މަރު

ވަޅިން ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލި ޒުވާނާ ނިޔާވެއްޖެ

ޝިއާގެ މަރު: ފުރިހަމަ ތަޙްޤީޤެއް ހިންގުމަށް އެމްއާރްއެމްއިން ގޮވާލައިފި

Breaking News

ރިސޯޓެއްގެ އިމާރާތަކުން ވެއްޓި ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެ

އުމްރާއަށް ދިޔަ ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެ

މަރަށް ފިލަން ދުވި މީހާގެ ވާހަކަ!

ތިމާގެ މަރަކީ ތިމާއަށް ނޫނީ އެހެން މީހުންނަށް އޮތް ރާޙަތެކެވެ.

Breaking News

ކަނޑިތީމުގައި ދޮޅު އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ގެނބިގެން ނިޔާވެއްޖެ

ކަށްވަޅުގައި އޮންނައިރު ވެސް އެކަންކަމުގެ ޘަވާބު ދެމިގެންދާ ހަތްކަމެއް

Breaking News

ވަޅިން ހަމަލާދީ ޒަޚަމްވި މީހާ މަރުވެއްޖެ

ފަރުޟު ނަމާދުތަކަށް ފަހު މި އާޔަތް ކިޔަވާ މީހާއަށް ސުވަރުގެ ވަނުމަށް އޮތް ހުރަހަކީ މަރު

މެންބަރު ފަޒުލްގެ ބައްޕަ އަވަހާރަވެއްޖެ

އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި އީމާން މިއަދު ނިޔާވެއްޖެ

ހާމިދުގެ ވަކިވުން: ގެއްލިގެން ދިޔައީ ހެޔޮ ހިތެއްގެ ވެރިއެއް، އަގުހުރި ހިދުމަތްތެރިއެއް!

ސްޓެލްކޯގެ ޗެއަރމަން ރަޝީދު އަވަހާރަވެއްޖެ

Breaking News

މާލޭގެ ގެއަކުން ނިޔާވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެ

ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާގައި އިތުރު މަރެއް: ހޭލާނީ ކިތައް ފުރާނަ ދިޔުމުން؟

ގެނބިގެން މަރުވާ މީހުންނަކީ ޝަހީދުން!

އިޓަލީގައި ދިވެއްސަކު އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރައިލައިފި