ޚަބަރު ސިޔާސީ

މަޖިލިސް ރައީސްގެ އިތުބާރުނެތް ކަމުގެ ވޯޓު ނަގަން މަސައްކަތް ކުރާނަމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނަގަން މަސައްކަތް ފަށާނަން: ޢާޒިމް

އާމިނަތު ސަޒްރާ ، ދެން އޮންލައިން

މަޖިލިސް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓްނަގަން މަސައްކަތް ކުރާނަމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހުގެ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވޯޓް ނަގަން މަސައްކަތް ފަށާނާނެކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ޢާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަލީ ޢާޒިމް މިހެން ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ނަޝީދު އެޕާޓީން ވަކި ކުރެއްވުމަށް ރައީސް ޞާލިހަށް ސަޕޯޓް ކުރައްވާ އެމްޑީޕީ މެމްބަރު ގޮވާލައްވަމުން އަންނަ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

"މަޖިލިސް ރައީސް ވަކި ކުރުމަށްޓަކައި ވޯޓް ހަމަކުރަން މަސައްކަތް ފަށައިފިނަމަ ރައީސް ޞާލިހުގެ އިތުބާރުނެތް ކަމުގެ ވޯޓް ހަމަކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެންވެސް ފަށާނަން" ޢާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ

މަޖިލިސް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓް ނެގުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކަމުގެ އަޑުތައް މިފަހުން ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ގަދަވެއެވެ. މިއަޑުތައް އަނެއްކާވެސް ގަދަވެފައި މިވަނީ މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު އެމްޑީޕީން ބޭއްވި އެޕާޓީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީއަށް ފަހު ޕާޓީގެ އެތެރޭގެ ކޯޅުންގަނޑު ބޮޑުވެފައިވަނިކޮށެވެ.

މިގޮތުން ރައީސް ނަޝީދު ދަނީ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން އެމަނިކުފާނަށް ތާއިދުކުރައްވާ މެމްބަރުންނާއެކު "ފިކުރެއްގެ ދިރުން" ނަމުގައި އެމްޑީޕީގެ ތެރޭގައި ގޮއްޕެއް އުފެއްދެވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންނެވެ.

Ads by Ooredoo
 1. ދިސްވޭ

  ގާސިމްގެ ރަނިންގް މޭޓަކަށް އެންމެ ރަނގަޅީ ޑރ. ހަސަން ސައީދުއޭ އެއީ އިޚްލާސްތެރިވާނެ އަދި މަގާމްގެ ނުފޫޒުގެ ބޭނުން ނުކުރާނެ މީހުންނަށް ކަމޭހިތާނެ ބޮޑާނުވާނެ ކިބުރުވެރި ނުވާނެ ދުވަހަކު ވެސް ފަޓްލޫނުގެ ދެ ޖީބަށް ނުވަތަ އެއް ޖީބަށް ވެސް އަތް ޖަހައިގެން އާންމުންގެ ކުރިމަތީ ގައި ހިނގާފައި ބޮޑޭވެގެން ނޫޅޭނެއޭ އަދި ހީވާގި ވާނެ ތަންދޮރު ދަންނާނެ ގައުމުގެ މިނިވަން ކަން ދެކެ ލޯބިވާނެ ޑރ. ހަސަން ސައީދު އާއި އެކު ގާސިމް ނިކުތްއިރު އެންމެ ގިނަ ވޯޓް ލިބުނީ ގާސިމް އަށް ގުދުރަތީ ގޮތުން ގާސިމްގެ ކާމިޔާބީ އާއި ގުޅިފައިވޭ ޑރ. ހަސަން ސައީދު އާއި ޑރ. ހަސަން ސައީދު ގާސިމްގެ ނައިބަކަށް ލައިފިނަމަ ޔަގީނުންވެސް ގާސިމް އަށް މިފަހަރު ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމާއި މެދު ޝައްކެއް ނެތޭ އައްޑޫ މީހުންގެ ތެރޭން މާލޭގައި އުޅޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ވެސް މާލޭގެ ގަދަރުވެރި އެންމެން އެންމެ އިހްތިރާމް ކޮށް ގަދަރު ކޮށް އިތުބާރު ކުރާ މީހަކަށް ހަމަ އެކަނި ވެފައިވަނީ ޑރ. ހަސަން ސައީދޭ އެއީ މިސާލަކަށް ކޮލިގޭ އާއިލާ ގެ އެންމެން ގަބޫލު މީހެއް ޑރ. ހަސަން އަކީ ދެން ޗަންޕާގެ އާއިލާ ވެސް އަދި އޭޑީކޭ ނާޝިދު މެން ވެސް ވަރަށް އިހްތިރާމް ކުރާ މީހެއް ޑރ. ހަސަން ސައީދަކީ އާންމު ކޮށް އައްޑޫ މީހުންނަށް މާލޭ މީހުން އިތުބާރު ނުުކުރާނެ އެމެން މަކަރާއި ހީލަތާއި ވަގު ކަމުން އެކަމަކު ޑރ. ހަސަން ގައިގައި އެފަދަ ވިޔާނުދާ ސިފަތައް ނެތުމުންނޭ ޑރ. ހަސަން ސައީދު މަގްބޫލު މީހަކަށް މާލޭގައި ބަދަލުވެފައިވަނީ ވެސް….

 2. ވިސްނާތި

  ރާއްޖޭގައި ނައިބް ރައީސް ކަން ކުރިމީހުންގެ ތެރޭން އާންމުންގެ މެދުގައި އެންމެ މަގްބޫލު އަދިވެސް އާންމުން ވަކިން ޚާއްސަ ކޮށް ފުރަމާލޭގެ ރައްޔިތުން އެންމެ އިތުބާރު ކުރާ މީހަކީ އެއީ ޑރ. ޖަމީލު އޭ މިހާރުގެ ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް އެއީ ހުންނަ މީހެއް ކަން ވެސް މާލެ ނުދަނެއޭ ބަލައިގަންނަން ވަރަށް އުނދަގޫ ގޮތް ތަކެއް ހުރެއޭ ފައިސަލްގެ ކިބައިގައި އަދި އޭނާ ވާހަކަ ދައްކާ އިރު ވެސް އަޑުއަހާލަން ވެސް ވަރަށް އުނދަގުލޭ ދައްކާ ވާހަކަތަކުގައި މީހުން ބަލައިނުގަނެއޭ ކަން މިހެން ހުރުމުން ގާސިމްގެ ރަނިންގް މޭޓް ހޮވާއިރު ގާސިމް ދަންނަން ޖެހޭނެއޭ މާލޭގައި އުޅޭ ބަނޑުއަކިރި އަކު ރަނިންގް މޭޓަކަށް ލައިގެން ނުވާނެއޭ ލާން ޖެހޭނީ އެއީ މާލޭގެ ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަ މީހެކޭ މާލޭގެ ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަ މީހަކު ރާއްޖެތެރޭ މީހުން ވެސް ބަލައިގަންނާނެއޭ ދެން އެހެން ނޫނަސް އެއީ ފައިސާ އަށް ވޯޓް ވިއްކާ ބަގަ ވިއްޔާ އެމެންގެ ރައުޔު ކޮންމެެހެން ބޭނުން ނުވާނެއޭ….

 3. ބަލާތި

  ޖޭޕީގެ އެންމެ އިސްމީހާ އަށް ގާސިމް ހޮވުން އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ ގުދުރަތުން މިއަދު ގާސިމް އަށް ދައްކުވާދޭ ކަމަށް މަމެންނަށް ފެންނަނީ މިފަހަރު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކުރިމަގު ގާސިމް އަށް ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް އުޖާލާ ވަމުންދާ މަންޒަރު މިފަހަރު ގާސިމް މިއުޖާލާ ވަމުންދާ މަންޒަރު ނުބަލާ އަމިއްލަ އެހެން އެދުމެއް އިސްކޮށްގެން ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތި ނުލައިފިނަމަ 2026 ވަނަ އަހަރު އަންނަންވާއިރު ޖޭޕީ އުވިގެން ދާނެއޭ މިކަން ކަން ދިރާސާ ކުރަން ޖެހޭނެއޭ ޖޭޕީ އިން ޖެހޭނެއޭ ހިސާބު އިލްމްގެ ބޭނުން ކުރަން މިފަހަރު ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ފަހިވެފައި އޮތީ އެއީ ގާސިމް އިބްރާހިމް އަށޭ އެމްޑީޕީ އަކީ އެއީ އަބޫޖަހުލު މެންގެ ޕާރޓީއޭ އަބޫޖަހުލު މެންނަށް ނާކާމިޔާބު ވާނީ ގާސިމް އަށް މިފަހަރު ފަހިކޮށްދެއްވާފައިވާ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ކޮށްގެން ގާސިމް ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތި ލައިފިނަމައޭ…

 4. ހިނގާދަމާ

  ހިނގާ މަމެންނާއި އެކު ދާން ގާސިމް ރާއްޖޭގެ ތަޚްތަށް ވޮޑުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ވޯޓް ހޯދަން ނުވާނަމޭ މަމެން ވަރުބަލި ގާސިމް ތަޚްތުގައި ބައިންދާފައި ނޫނީ ހިނގާ ނަގަން ބުންވަރު ހިފާ މަމެން އަތުގައި މިރޯކުރީ ދަންމަރު ބިނާ ކުރަން ގައުމާއި ވަތަން އެދޭ ގޮތަށް ހިނގާ ބަހީ އާދޭ ގާސިމް ހޮވަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި ގާސިމް ހޮވަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 5. ހިނގާދަމާ

  ވަތަންގައިހުރި ބޮޑެތި މައްސަލަ ތައް ހައްްލު ކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ގާސިމް އިބްރާހިމް އަށޭ ޔާމީން އަށް ވެސް ނުވިއޭ މާލެ ސަރަހައްދުން ގޯތި ނުލިބި ތިބި އެންމެނަށް ގޯތި ދިނުން އެންމެ އިސްކަން ދޭން ޖެހޭނީ އެކަން ބާއްވާފައި ދެން ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެއް ނޯންނާނެއޭ މިކަން ކުރެވޭނީ ގާސިމް އިބްރާހިމް ފަދަ އަމަލީ ތަޖްރިބާ ހުރި ކަންކުރަން ދަންނަ މީހަކަށޭ ގާސިމަށް މިފަހަރު މަމެން ތާއީދު ކުރާނަމޭ ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތި މަމެން ތަފާތުވާނެއޭ އެހެން އެންމެނަށް ވުރެން ހިނގާށެ ނަލަ ކުރަމާ މިވަތަންގެ އެންމެ ކަތުންގެ ކުރިމަގު ހިނގާ ހިނގާ ރުވަން ފެންދީ އެމެންގެ ކުރިމަގު އާރޯކުރަމާ ހިނގާ އުޖާލާ ކުރަމާ މިއުދަރެހާއި މިފަލަކު ހިނގާ ނަފާ ހޯދަން މިވަތަންގައި ވިޔާފާރި ކޮށްގެން ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި ގާސިމް ހޮވަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 6. ނުޖެހޭނެއޭ

  ހިލްޓަން އަށް ސަން ސިޔާމް އިން 25 މިިލިއަން ޑޮަލަރު ދޭން ޖެހެނީ އެއީ ކިއެއްވެތޭ ސަބަބަކީ ތިޔާ ހިލްޓަން އިން އިރުފުށި ރިސޯރޓް ގައި ކުރި އިންވެސްޓްމެންޓެއް ނޯންނާނެއޭ ދެން އަނެއް ކޮޅުން ހިލްޓަން އިން ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިއަކު ތަރައްގީ ކުރި ރިސޯރޓެއް ސަން ޓްރެވެލް ތެރެއަށް ހިލްޓަން މެދުވެރިކޮށް ބޮޑު ވަގަކު ވައްދައިގެން ސަން ސިޔާމް އަށް އޮޅުވާލާ މަކަރާއި ހީލަތުގެ ދަށުން އެއްބަސްވުމެއް ހެދި ނަމަވެސް އެއަށް އަމަލު ކުރަން ނުޖެހޭނެއޭ ފައިސާ ދައްކަން ނުޖެހޭނެއޭ ތިޔާއީ ރައީސް އޮފީހުގައި އުޅޭ ވަގުއަލިޕީ ހިލްޓަން އާއި އެކު ވަގަށް ވާހަކަ ދައްކައިގެން އޭނާ ސަން ސިޔާމް ފެލާލަން ވެގެން ކޯޓުން ނެެރެގެން އުޅޭ ހަރާމް ހުކުމެކޭ އެ ހުކުމަށް ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭނީ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމެއް އައިސްގެންނޭ…

 7. ނުޖެހޭނެއޭ

  ހިލްޓަން އިން އެއްވެސް ކަމެއް އިރުފުށީގައި ނުކުރާއިރު އެމެންނަށް ފައިސާ ދޭން ނުޖެހޭނެއޭ ސިންގަޕޯރ ގައި ހުންނަ ކޯޓަކަށް ނޫން އިނގޭނީ ރާއްޖޭގައި ކަންކަން ކުރަން ޖެހޭނެ ގޮތް ނުޖެހޭނެއޭ ހިލްޓަން އަށް ފައިސާ ދޭން ނުޖެހޭނެއޭ ރަނގަޅަށް ބަލާފައޭ މަމެން މިބުނަނީ ހިލްޓަން އިން ކުރި އެއްވެސް ކަމެއް ނެތޭ އިރުފުށީގައި ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިން ފެލާލަން ވެގެން ހިލްޓަން އިން ސަރުކާރުގެ ބޮޑުން ނަށް ރިޝްވަތު ދީގެން ތިޔާ އަނބުރާ ގޭސް ގަނޑު މަމެން ނުދަންނަނީ އެއް ނޫނޭ ނުޖެހޭނެއޭ ހިލްޓަން އަށް އެންމެ ރުފިޔާ އެއްވެސް ދޭން ނުޖެހޭނެއޭ ނުޖެހޭނެއޭ ނުޖެހޭނެއޭ ނުޖެހޭނެއޭ ނުޖެހޭނެއޭ ނުޖެހޭނެއޭ ނުޖެހޭނެއޭ ނުޖެހޭނެއޭ ނުޖެހޭނެއޭ ނުޖެހޭނެއޭ ނުޖެހޭނެއޭ ނުޖެހޭނެއޭ ނުޖެހޭނެއޭ ނުޖެހޭނެއޭ ނުޖެހޭނެއޭ ނުޖެހޭނެއޭ ނުޖެހޭނެއޭ ނުޖެހޭނެއޭ ނުޖެހޭނެއޭ ނުޖެހޭނެއޭ ނުޖެހޭނެއޭ ނުޖެހޭނެއޭ ނުޖެހޭނެއޭ ނުޖެހޭނެއޭ ނުޖެހޭނެއޭ ނުޖެހޭނެއޭ ނުޖެހޭނެއޭ ނުޖެހޭނެއޭ ނުޖެހޭނެއޭ ނުޖެހޭނެއޭ ނުޖެހޭނެއޭ ނުޖެހޭނެއޭ ނުޖެހޭނެއޭ ނުޖެހޭނެއޭ ނުޖެހޭނެއޭ ނުޖެހޭނެއޭ ނުޖެހޭނެއޭ ނުޖެހޭނެއޭ

 8. އައުޓް

  ސަންސިޔާމް ޒިންދާބާދު މަމެން ފުރިހަމަ އަށް ތާއީދު ކުރަމޭ ސަން ސިޔާމް އަށް މަމެންނަށް ޔަގީން ކަމެކޭ ދެވަނަ ބުރުގައި ސަން ސިޔާމް ގާސިމް އަތުގައި ހިފާނޭ ކަމަށް މިފަހަރު ސަރުކާރުން ސަން ސިޔާމް އަށް ބިރު ދައްކައިގެން އަވަސް އަރުވާލައިގެން ކޯޓްގެ ހުކުމެއް ނެރެގެން ސަން ސިޔާމް ސަރުކާރުން ބްލެކް މެއިލް ކޮށްފައިވާ ކަން އެއީ މަމެން ނުދަންނަ ކަމެއް ނޫނޭ ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް

 9. ވަގުންނޭ

  ހިލްޓަން އިން އިރުފުށީގައި އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރާއިރު ހިލްޓަން އަށް ކޯއްޗެއް ގެއްލިގެން އުޅޭތީތޭ ސިންގަޕޯރގެ އާރބިޓްރޭޝަން ގައި ތިބި ހުކުމޭ މެން ކަޓް ޖައްސާލައިގެން ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިއަކު ފެލާލަން ވެގެން ތިޔާ ކޮށްގެން އުޅޭ ހުކުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓަކުން ހުކުމް ކުރާއިރު އެންމެ ކުޑަ ވެގެން ބަލަން ޖެހޭނެ ނޫންތޭ ހިފާ އަތްލެވޭ ގޮތަށް ހިލްޓަން އިން އިރުުފުށީގައި ކުރި ކަމެއް އެމެން ބޭއްވި ގަލެއް ވެސް އިރުފުށީގައި ނުހުންނާނެއޭ ދެން ކޮން ބަދަލެއްތޭ ނުޖެހޭނެއޭ ހިލްޓަން އަށް ބަދަލު ދޭން ސަން ސިޔާމް ހިލްޓަން އެކުރަނީ މިރާއްޖޭގެ ކޯޓް ތަކުގެ ގާޒީންނާއި އަދި ސަރުކާރަށް ރިޝްވަތު ދީގެން ވަރަށް ބޮޑު ވައްކަމެކޭ ދިވެހިރާއްޖޭން ހިލްޓަން އެއީ ބޮޑެތި ވަގުންނޭ ހިލްޓަން އެއީ ބޮޑެތި ވަގުންނޭ ހިލްޓަން އެއީ ބޮޑެތި ވަގުންނޭ ހިލްޓަން އެއީ ބޮޑެތި ވަގުންނޭ ހިލްޓަން އެއީ ބޮޑެތި ވަގުންނޭ ހިލްޓަން އެއީ ބޮޑެތި ވަގުންނޭ ހިލްޓަން އެއީ ބޮޑެތި ވަގުންނޭ ހިލްޓަން އެއީ ބޮޑެތި ވަގުންނޭ ހިލްޓަން އެއީ ބޮޑެތި ވަގުންނޭ ހިލްޓަން އެއީ ބޮޑެތި ވަގުންނޭ ހިލްޓަން އެއީ ބޮޑެތި ވަގުންނޭ ހިލްޓަން އެއީ ބޮޑެތި ވަގުންނޭ ހިލްޓަން އެއީ ބޮޑެތި ވަގުންނޭ ހިލްޓަން އެއީ ބޮޑެތި ވަގުންނޭ ހިލްޓަން އެއީ ބޮޑެތި ވަގުންނޭ ހިލްޓަން އެއީ ބޮޑެތި ވަގުންނޭ ހިލްޓަން އެއީ ބޮޑެތި ވަގުންނޭ ހިލްޓަން އެއީ ބޮޑެތި ވަގުންނޭ ހިލްޓަން އެއީ ބޮޑެތި ވަގުންނޭ ހިލްޓަން އެއީ ބޮޑެތި ވަގުންނޭ ހިލްޓަން އެއީ ބޮޑެތި ވަގުންނޭ

 10. ބަލާތި

  ސަން ސިޔާމް ޒިންދާބާދު ތިޔާއީ ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިއެކޭ މަމެން ދިފާއު ކުރާނަމޭ ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިން ވަކިން ޚާއްސަ ކޮށް މާލެ ސަރަހައްދުގައި ވިޔާފާރި ކުރާ ބޮޑެތި އަދި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިވެރިން އެކުރާ ބުރަ މަސައްކަތާއި އަޅާ ބަލާއިރު ސަރުކާރުން އެމެންނަށް ކޮށްދެނީ ކޮން ކަމެއްތޭ ކިއެއްތޭ ވާނީ ހުޅުމާލޭން އިންޑިއާ އެމްބަސީ އަޅަން ބިން ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް މަހަކު މަދުވެގެން 10 ހާސް އަކަފޫޓްގެ 100 ބިން ވިއްކި ނަމަވެސް މިއަދު ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިން ކުރިއެރީސްއޭ މިސަރުކާރަކީ އެއީ ބަނޑުއަކިރިން ރައީސް އޮފީހުގައި އޮންނަ އިކޮން ކައުންސިލް އާއި އަދި ޕޮލިސީ ސެކްރެޓަރީ ކަން ކުރާ ކައްޕަޅި ސަރުކާރޭ…