ޚަބަރު

ޣައްސާން ، އަނދުން ޙުސައިނަށް: ދެފަހަރު ވެރިކަން ލިބުނުއިރު ވެސް ތިޔަ ތުހުމަތު، ގާނޫނީ ގޮތުން ނުބައްލަވަނީ ކީއްވެތޯ؟

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގައި އެތައް ޒުވާނުން ތަކެއް މެރުމަށް އަމުރު ކުރެއްވި ކަމަށް ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސެއިން ޝަހީމް (އަނދުން ޙުސެއިން) ވިދާޅުވުމުން އެކަމަށް ރައީސް މައުމޫންގެ ދަރިކަލުން އަދި ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް ޣައްސާން މައުމޫން ރައްދު ދެއްވައިފިއެވެ.

އަނދުން ޙުސައިނަށް ރައްދު ދެއްވާ ޣައްސާން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ޙުސައިންގެ ވާހަކަ ތަކަކީ ދޮގު ކަމަށެވެ. އަދި ޑިމޮކްރަސީއާއި އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ޗެމްޕިއަންކަމަށް އަމިއްލައަށް ދައުވާ ކުރާ އެމްޑީޕީއަށް ދެފަހަރަށް ވެރިކަން ލިބިއްޖެ ކަމަށާއި ، އަނދުން ޙުސައިންގެ  އެ ތުހުމަތުތަކުގައި އައުންސެއްގެ މިންވަރުގެ ތެދެއް ވާނަމަ ވެސް އެކަން ޤާނޫނީ ގޮތުން ނުބައްލަަވަނީ ކީއްވެތޯ ޣައްސާން ސުވާލު ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ޒުވާނުންގެ ދުވަހާ ދިމާކޮށް ޣައްސާން މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓަކާ ގުޅިގެން ރައީސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެއްވި އަނދުން ޙުސައިނަކީ ރައީސް ނަޝީދުގެ އަރިސް ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރެވޭ ބޭފުޅެކެވެ. އެގޮތުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒު އިސްމާޢީލްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ވޯޓެއް ނެގުމަށް ރައީސް ނަޝީދު އިސްވެ ހުންނަވާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވިއިރު އެކަމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އެމަނިކުފާނު ހުންނެވި ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ފަހުން ސޮއި އަނބުރާ ނަންގަވާ ރައީސް ސޯލިހާއެކު އެމަނިކުފާނު ވަނީ އާރަށުގައި ބައްދަލު ކުރައްވާފައެވެ.

  1. އައިސް

    ލަދު ހަޔާތެއް ނެތް މީހެއް އަނދުން ދަޅު…