ލައިފްސްޓައިލް

ރޯދަ ވީއްލާ ގަޑިއަށް ސަންގު ފުމުނު ހަނދާން ހުރީ ކޮންބައެއް؟

ޢާއިޝަތު ނުޒުހާ

އެހާރާއި މިހާރާއި އަޅާ ބަލާނަމަ އަހަރެމެންގެ އާދަކާދަތަކަށް މިވަނީ ބޮޑު ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައެވެ. މިއީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ޒަމާނެވެ. ކޮންމެ މީހެއް ގެ އަތުގައި ފޯނެއް އޮވެއެވެ. އަތުކުރީ ގަޑިއެއް އޮވެއެވެ. ކޮންމެ ހިސާބެއް ގައި ހުރި ކަމުގައި ވިޔަސް ފޯނުން ނަމާދު ވަގުތު ތައް އަންގައިދެއެވެ. އެހެން މީހުނަށް އެ މައުލޫމާތު ފޯރު ކޮށްދެވެއެވެ.

ޒަމާނަށް އައި ބަދަލުތަކާއި ލުއިފަސޭހަތަކާއެކު ރޯދަ މަހަށް ވެސް ވަނީ އޭގެ އަސަރުތައް ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ކޮންމެ ތަނެއްގައި ހުއްޓަސް ރޯދަ ވީއްލާ ގަޑި ވެސް އަންގައިދެއެވެ. ކަނޑުމަތީގައި ނުވަތަ އެއްގަމުގައި ހުރި ނަމަވެސް މެއެވެ.

ނަމަވެސް ޓެކްނޮލޮޖީ ގެ ލުއިފަސޭހަތައް ތައާރަފް ނުވާ ޒަމާނުގައި މިކަންތައް އޮތީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

މީގެ ތިރީހަކަށް ނުވަތަ ސާޅީހަކަށް އަހަރު ކުރިއަށް ބަލާލާއިރު އެދުވަސްވަރު ރަށްރަށުގައި ޓީވީއަކީ ނެތް އެއްޗެކޭ ދެންނެވިޔަސް ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. ޓީވީ ހިފައިގެން ، ޓީވީ ދައްކައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭން ރަށްރަށަށް ދާ މީހުން ވެސް އޭރު އުޅުނެވެ. ރޭޑިއޯ ހުންނާނީވެސް މަދު ގެއެއްގައެވެ. ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްރަށުގައި ގަޑިއެއްވެސް ހުންނަނީ މިސްކިތާއި ރަށު އޮފީހުގައެވެ.

ކަން މިހެން އޮތުމާއެކު އެ ޒަމާނުގައި ރޯދަ ވިއްލާ ގަޑި ޖެހިއްޖެ ކަން އަންގަނީ ރަށު އޮފީހުންނެވެ. މިކަން ކުރަނީ ސަންގު ފުމެގެންނެވެ.

އިރު އޮއްސުނުކަން ޔަގީން ކުރުމަށް އެކި ރަށުގައި ޢަމަލު ޚުމިކަން އޭރު ހިނގާ ގޮތް ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު އުޅެނީ ކޮންމެ ދުވަހަކު، އިރު އޮއްސެން ކައިރިވީމާ، ރަށުގައި ހުންނަ އެންމެ ދިގު ރުކަށް ރަށު އޮފީހުގެ ޕިޔޯނު ސަންގެއް ހިފައިގެން އަރައި އޮވެގެންނެވެ. ރުކުގައި އޮވެ ޕިޔޯނު ބަލަނީ އިރު އޮއްސިއްޖެތޯއެވެ. އިރު އޮއްސުމާއެކު މުޅި ރަށަށް އަޑު އިވޭވަރަށް ފަސްހަފަހަރު ސަންގު ފުމެނީއެވެ.

އިރު އޮއްސުނުކަން ޔަގީން ކުރުމަށް ރުކަށް ނޭރިއެއް ކަމަކު ބައެއް ރަށްރަށުގައި 2000 ފެށުނު ފަހުން ވެސް ސަންގު ފުމެ އުޅުނެވެ.

ނަމަވެސް ޒަމާން ބަދަލުވެ، ތަރައްގީވުމާއެކު މިކަން ވެސް އުވި، ޕިޔޯނަށް ވެސް ރުކަށް އަރަން ނުޖެހި، އާއިލާ އާއެކު ރޯދަ ވިއްލާނެ ފުރުސަތު އޭނާ އަށް ވެސް މިހާރު ވަނީ ލިބިގެން ގޮސްފައެވެ.

އެހެންވީމާ ބުނެބަލާށެވެ. ރޯދަ ވީއްލާ ގަޑިއަށް ސަންގު ފުމުނު ހަނދާން ހުރީ ކޮން ބައެއް ހެއްޔެވެ؟

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!