ޚަބަރު

ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނެސްގެން އިންތިހާބު އަވަސް ކުރެވޭކަށް ނެތް: ނިޔާޒު

ޢާއިޝަތު ނުޒުހާ

ކުރިޔަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބާ ގުޅޭގޮތުން ހައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ނިންމަން ޖެހޭ ކަމަށް ހުޅުމާލޭ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޔާޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ހާއްސަ ޤާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހެޅުމުގެ ބިލަށް ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑެތި އަދި އެހާމެ މުހިއްމު ބާރުތަކެއް ކައުންސިލުތަކަށް ދީފައިވާ ކަން ފާހަގަކޮށް އަލީ ނިޔާޒު ވިދާޅުވީ ކައުންސިލުތަކަށް އެ ޤާނޫނުން މިހާރު ލިއްބައިދޭ ބާރުތައް ލިބޭނީ އިންތިޚާބު ބޭއްވި އައު ކައުންސިލުތަކެއް ވުޖޫދަށް އައިސްގެން ކަމަށެވެ.

އެހެން ނޫންނަމަ މި ބާރުތައް ހިފަހެއްޓި ލޯކަލް ގަވަމެންޓު އޮތޯރިޓީ ތެރޭގައި މިބާރުތައް ތާށިވެ، ރަށްތައް ނުހިނގުމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)އިން ޤާނޫނުގައި އޮތްގޮތަށް މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިންތިހާބު ބޭއްވޭނެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަަން ފާހަގަކުރައްވައި ނިޔާޒް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އިންތިހާބު ބޭއްވުން ލަސްވި ނަމަވެސް އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރި ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް އެމަގުން ކަން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އީސީއަށް ގާނޫނީ ލަފާ ލިބޭކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި ހުރަކަށް ވާން ބޭނުން ނުވާކަމަށް އަލީ ނިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

އަދި ޤާނޫނަށް ބަދަލު ގެނައި ނަމަވެސް ޑިރެކްޓާ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް ދެއްވާ އިރުޝާދުގެ ސަބަބުން އިންތިހާބު ފަސްވެގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އިންތިހާބު ބޭއްވޭނެ ގައިޑްލައިނެއް އަންނަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ގައުޑްލައިންގެ ތެރެއިން ހުރިހާ ފަރާތަކަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތު އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށްވެސް އަލީ ނިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!