ޚަބަރު

މާބަނޑު އަންހެނަކު ނިލަންދުއަށް އަރުވަން ރައްޔިތުން ދެކޮޅު ހެދިކަމަށް ބުނެ ދެކެވެނީ ދޮގު ވާހަކައެއް

މާބަނޑު އަންހެނަކު ފ.ނިލަންދުއަށް އަރުވަން އެރަށު ރައްޔިތުން ދެކޮޅު ހެދިކަމަަށް ބުނެ ފެތުރެމުން ދަނީ ދޮގު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް އެރަށު ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ.

ނިލަންދޫ ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް ޢަލީ މުޙައްމަދު "ދެން" އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ބުނީ، މާބަނޑު އަންހެނަކު ނިލަންދޫ އަށް މާފުށިން މިއަދު ދިޔަ ކަމަށާއި އެމީހުން ދިޔައީ އަންހެން މީހާ ނިލަންދޫގައި ވިހަން މަޑުކުރަން ތައްޔާރު ވެސް ވެގެން ކަމަށެވެ.

"ކައުންސިލު މުވައްޒަފުންނާއި ފުލުހުންނާއި ގުޅިގެން މިއަދު ރަށުތެރެ ސާފު ކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް ނިންމާލާފަ، އަޅުގަނޑު ގެއަށް ދިޔަތަނާ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ގުޅާފައި އެހީ މާފުށިން އެއްވެސް ބަލި މީހަކު ނިލަންދުއަށް އަންނަކަން އެނގިފައިވޭތޯ. އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން އެނގިފައި ނުވާ ކަމަށް. މިހާރު ގައިޑްލައިން އިންނަ ގޮތުން ވިއްޔާ ރަށަކަށް އެހެން ރަށަކުން ބަޔަކު އަންނައިރު އެއަންނަ އުޅަނދަކުން އެބަ ޖެހޭ ކައުންސިލަށް ކުރިން ގުޅާފައި އެހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ހިއްސާ ކުރަން" ކައުންސިލު ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޢަލީ މުޙައްމަދު ވިދާޅުވީ މާފުށިން މީގެ ކުރިން ވެސް މާބަނޑު މީހުން ނިލަންދުއަށް ގޮސް ވިހާފައި ދިޔަ ކަމަށާއި މިކަހަލަ އެއްވެސް މައްސަލަތަކެއް މީގެ ކުރިން ދިމާވެފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

އެމީހުން ބަނދަރުގައި ތިބި ވާހަކަ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ އެންގުމުން، ބަނދަރަށް ދިޔަ ކަމަށާއި އެއިރު އެމީހުން ބަލާ އެމްބިއުލޭންސް ވެސް އެތަނުގައި އޮތް ކަމަށް ވެސް ކައުންސިލު ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މާފުށިން ދިޔަ މީހުން ކައުންސިލަށް ކުރިން އަންގާފައި ނެތުމުން ސުވާލު ކުރުމުން، ކައުންސިލުގެ ރައީސް އަށް އެންގި ކަމަށް ބުނި ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލު ރައީސް މުޙައްމަދު ޖަލީލުއާ ސުވާލު ކުރެއްވުމުން، ގައިޑްލައިން އާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރެއްވުމުން އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށް ވެސް ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލު ރައީސަށް ގުޅުއްވީ މާފުށީ ކައުންސިލު ރައީސް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

ނައިބު ރައީސް ޢަލީ މުޙައްމަދު ވިދާޅުވީ މާފުށީ ކައުންސިލުން ވެސް އަދި އެމީހުން ދަތުރުކުރި އުޅަނދުން ވެސް އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ހިއްސާ ކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

މާފުށީ ކައުންސިލުން, ޢަލީ މުޙައްމަދުއާ ފަހުން ވާހަކަ ދެއްކެވި ކަމަށާއި، ގައިޑްލައިނުގައި އެކަން އޮންނަ ގޮތް ކިޔައި ދިނުމަކީ އެބޭފުޅުންގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށް ވިދާޅުވި ކަމަށް ވެސް މައުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ.

ނިލަންދޫ ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވީ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ދާން އެމީހުން ގާތު ދެންނެވި ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެކަމަށް މާބަނޑު އަންހެންމީހާގެ ފިރިމީހާ އެކަމަށް އިންކާރު ކުރި ކަމަށެވެ.

"އަންހެންމީހާގެ ފިރިމީހާ ބުނީ އެހެން ރަށަކަށޭ ދާނީ. އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކޭނެ ކަމަށް. ޑޮކްޓަރު ވެސް ހުރީ ރެޑީގައި. ނަމަވެސް އެބޭފުޅުން އަމިއްލައަށް ރަށަށް ނާރަން ވަޑައިގަތީ" ޢަލީ މުޙައްމަދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!