ދީން

ކުރެވިފައިވާ ފާފަތައް މަތިން ހަނދާންވެ ހިތްދަތިވާނަމަ އެއީ ވެފައިވާ އިޚްލާސްތެރި ތައުބާގެ ޢަލާމާތެއް: މެންކް

ފާފަތައް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށްޓަކައި ދެރަވެ ، އަދި އެ ފާފަތައް މަތިން ހަނދާންވުމުން ހިތްދަތިވެ ، ހިތަށް ވޭން އިހްސާސްކުރެވޭނަމަ އެއީ އީމާން ތެރިކަމާއި ވެފައިވާ އިޚްލާޞްތެރި ތައުބާގެ ޢަލާމަތެއް ކަމަށް ޒިމްބާބުބޭގެ މުފްތީ އިސްމާޢީލް އިބްނު މޫސާ މެންކް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މީސްމީޑިއާގެ މައްސަތައް މެދުވެރިކުރައްވާ ކޮންމެ ދުވަހަކު އެތައް ނަޞޭޙަތެއް ދެއްވާ މެންކް މިއަދު ވިދާޅުވީ ތައުބާ ވުމަށްފަހުގައި ނަމަވެސް ﷲގެ ރަޙުމަތާއި މެދު ތިބާގެ ހިތުގައި ޝައްކު އުފެއްދުމަށް ޝައިތާނާ މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށާއި ، ޝައިތާނާގެ މަޅިތަކުގައި ނުޖެހި ކުރިއަށް ދާށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ﷲ ދެއްވާފައިވާ ނިޢުމަތްތައް ''ހިލޭ'' ލިބިފައިވާ އެއްޗެއް ގޮތުގައި ނުދެކި ކިތަންމެ ކުޑަ ނިޢުމަތެއް ނަމަވެސް ޝުކުރުވެރި ވުމަށް މެންކް ވަނީ ނަސޭހަތްތެރިވެފައެވެ.

''ކިތަންމެ ކުޑަ ނިޢުމަތެއް ނަމަވެސް (އެނިޢުމަތަށް ޓަކައި) ޝުކުރުވެރިވޭ ، އޭގެ ފަހަތުގައި ފަސޭހަކަމެއް ވާގޮތުގައި މެނުވީ ﷲ މުސީބާތެއް ނުފޮނުއްވާ ، އެހެންކަމުން އެއިލާހަށް ކުއްތަންވޭ ، ދިރިއުޅުމުގައި ލިބޭ ފަސޭހަ ކަމާއި ނަފްސަށް ލިބިގެންދަނީ ކިހާވަރެއްގެ ހިތްހަމަޖެހުމެއްކަން އޭރުން އެނގިގެންދާނެ'' މެންކް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

މި ލިޔުން ޝާއިރު ކުރިތާ 48 ގަޑިއިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓްކުރުން ވަނީ ބަންދުކުރެވިފައި.

ގުޅުން ހުރި

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު ކުރަމުން އައި ދުޢާ އިޖާބަކުރެއްވި އާދަޔާ ޚިލާފު ގޮތް!
މި ޙާލަތުގައި ދުރުދުރުގައި ތިބެ ޖަމާޢަތުގެ ނަމާދު ކުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާ؟
އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމުގެ ފާޙިޝް ޢަމަލާއިހަމައަށް ސަދޫމުގެ މީހުން ދިޔަ މަރުޙަލާތައް
ޒުވާބުކުރުން ދޫކޮށްލާ މީހާއާއި މަޖަލަކަށް ވިޔަސް ދޮގު ހެދުން ދޫކޮށްލާ މީހާއަށް ރަސޫލާ ދެއްވާ ޔަގީންކަން