ރިޕޯޓު

"ބަސްނާހާ ދަރިފުޅު"، ނޫން!ނޫން! ތިހެން ނުބުނޭ!

އިބްރާހީމް ޙުސައިން

ދަރީންގެ ފަރާތުން ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ކަންކަން ފެނުމަކީ އާންމު ކަމެކެވެ. ބުނާގޮތް ނޫން ގޮތަށް ކަންތައް ކުރުން ނުވަތަ ނުކުރާށޭ ބުނާ ކަމެއް ކުރުމަކީ ބައެއް ކުދީން ކުރާ ހިތްވާ ކަމެކެވެ. މިފަދަ ދަނޑިވަޅުތަކުގައި ހިތްހަމަ ނުޖެހި ނުވަތަ ރުޅި އާދެވި ކުދީންނާ ދިމާއަށް ހަޅޭއްލަވައި ގަނެވޭ ހެއްޔެވެ؟

މިސުވާލު ކޮންމެ މަޔަކު ،ކޮންމެ ބަފަޔަކު ވެސް އަމިއްލަ ނަފްސާ ކޮށްލައްވާށެވެ. ޖަވާބަކީ އާއެކޭ ނަމަ ހިތްދަތި އެއް ސުވާލު އަދި އެބައޮތެވެ. ދަރީންގެ ހިތުގައި ޖައްސާފައި ހާސިލް ކުރަން ތިޔަ އުޅެނީ ކޮންކަމެއް ހެއްޔެވެ؟

މައިން ބަފައިން ވެސް އެ މަގާމަށް އާދެވިފައި އެތިބީ ޙަޔާތުގެ ހުރިހާ މަރުހަލާތައް ވޭތުކޮށްގެންނެވެ. މައިންބަފައިންގެ ތުއްތުއިރު ނުވަތަ ކުޑައިރު އެ މައިންބަފައިންގެ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ ހަޅޭއްލެވި ހެއްޔެވެ؟ އަނިޔާ ކުރި ހެއްޔެވެ؟ ކުރިނަމަ އޭގެ އަސަރު ކުރީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ އޭގެ ނަތީޖާ ނިކުތީ ރަނގަޅަށް ހެއްޔެވެ؟ މިހިރީ އަމިއްލަ ދަރިއަކާ މެދު ހިތްދަތި ނުވަތަ އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް ކަންތައް ކުރުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލަން ޖެހޭ މުހިންމު ނުކުތާ ތަކެވެ.

ޒަވާޖީ ހަޔާތެއްގެ ގޮށް ދެމީހަކު ޖަހާއިރު އެ ގުޅެނީ ދެ އާއިލާއަކުން އައި ދެމީހުންނެވެ. ދެ ތަރުބިއްޔަތެއްގެ ތެރެއިން ބޮޑުވި ދެމީހުންނެވެ. މިސާލަކަށް ދަންނަވާނަމަ އަންހެން ކުއްޖާއަކީ ވަރަށް ފަރުވާތެރިކަމާ ކެތްތެރިކަމާއެކު ފުރިހަމަ ތަރުބިއްޔަތެއްގެ ތެރެއިން އައިސްހުރި ކުއްޖަކަށް ވެދާނެއެވެ. އަދި ފިރިހެން ކުއްޖާއަކީ ތަންކޮޅެއް އަޅާލުން ކުޑަ ފުދުންތެރިކަން ކުޑަ އާއިލާއެއްގެ ތަރުބިއްޔަތުގައި ހެދި ބޮޑުވި ކުއްޖަކަށް ވެދާނެއެވެ. މި ފަދަ ދެކުދިން ޙަޔާތެއް ފަށާ ، މައިންބަފައިންނަށް ވާއިރު އެ ދެކުދިންގެ ދިރިއުޅުމާމެދު ވިސްނާ ދަރީންގެ ތަރުބިއްޔަތާމެދު ގޮތްތަކެއް ނިންމުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ.

ތެދެކެވެ. "މަގޭ ބަސްނާހާ ދަރިފުޅު!"، "މަގޭ ދަރިފުޅު ދުވަހަކު ބުނާ ގޮތަކަށް ކަންތަކެއް ނުކުރާނެ" ، "ދަރިފުޅު އުޅެނީ ވަރަށް ވިޔާނުދާކޮށް" މިއީ އަހަރެމެންގެ ކަންފަތްތަކުގައި ވަރަށް ގިނައިން ޖެހޭ ބަސްބަހެވެ. މި ބަސްތައް ގިނައިން އިވެނީ ހާސްކަން ބޮޑު ދިރިއުޅުމެއް އުޅޭ އާއިލާތަކުންނެވެ. ހައްލު ނުވެވި ދާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އުފެދޭ ނުތަނަވަސް ކަމުގައެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ދަރިފުޅުގެ މައްސަލައެއް ނޫނެއް ނޫން ހެއްޔެވެ؟ މައިންބަފައިންގެ މެދުގައި އޮތް ނުތަނަވަސްކަމުގެ އަސަރު ދަރިފުޅަށް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ދަރިފުޅު ބަސްނާހައޭ ބުނެ އޭނާއަށް އެ ލަގަބު ނުދޭށެވެ. ގޯހީ ކުއްޖާއެއް ނޫނެވެ. ގޯހީ ކުއްޖާ ކުރާ ޢަމަލެވެ. ކުދިންގެ ޢަމަލު ގޯސްވާން ދިމާ ވަނީ އެތައް ސަބަބަކާ ހެދިއެވެ. އެއީ އެކުދީންގެ ވަށައިގެންވާ މާހައުލެވެ. އާއިލާއާ ރައްޓެހީންނެވެ. އަވަށްޓެރީންނާ އަވަށު މީހުންނެވެ. ހަމަ އެހެންމެ ބާރުވެރިވާން ބޭނުން ވުމާއި އަމިއްލަ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުގައި އެހެން މީހުން ބޭތިއްބުމަކީ ވެސް ކުދީންގެ އަމަލުތައް ގޯސްވުމަށް މެދުވެރިވާ ކަން ކަމެވެ.

ހަމަމިއާއެކު ކުދީންނަށް ކަންކަން ރަނގަޅަށް ކިޔައި ނުދެވުމަކީ ވެސް ކުދީންގެ އަމަލުތައް ބަދަލުވާން ދިމާވާ ސަބަބެކެވެ. މިސާލަކަށް ދަންނަވާނަމަ ކުއްޖަކު ފުރާޅަށް އަރަން ފެށުމުން ނާރާށޭ ވެއްޓިދާނޭ ބުނުމުން އެކަނި ބައެއް ކުދީންނަކަށް ނުފުދެއެވެ. އެތަނަށް އެރުމުން ވާގޮތަކާ މީހުން ދެން ކަންތައް ކުރާނެ ގޮތަކާ ބުނާނެ އެއްޗެއް ބަލާލަން އެފަދަ ކުދީން ބޭނުން ވެއެވެ. އެފަދަ ކުއްޖާ ފުރާޅަށް އަރަނީ ހަމައެކަނި ، ނާރާށޭ އެ ބުނާ ސަބަބު ބަލާލާށެވެ. ބަސްނާހާތީކީ ނޫނެވެ.

އިސްލާހު ކުރުމަކީ ނުވަތަ ތަރުބިއްޔަތުގެ މާނައަކީ އެ ނޫން އެހެން ގޮތެއް އޮތްކަން އަންގައި ދިނުމެވެ. ދަސްވި ކަން ނޫން އެހެން ކަމެއް ނުވަތަ ރަނގަޅު ގޮތްތަކެއް އެބަހުރިކަން ވިސްނައިދީ ދަސްކޮށް ދިނުމެވެ.އެހެންކަމުން ދަސްވެފައިހުރި ކަމެއް ބަދަލު ކުރެވޭނީ އާކަމެއް ދަސްކޮށްދީގެންނެވެ. ގޯސް ޢަމަލު ހުއްޓުވޭނީ ރަނގަޅު ގޮތް ކިޔައިދީގެންނެވެ.

ކުދީންގެ ފަރާތުން ނުރަނގަޅު ޢަމަލެއް ފެންނަ އިރަށް ބަސް ނާހާ ކުއްޖާއޭ ނުބުނާށެވެ. ހަޅޭއްލަވައިގަނެ އަނިޔާވެރި ނުވާށެވެ. އެފަދައިން ކަންތައް ކުރުމަކީ އެކުދީން ވިޔާނުދާ މަގަށް ދިޔުމަށް ހުޅުވާލާ ދޮރެކެވެ. ނިއްކުރީގައި ބަސްނާހާ ކުއްޖާގެ ސިއްކަ ޖަހާ ، އެގޮތަށް އެކުއްޖާއާ މެދު ޢަމަލު ކުރުމަކީ މާދަމާ ނިހާޔަތަށް ދެރަވާން ޖެހޭ ކަމަކަށް ވެދާނެއެވެ. ގޯހީ ކުއްޖާއެއް ނޫނެވެ. ކުއްޖާ ކުރާ ޢަމަލެވެ،

 

  1. ނާފީއާ

    ކޮބާ ރެފަރެންސް؟