ޚަބަރު

ރޮޒައިނާ ފަދަ "އިޑިއަޓް"އަކާ ޒުވާބު ކުރުމުގެ މާނައެއް ނެތް: ރައީސް ނަޝީދު

މުޙައްމަދު ސަނީޙް

އެމްޑީޕީގެ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމްއާ ޒުވާބު ކުރެއްވުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު، އެމަނިކުފާނުގެ ކޮއްކޯފުޅު ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ އަބްދުﷲ އަރިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ވަޓްސްއެޕް ގްރޫޕްގެ ސްކްރީންޝޮޓްތަކެއް މީސްމީޑިއާގައި މިހާރު ދައުރުވަމުން އަންނައިރު، މި ސްކްރީންޝޮޓްތަކުގައި ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ އީވާ އަރިހުގައި، "ރޮޒައިނާމެން ފަދަ އީޑިއަޓުންނާ ޒުވާބު ނުކުރަން" ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނު ވެސް މާލެ ތެރޭގައި އުޅޭ ބައެއް މީހުންގެ ވާހަކަތަކަށް ރައްދު ނުދީ ދޫކޮށްލާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރޮޒައިނާއާ ދިމާޔަށް ރައީސް ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވީ ކީއްވެ ކަމެއް އެނގޭ ގޮތެއް ސާފެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ރޮޒައިނާ ދަނީ ރައީސް ނަަޝީދަށް ފާޑު ވިދާޅުވެ ރައީސް ޞާލިޙަށް ތާއީދު ކުރައްވައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން ރޮޒައިނާގެ ބަހެއް ހޯދަން "ދެން"އިން ކުރި މަސައްކަތް ވަނީ ކާމިޔާބުވާގޮތް ނުވެފައެވެ.

ރޮޒައިނާއާ އެމްޑީޕީގެ ބައެއް މެންބަރުންނާ މީސްމީޑިއާގައި މިދުވަސްކޮޅު ދަނީ ހޫނުކޮށް ބަހުސް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން މި ސަރުކާރުން ހަރުކަށި ފިކުރަށް ތާއީދު ކުރާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކާއި ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށްގެން ދިން ހަމަލާ މި ސަރުކާރުން ނުބަލާ ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަކީ ގަބޫލު ކުރައްވާ ވާހަކަތަކެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރޮޒައިނާ ދަނީ ޓްވީޓް ކުރައްވަމުންނެވެ. އަދި ރައީސް ޞާލިޙް ދިފާޢު ކުރައްވާ، ރައީސް ނަޝީދަށް ބަހުގެ ހަމަލާތައް ވެސް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް އެކަމަނާ ދެއްވައެވެ.

 1. “އިޑިއަޓް”ން ނަކީ ކޮބާކަން ދިވެހިންނަން ސާފު، ދިވެހިންގެ ހާއްސަކޮށް މާލޭގެ ވަރަށްގިނަ ބައެއްގެ އުއްމީދާއެކު މަޖިލީހަށް ހޮވީމަ ހިފިނުހުރެވިގެން އުޅެން ހަދައިގެން އެތަނުގަ ނީދެވުން، ދިވެހިންގެ އެތައް ބައެއްގެ ގުރުބާނީއާއެކު ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް ގެނައުމުން ޗާޓުން ބޭރުން ކަންކަން ކުރަން ހަދައިގެން ވެރިކަމުގަ ނުހުރެވުނެވެ. މިހާރު މަޖިލީހުގެ ބޮޑު އަގުލަބިއްޔަތަކާއެކު މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަން ހަވާލު ކުރުމުން އެތަނުގަވެސް ހުދުމުހުތާރުކަމާ އަމިއްލަ ގޮތްތަކާ އުސޫލުތަކުން ނެއްޓި ކަންކަންކޮށް އެތަނުން ލިބެންޖެހޭ މަންފާއެއް ގައުމަކަށް ނުލިބެއެވެ. އަނެއްކާ ޗާޓުން ބޭރުން ގިނަބަޔަކު ހައްޔަރު ނުކުރެވިގެން އުޅުއްވަނީއެވެ.

 2. ޖެކެކެ

  ހަހަހަ އެއް ދެ އިޑިއަޓުން އެއް އިޑިއަޓް އަނެއް އިޑިއަޓަށް ބޅއގ ސިފަ ދެއްކީމަ ދެން ކިޔަންވީ ކީކޭ؟ ދެ ބޅނނ ތަ ގޮވަންވީ؟

 3. ޙަބީބު

  1988 ވަނައަހަރު ކޮންއާއިލާއެއްގެ އިޑިއަޓް ތަކެއްބާ 19 ދިވެހިންގެލޭ ހައްގަކާނުލާ ދިރުވާލީ

 4. އިދުރީސ އިދޫ

  މިކަހަލ އަދަބެއ އަޚްލާގެއ ނެތ މީހަކ ފަހަތ އެންމެނ ދުވާތ މ ހައިރާންވޭ

 5. ސ.ހ.ހ.ނ

  ވެރިކަން ބޭނުންވިޔަސް ތިހާ ހަޔާއްކުޑަވީމަ ކަމަކުނުދޭ.. މިހާރު ރައްޔަތުންނަށް ވަރަށްސާފުކޮށް އެބައެގޭ އިޑިއަޓުން ނަކީ ކޮމްބައެއްކަން. ކޮނަމެމީހަކު ބޭނުން ކޮންމެގޮތަކަށް ކަންތައްކޮށްފާނެކަމައް ޤަބޫލުކުރުމަކީ ވަރައްބޮޑު ގޯހެއްކަން ކޮއްމެމީހަކުވެސް ޤަބޫލު ކުރަންޖެހެނެ…