ލައިފްސްޓައިލް

ޑިއުޓީ ނިމުމުން، ގެއަށް ދިޔުމަށް އަންގައި، އިންޒާރުގެ މެސެޖެއްދޭ މި ކުންފުންޏަށް ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން!

އާމިނަތު ސަޒްރާ

އޮފީސް ގަޑި ނިމުމާއެކު ސިސްޓަމްތައް ނިވި މުވަޒަފުންނަށް ގެއަށް ދިޔުމަށް އަންގާ އިންޑިއާގެ ޓެކް ކުންފުންޏެއްކަމުގައިވާ "ސޮފްޓް ގްރިޑް" ކުންފުނި ގިނަބައެއްގެ ސަމާލުކަމަށް އަތުވެއްޖެއެވެ.

ގާތްގަނޑަކަށް 40 ވަރަކަށް މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރާ މިކުންފުނީގެ އޮފީސް ގަޑި ޖެހުމާއެކު ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމަށް އިންޒާރުގެ މެސެޖެއް އާދެއެވެ. މި މެސެޖުގައި ޑިއުޓީ ގަޑި ނިމުނީ ކަމަށާއި ގެއަށް ދިޔުމަށް ސްޓާފުންނަށް އަންގައެވެ.

"މުވައްޒަފުގެ ޑިއުޓީ ގަޑި ނިމިއްޖެ. އޮފީސް ސިސްޓަމް 10 މިނެޓު ތެރޭގައި ނިވޭނެ. އަވަހަށް ގެއަށްދޭ" އޮފީސް ގަޑި ނިމުމާއެކު ސިސްޓަމަށް އަރާ މެސެޖުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މަދްޔަ ޕްރަދޭޝް ސްޓޭޓްގެ އިންދޯރު ސިޓީގައި ހުންނަ އިންޑިއާގެ މި ކުންފުނީގެ 40 މުވައްޒަފުންގެ ކޮމްޕިއުޓަރު، ރޭގަނޑު ހަތެއް ޖަހާއިރު އޮޓަމެޓިކުން ނިވެއެވެ.

ސޮފްޓްގްރިޑްގެ ސީއީއޯ އަދި ކޯ ފައުންޑަރ ޝްވޭތާ ޝުކްލާ ވިދާޅުވީ މި ނިންމުމަކީ މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތާއި ދިރިއުޅުމުގެ ބެލެންސް ރަނގަޅު ކޮށްދިނުމަށް އެ ކުންފުނިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ނިންމި ނިންމުމެއްކަމަށެވެ. އަދި އެކުންފުނީގެ މި ނިންމުމަށް ބައެއް ކަސްޓަމަރުން ހިތްހަމަ ނުޖެހުނު ނަމަވެސް މުވައްޒަފުންގެ ހިތްހަމަޖެހުން ކުންފުންޏަށް މާ މުހިންމުކަމަށާއި އެނިންމުން ބަދަލުކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތްކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެކުންފުނީގެ ސިސްޓަމްތަކުން ދޭ މިމެސެޖް ކުންފުނީގެ މުއައްޒަފަކުވަނީ ޝޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

މިއާއެކު ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަމަށް މިކުންފުނި އައިސްފައިވާއިރު، ބައެއް މީހުން ދަނީ މިކުންފުންޏަށް ތައުރީފުވެސް ކުރަމުންނެވެ.

  1. ޙަޔާ

    ރޭގަނޑު 7 ޖަހާއިރު ތި މެސެޖް ފޮނިވީމަ މާ މޮޅު ކަމަކަށްވޭތަ؟ އެޔަށް ނުކިޔާނެ ވޯކް ލައިފް ބެލެންސް އެކޭ

    • އައްޓަމަސް

      މަސައްކަތް ފަށާގަޑި އެނގޭބާ ބުރޭކު 2 ގަޑިއިރު މަސައްކަތް ފަށަނީ 10 ޖަހާ އިރު