ޚަބަރު

މުޅި ރާއްޖެ ލޮކްޑައުންކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރުކުރުން މަނާކޮށް، މުޅި ރާއްޖެ ލޮކްޑައުންކޮށްފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން މިކަން އަންގާފައިވަނީ ކޯވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ޓަކައި މާލެ ސަރައްޙަދު ފިޔަވައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހައި ރަށެއްގައި ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް އަންގައި ނެރުނު އެންގުމެއްގައެވެ.

މި ފިޔަވަޅުތަކަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ މިއަދު ހަވީރު 6:00 އިން ފެށިގެން ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ބުނެއެވެ.

އެގޮތުން ޒަރޫރީ ބޭނުމެއް ނެތި އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރުކުރުން މަނާކުރުމާއި، އަދި އެ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާ ހާލަތުގައި، ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ކާބޯތަކެއްޗާއި އެ ނޫންވެސް ޟަރޫރީ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކާއި ކަމާބެހޭ އިދާރާތައް ގުޅިގެން ވިލަރެސްކުރަން ވަނީ އަންގާފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!