ޚަބަރު

ގއ.ވިލިނގިލި ޒުވާނުން ކައުންސިލް އިދާރާ ކުރިމަތީގައި ފުޓުބޯޅަ ކުޅެން ފަށައިފި

މުޙައްމަދު ޝިފާއު
ފޮޓޯ: ގާފު.އެމްވީ

ގއ.ވިލިނގިލި ޒުވާނުން ކައުންސިލް އިދާރާ ކުރިމަތީގައި ފުޓުބޯޅަ ކުޅެން ފަށައިފިއެވެ.

އޮންލައިން ނޫސް “ގާފު” ގައި ބުނެފައި ވަނީ އެރަށު ޒުވާނުން ކައުންސިލް އިދާރާ ކުރިމަތީގައި ފުޓުބޯޅަ ކުޅެމުން ދަނީ މީގެ ދެރެއެއް ކުރިން އެރަށު ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ރޯކޮށްލައިފައި ވާތީ އެކަމާ ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ފާޅު ކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

އަދި އެތަނުގައި ފުޓްބޯޅަ ކުޅެން ތިބި ޒުވާނުންނާ ހަވާލާދީ “ގާފު” ގައި ބުނެފައި ވަނީ ކުޅޭނެ އިތުރު ތަނެއް ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސަންދެން ކުޅެމުން ގެންދާނީ ކައުންސިލް އިދާރާ ކުރިމަތީގައި ކަމަށެވެ.

ގއ ވިލިނގިލިން ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ހުޅު ޖަހައިފައި ވަނީ މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭގައެވެ. ވިލިނގިލީ އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒު ތެރޭގައި އޮންނަ މި މެޓު ދަނޑަކީ އެރަށުގައި ޒުވާނުން ކުޅެން އޮންނަ ހަމައެކަނި ދަނޑުކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. އެ ދަނޑުގައި ހުޅު ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ދަނޑުގެ ބޮޑުބައެއް ވަނީ އަނދާ ހުލިވެފައެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން ޔޫތު މިނިސްޓަރު މަހުލޫފް ވިދާޅުވީ މެޓުތަކުގައި އަލިފާން ރޯކޮށްލުމަކީ ވަރަށް ޒިންމާދާރު ކަން ކުޑަ ކަމެއް ކަމަށާއި އެގޮތަށް ހުޅު ޖަހައިގެން އެދަނޑުގައި ޓާފު އަޅައި ނުދޭނެ ކަމަށެވެ.

 

  1. ކެކުރި

    އަދި ގޭދޮރުމަތީގަވެސް ކުޅެން ޖެހޭނެ.
    ބަލަ މީ ޔާމީނުގެ ވެރިކަމެއް ނޫނޭ ތަންތަން ހަލާކު ކުރީމަ އަނެއްދުވަހު ހަދާދޭކަށް

  2. ފުވާދު

    ދަޑު ރޯކުރި މީހަކު ނޭންގެ. މަހްލޫފް ކަަަަައިރީ ބުނޭ ދަޑު ރޯކޮއްފައިވަނީ ވަގަށް ކަމާއި އެއީ ކޮންމެހެން ޓާފު ނޭޅިގެނެއް ނޫންކަން. އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ގޮތުގައި ޔޫތް މިނިސްޓަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަހްލޫފް ވިލިންގިލީ ޒުވާނުންނަށް ކުޅެން ޓާފު ދަޑެއް އަޅައިދޭންވާނެ.