ދީން

ޓީވީތަކުން ދެން ގޮވައިލާނީ ތިބާގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ކަށުނަމާދުގެ ގޮވައިލުން ކަމަށް ވެސް ވެދާނެ!

މުޙައްމަދު ޝިފާއު

ވަގުތީ މި ދުނިޔޭގައި، މިއަދަކީ ތިބާ ދިރިއުޅޭނެ އެންމެ ފަހު ދުވަސް ކަމުގައި ވެސް ވެދާނެއެވެ. ތިމާގެ ލޯބިވާ އާއިލާ އާއި އެކުވެރިން ފެންނާނޭ އެންމެ ފަހު ދުވަހަކީ ވެސް މިއަދު ކަމަށް ވެދާނެއެވެ. الله ތަޢާލާ، މިއަދު އެބައެއްގެ ފުރާނަ ހިއްޕެވުމަށް މަލަކުލްމައުތަށް އަމުރު ކުރައްވައިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ތިބާގެ ނަން ވެސް އޮވެދާނެއެވެ. އަދި ދަންނަވަންތޯއެވެ؟ މިރެއަކީ ތިބާގެ ރީތި ކޮޓަރިއާއި އަރާމު އެނދު އަބަދުގެ އަބަދަށް ދޫކޮށް ވެލީގެ ތަންމަތީގައި، ކަށްވަޅުގައި ހޭދަކުރަން ޖެހޭ ފުރަތަމަ ރެއަށް ވެސް ވެދާނެއެވެ.

ތިބާ ދުނިޔޭގައި ދުވަސްތައް ބޭކާރު ގޮތުގައި ހޭދަ ކުރަމުން ދާ ވަގުތުގައި، ތިބާގެ މަރާ ތިބާ ބައްދަލު ކުރަންޖެހޭނެ ވަގުތެއް ތިބާއަށް އެނގިފައި ވޭ ހެއްޔެވެ؟ ނޭނގޭނެއެވެ. ވީއިރު، އެއްވެސް ބިރަކާ ނުލައި، ޖާހިލުކަން މަތީ ދުނިޔޭގައި އުޅެން ތިބާ ހަމަ އެއްވެސް ބިރެއް ނުގަންނަނީ ހެއްޔެވެ؟ ނޫނީ އެކަން އެނގި ހުރެ ވެސް ގަސްތުގައި ތިބާ ނަމާދުތަކާ ދުރަށް ދަނީ ހެއްޔެވެ؟

ނިކަމެތި އިންސާނާއެވެ. ނިކަން ވިސްނާބަލާށެވެ. މިއަދު ޒީނަތްތެރިވެގެން ދުނިޔޭގައި އުޅުނަސް، ފަހަރުގައި، ތިބާގެ ކަފުން ފޮއްޗާއި، މޫނުކަފަ މިހާރު ވެސް ހުރީ ހިނަވާގޭ ތެރޭގައި ކަމަށް ވެސް ވެދާނެއެވެ. ތިބާގެ ސަންދޯއް މިހާރު ވެސް ވަނީ އެތަނުގެ ސަންދޯއް ތަކުގެ ތެރޭގައި “ރެޑީ”  ގައި ކަމަށް ވެސް ވެދާނެއެވެ.

ފޭސްބުކުންނާއި، ޓީވީތަކުން ކަށުނަމާދަށް ގޮވާލަމުން ދާއިރު، ދެން ކަށުނަމާދަށް އެންމެ އަވަހަށް ވެސް ގޮވައިލެވޭނީ ތިބާގެ މައްޗަށް ކަމުގައި ވެސް ވެދާނެއެވެ. ބިރުވެތިވެ ތަޤުވާވެރިވާށެވެ. އެއްވެސް ނަމާދަކަށް ފަރުވާ ކުޑަ ކުރުމެއްނެތި ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން ނަމާދު ޤާއިމް ކުރާށެވެ. ޔަގީނުން ވެސް ތިބާގެ މައްޗަށް ނަމާދު ގާއިމު ކުރާ ވަގުތު ކުޑަތަން ވަމުން ދަނީއެވެ،

ތިބާގެ ޙަޔާތުން ވޭތުވާ ކޮންމެ ސިކުންތަކީ ވެސް ތިބާގެ ނިމުމާ ތިބާ ގާތް ކޮށްދޭ ކަމެއްކަން ތިބާ ހަނދާން ކުރާށެވެ. ތިބާގެ ޙަޔާތުގައި ބާކީ އޮތީ ކިތައް ދުވަސް ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. ތިބާގެ އަތުގެ އިނގިލިން ގުނައި ލެވޭހާ މަދު ދުވަސްތަކަކަށް ވެސް ވެދާނެއެވެ. ތިބާގެ ހަށީގައި ބާކީ ލެވެން ހުރީ މަދު ނޭވާ ކޮޅެއް ކަމުގައި ވެސް ވެދާނެއެވެ. ތިބާގެ ހިތުގައި ދެން ޖަހަން އޮތީ ކުޑަ ވިންދުކޮޅެއް ކަމުގައި ވެސް ވެދާނެއެވެ.

އޭ އިންސާނާއެވެ. އަދިވެސް ތިޔަ ޣާފިލުކަމުގެ ގަދަ ނިދިން ހޭލާކަށް ނުވޭހެއްޔެވެ؟ ތަޢުބާވެ ހެޔޮ ޢަމަލު ކުރުން ގިނަ ކުރުމަށް އަދިވެސް އަވަހީ ހެއްޔެވެ؟ ދަންނާށެވެ. ތިބާގެ ނޭވާ ހޮޅިއަށް އެޅޭ ވަގުތު ތިބާ މި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަން ބޭނުންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް ތިބާގެ ވަގުތު އެހައިއިރުން ވަނީ ފާއިތުވެފައެވެ. އާދޭހެވެ. މިއީ ތިބާއަށް “މަރު” ހަނދުމަ ކޮށްދިނުމަށް އަޅުގަނޑަށް ލިޔެވޭ “ވަދާޢީ” ލިޔުން ކަމުގައި ވެސް ވެދާނެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!