ލައިފްސްޓައިލް

މިއީ އިސްލާމްދީނަށްޓަކައި މަޝްހޫރުކަން ދޫކޮށްލި ލާމަސީލު ދެ ކަނބަލުން!

މަރްޔަމް ވަޙީދާ

މަޝްހޫރުކަމާއި ފައިސާއާއި މުދަލަކީ މިދުނިޔޭގައި ގިނަ މީހުންނަށް ދޫކޮށްލަން އެންމެ އުނދަގޫ ތަކެއްޗެވެ. އެހެން އެވަނީ އާޚިރަތަށްވުރެ ބޮޑަށް މިދުނިޔެއަށް އެމީހުން ޖެހިފައިވާ ލޯތްބެއްގެ ބޮޑުކަމުން ކަމާއިމެދު އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތެވެ.

ނަމަވެސް ޝައިޠާނާގެ ނުބައި ވަސްވާހަށް އެއް ޒަމާނެއްގައި ގެއްލިފައި ހުރި ނަމަވެސް، ފަހުން ހިދާޔަތް ލިބި ތިމާގެ ޙަޔާތް އިސްލާޙު ކޮށްފައިވާ މީހުން ވެސް އެބަތިއްބެވެ.

މިއީ އެފަދައިން އިސްލާމްދީނަށް ޓަކައި މަޝްހޫރުކަން ދޫކޮށްލި ބޮލީވުޑްގެ ކުރީގެ ދެ ތަރިންނެވެ.

▪︎ ސަނާ ޚާން
ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓްރެސް ސަނާ ޚާން އަށް ބަލާލަމާތޯއެވެ. އޭނާގެ ރީތިކަމަށް އެތައް ބަޔަކު ތައުރީފު ކުރަމުން ދިޔައެވެ. މަޝްހޫރު މީހުންނާއެކު އެކްޓުކޮށް، އެދާއިރާގައި އޭނާގެ ނަންވެސް ފަވާލިއެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު އޭނާވަނީ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާ ދޫކޮށް މާތް ﷲ ގެ މަގަށް ރުޖޫޢަ ވެފައެވެ. ޙިޖާބް އަޅައިގެން، މީސް މީޑިއާގައި އޭނާ ހިއްސާ ކުރަނީ ވެސް ހުސް ދީނީ ވާހަކަތަކެވެ.

▪︎ ޒާއިރާ ވާސިމް
ޒާއިރާ އަކީ ވެސް އޭނަގެ ފުރަތަމަ ފިލްމުން ފެށިގެން ވެސް މީހުންގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދި ތަރިއެކެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ވަގުތީ އުފަލެއްކަމާއި، ހަގީގީ އުފާވެރިކަމެއް ނޫންކަން ވެސް ފަހުން އޭނާއަށް ވިސްނި، ބޮލީވުޑް ދޫކޮށްލިއެވެ. މިހާރު ޒާއިރާ އަކީ ވެސް އިސްލާމީ އަޤީދާތަަކަށް ބޯ ލަނބާ މުސްލިމެކެވެ.

 

  1. ޢަލީ

    އަލްހަމަދު ލިއްﷲ ގިނަގިނައިން އިސްލާމް ދީނަށް ވަނުމުގެ ވިސްނުން ދެއްވާށި އާމީން