ދީން

ކުރެވިފައިވާ ފާފަތައް މަތިން ހަނދާންވެ ހިތްދަތިވާނަމަ އެއީ ވެފައިވާ އިޚްލާސްތެރި ތައުބާގެ ޢަލާމާތެއް: މެންކް

ފާފަތައް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށްޓަކައި ދެރަވެ ، އަދި އެ ފާފަތައް މަތިން ހަނދާންވުމުން ހިތްދަތިވެ ، ހިތަށް ވޭން އިހްސާސްކުރެވޭނަމަ އެއީ އީމާން ތެރިކަމާއި ވެފައިވާ އިޚްލާޞްތެރި ތައުބާގެ ޢަލާމަތެއް ކަމަށް ޒިމްބާބުބޭގެ މުފްތީ އިސްމާޢީލް އިބްނު މޫސާ މެންކް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މީސްމީޑިއާގެ މައްސަތައް މެދުވެރިކުރައްވާ ކޮންމެ ދުވަހަކު އެތައް ނަޞޭޙަތެއް ދެއްވާ މެންކް މިއަދު ވިދާޅުވީ ތައުބާ ވުމަށްފަހުގައި ނަމަވެސް ﷲގެ ރަޙުމަތާއި މެދު ތިބާގެ ހިތުގައި ޝައްކު އުފެއްދުމަށް ޝައިތާނާ މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށާއި ، ޝައިތާނާގެ މަޅިތަކުގައި ނުޖެހި ކުރިއަށް ދާށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!