ޚަބަރު ސިޔާސީ

އެމްޑީޕީ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީއާ ގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އަޙްމަދު ޝިޔާރު ، ދެން އޮންލައިން
އެމްޑީޕީން ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގެ ތެރެއިން

އެމްޑީޕީ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީއާ ގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

Ads by Hajj Corporation

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީއާ ގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އެމްޑީޕީން ބުނީ އެ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ބެލުމަށް ޝަކުވާ ބަލާ ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލައިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީއާ ގުޅޭ އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ އެ ކޮމިޓީއަށް ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެ ޕާޓީން ބުންޏެވެ.

ޝަކުވާ ބަލާ ކޮމެޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން:

1.އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ އަފީފް
2.އަފްޝަން ލަތީފް
3.މުޙައްމަދު ހާޝިމް

ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ ވޯޓަރޒް ލިސްޓް އާންމު ކުރުމާއި ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވައިލުމަށް ތާވަލު ކުރެވިފައި އޮތީ މިއަދަށެވެ. ނަމަވެސް އަދި ވޯޓަރޒް ލިސްޓް އާންމުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވަނީ އެ ޕާޓީގެ އެންމެ އިސް ލީޑަރު ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާއި ޕާޓީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދެވެ.

  1. ނައިންބެކާށިދޫ

    ޜައިސްނަސީދައްވެރިކަމައްކުރިމަތިލެވިޖެނަމަވެރިކަންކާމިޔާބުކުރާނެކަންޔަގީންކަންއެބޮޔްޢޭރުންއެންޑީޕީދެމިއޮނާކަނޔަގީންވިސްނާވިސްނާފިކުރުކުރެޔް