ކުޅިވަރު

ރެސިޕީ: ވަޅޯމަސް ކޮއްތު ރޮށި

ދެން އެމްވީ

ކޮއްތު ރޮށްޓަކީ އެންމެންނަށްވެސް އެނގޭ ފަދައިން ސްރީލަންކާގެ މަޝްހޫރު ކެއުމެކެވެ. ނަމަވެސް ފަހަކަށް އައިސް އަހަރުމެން ދިވެހިންނަށް ވަނީ އެއަށް ވަޅޯމަސް އަޅައިގެން ކެއުން ކަމުގޮސްފައެވެ.

މި ރެސިޕީއިން ތައްޔާރު ކުރެވޭނީ: 4-6 މީހުންނަށް ވާ ވަރަށެވެ.

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

5 ޗަޕާތީ (އަހަރުމެން ބޭނުން ކުރީ ކަވަން ބްރޭންޑްގެ ޗަޕާތީއެވެ)

2 ފިޔާ

2 ޖޯޑު ކެބެޖް (ކޮށާފައި)

1 ކެރެޓު

2 ހިކި މިރުސް

4 ލޮނުމެދު

1 އިންޗީގެ އިނގުރު

4 ހިކަނދިފަތް

2 ކާފޫރު ތޮޅި

1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ކުކުޅު ހަވާދު

½ 1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ޓޮމާޓޯ ޕޭސްޓް

½ ސައިސަމުސާ ދިރި ޕައުޑަރ

1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ތެޅި މިރުސް

2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ޑާކް ސޯޔާ ސޯސް

1 ޖޯޑު ކޮށާފައިހުރި ވަޅޯމަސް

1 ޓޮމާޓޯ (ބޮޑު)

2 ބިސް

1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ތެޔޮ

ހަދާނެގޮތް:

1. ޗަޕާތީތައް ފިހެލާށެވެ.

2. ވަޅިއަކުން، ޗަޕާތީތައް ކޮށާލާށެވެ. ކޮށާނީ ކޮންމެ އެތިކޮޅެއްގައި ½ އިންޗީގެ ފުޅާމިން ހުންނާނެ ގޮތަށެވެ.

3. ފިޔާކޮޅު ތުނިކޮށް ކޮށާލާށެވެ. އަދި ކެރެޓު ތައް ގާތްގަނޑަކަށް ދިގުމިނުގައި 2 އިންޗި އަދި ބޯމިނުގައި ސެންޓިމީޓަރެއް ހުންނާނެ ގޮތަށް ކޮށާށެވެ.

4. ޓޮމާޓޯއާއި ލޮނުމެދާއި އިނގުރުކޮޅު ކުޑަކޮށް ފޮތިފޮތި ކޮށްލުމަށްފަހު އެތަކެއްޗާއި، ހިކި މިރުސް، ހިކަނދިފަތް، ކާފޫރުތޮޅީގެ އޮށް އަދި ކޮށި ފޔަލުގެ ހަތަރުބައިކުޅަ އެއްބައި މިކްސަރަށް އަޅައި އެތަކެތިން ޕޭސްޓް ގަނޑެއް ހަދާށެވެ.

5. ތެޔޮ ކޮޅު ބޮޑު ތެއްޔަކަށް އެޅުމަށްފަހު އެ ރަނގަޅަށް ހޫނުވުމުން އޭގެ ތެރެއަށް ޕޭސްޓްގަނޑު އަޅައި މަޑު ގިނީގައި މިނެޓެއްހާއިރު ކައްކާލާށެވެ.

6. ދެން ތެއްޔައް ސޯޔާ ސޯސް، ޓޮމާޓޯ ޕޭސްޓް، ދިރި، ތެޅި މިރުސް، އަދި ހަވާދުކޮޅު އަޅާ ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ. ރަހަބަލާލާފައި ލޮނާއި ކުޅިމިން ހެޔޮވަރު ކޮށްލާށެވެ.

7. ފިޔާކޮޅު ތެއްޔަށް އަޅާލާފައި އެ މަޑުވާންދެން ކައްކާށެވެ.

8. ދެން ކުޑަކޮށް އުނދުނުގެ ގިނި ގަދަ ކޮށްލާފައި ކެރެޓާއި ވަޅޯމަހާއި ޗަޕާތީތައް އަޅައި ކެރެޓުކޮޅު ކުޑަކޮށް މަޑުވެލަންދެން ކައްކާށެވެ. ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ހަލާލަންވާނެއެވެ.

9. ކެބެޖުކޮޅު އަޅާލައި ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ.

10. ތެލީގެ ތެރޭގައި ހުރި ތަކެތި އެއްކައިރިއަކަށް ޖައްސާލުމަށްފަހު ހުސްކުރި ތަންކޮޅަށް ބިސްކޮޅު އަޅާލާށެވެ. ބިސްކޮޅު ކެކެން ފެށުމުން ތެލީގައި ހުރ އެހެން ތަކެއްކާއި ބިސްކޮޅު އެއްކޮށްލާށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!