ދީން

ނަފްސަށް ހިތްހަމަޖެހުން ހޯދަން އެދޭނަމަ ނިދުމުގެ ކުރިން މިކަންކަން ކުރިކަން ޔަގީން ކޮށްލައްވާ!

ދެން އެމްވީ

ނިދުމަކީ ހަށިގަނޑަށް ހިތްހަމަ ޖެހުން ހޯދައިދޭ ކަމެކެވެ. ހަށިގަނޑަށް އަރާމު ލިއްބައިދޭ ކަމެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ނިދުމަށް ލޯ މަރާލުމަކީ އަބަދުގެ އަބަދަށް ލޯ މަރާލުން ކަމަށް ވެސް ބައެއް ފަހަރު ވެދެއެވެ. ވީމާ ، އެއީ ޚާއްޞަ ވަގުތެއް ވެސް މެއެވެ. މިދުނިޔޭގައި ﷲ ލައްވާފައިވާ ލައްޒަތެއް ކަމަށްވާ ނިދީގައި މި ނިކަމެތި އިންސާނާ އޮއްވާ އޭނާ މިދުނިޔެއާއި ވަކިވެދާކަމީ އެކަމުން އަހަރެމެން އިބްރަތް ޙާޞިލް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމަށްވުމާއެކު ނިންޖަށް ރައްކާތެރިވުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ. ނިދާ ވަގުތުގައި ވެސް ﷲއާއި ކުއްތަންވުމަކީ ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެކެވެ. އެކަމަށްޓަކައި މިކަންކަމަށް ސަމާލުވެ ޔަގީން ކުރައްވާށެވެ.

ފުރަތަމަ ކަމަކީ މީހުންނާއި މެދު އުފެދިފައިވާ ނުތަނަވަސްކަން ހައްލު ކޮށްލުމެވެ. އެއްވެސް މީހަކާއި ހިތް ބުރަ ކަމެއް އޮތް ނަމަ ނުވަތަ އެއްވެސް މީހަކު ތިބާދެކެ ނުރުހުންވެ އަދި ތިބާ އެކަމަކާއި މެދު ފިކުރު ބޮޑު ވާނަމަ ނިދުމުގެ ކުރިން މިކަމާއި ވިސްނާލާށެވެ. ހިތްބުރަކަން އޮތް އިންސާނާއަށް މާފު ކޮށްލާށެވެ. އަދި އޭނާއާއި މެދު ހިތް ސާފުކޮށްލާށެވެ. އަދި ތިބާގެ ކުށެއް ނެތިވެސް ތިބާ ދެކެ މީހަކު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ އޭނާއާއި މެދުވެސް ހިތް ޚަލާސްކޮށްލާ އޭނާގެ ހިތް ތިބާއަށް ޓަކައި މަޑުވޭތޯ ދުޢާ ކޮށްލާށެވެ.

ދެވަނަ ކަމެއްގެ ގޮތުން ﷲ ތަޢާލާ ފަރުޟު ކުރެއްވި ފަރުޟެއް ނުކުރެވި އޮތްނަމަ އެނދަށް ނާރާށެވެ. ﷲ އަށް ދައްކަން ޖެހޭ ދަރަންޏެއް ނުބާއްވާށެވެ. މިސާލެއްގެ ގޮތުން އިޝާ ނަމާދު ނުކުރެވި އޮތްނަމަ ފުރަތަމަ އެކަން ނިންމާށެވެ.

ތިންވަނަ ކަމަކީ ނިދުމުގެ ކުރިން ﷲއަށް ކުއްތަންވުމުގެ ގޮތުން ޚާއްޞަ ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަ ކޮށްލުމެވެ. އެއީ އޭނާއަށް އެދުވަހެއްގައި ކުރެވުނު ޢަމަލުތައް ވަޒަންކޮށްލެވޭ ވަގުތުކޮޅަކަށް ހަދާށެވެ. އަދި އެއީ ތިމާ ތައުބާވެ އިސްތިޣްފާރު ކުރާ ވަގުތަކަށް ވެސް ހަދާށެވެ.

ހަތަރުވަނަކަމަކީ ބައެއް މީހުންނަށް ވަރަށް ބީރައްޓެހި ކަމެކެވެ. ނިދުމުގެ ކުރިން އަހަރެން މަރަށް ތައްޔާރުވާން ޖެހޭތޯ ސުވާލު ކުރާ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ނިދުމަށްފަހު ނުހޭލާ ދުވަހަކީ 20 އަހަރު ނުވަތަ 40 އަހަރު އެ ނޫންނަމަ 75 އަހަރު ފަހުން ދިމާވާ ކަމަކަށް ވެސް ވެދާނެއެވެ. ވީމާ ނިދުމުގެ ކުރިން ތިމާގެ ދަރަންޏެއް ވަސިއްޔަތެއް އޮތްނަމަ އެކަން އަދާ ކޮށްލައްވާށެވެ. ކުޑަމިނުން އެކަމެއް އާއިލާގެ އެމީހަކަށް ޚާއްޞަ އެކެއްގެ ގާތުގައި ހިއްސާކޮށްލާފައި ބާއްވާށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!