ޚަބަރު

ކަރަންޓް ކެނޑުމާއި ފެންބޮޑުވުމަކީ ވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ކަމެއް ނޫން: ޢަލީ ރަމީޒު

ވެރިރަށް މާލެއިން ކަރަންޓް ކެނޑުމާއި ވާރޭ ވެހޭ ވަގުތު މަގުތަކުގައި ފެން ބޮޑުވުމަކީ އެ އިރެއްގައި އޮންނަ ވެރިކަމަކާ ގުޅުން ހުންނަ ކަންތަންތަކެއް ނޫންކަން އެނގިގެންދާ ކަމަށް ޢަލީ ރަމީޒު ބުނެފިއެވެ.

މީހުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމާއި ދީނީ ދައުވަތު ފެތުރުމުގެ އެކްޓިވިސްޓެއް ކަމަށްވާ ޢަލީ ރަމީޒު މިހެން ބުނެފައި މިވަނީ މާލެއިން މިއަދު ކަރަންޓް ކެނޑި ގިނަ ވަގުތެއް ވެފައި ވަނިކޮށެވެ. ހެނދުނު 8:30 ކަންހާއިރު މުޅި މާލެއިން ކަރަންޓް ކަނޑައިގެން ދިޔައިރު އަދިވެސް ހުރިހާ ހިސާބަކަށް ކަރަންޓް ނުލިބެއެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ޢަލީ ރަމީޒު ޓްވީޓް ކޮށްފައި ވާއިރު ވޭތުވެދިޔަ ވެރިކަމުގައި ވާރޭ ވެހި ފެންބޮޑުވެއްޖެ ނަމަ ހަމައެހެންމެ ކަރަންޓާއި ފެނުގެ ޚިދުމަތް ކެނޑިއްޖެނަމަ އެކަމަކީ ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑު ކިޔުންތަކާ ރުޅިވެރިކަން އަމާޒުވާ ކަމެކެވެ. ޚާއްޞަކޮށް އޭރުގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރ ޑރ.މުއިއްޒަށް ކިޔާ ފާޑުތަކުން މީސް މީޑިއާ ފުރާލައެވެ.

  1. ޔޔޔޔޔޔއަގހެ

    ގެއެއް ގ ފުރާޅު އެއްލި

  2. ޙަބީބު.

    ނުބައި ނުލަފާ ވެރިން ހޮވާފަ ދެން އިނަތި ޒާރު ކުރަންވީ ގިޔާމަތް ދުވަހައް