ޚަބަރު

ހިޔާ ފްލެޓްގެ ކުލި ދަށް ކުރަނީ

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހަދާފައިވާ ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ މަހު ކުލި ކުޑަ ކުރަން މަޝްވަރާތައް ފަށައިފިއެވެ.

Ads by MWSC

އާބަންކޯއިން ވިދާޅުވީ، ހިޔާފުލެޓުގެ ކުލި ކުޑަކުރުމުގެ މަޝްވަރާތަށް ، ރައީސް އޮފީހާއި ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ އަދި އަރބަންކޯ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ދާ ކަމަށެވެ. އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ހެޔޮ ބަދަލެއް ހިޔާ ފުލެޓުގައި ދިރި އުޅުއްވާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ވިދާޅުވިއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ފްލެޓްގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަނީ 5،200 ރުފިޔާއެވެ. ފްލެޓުތަކުގެ މިހާރު ކުއްޔަކީ މަހަކަށް 7،500ރުފިޔާ އަދި މެއިންޓެނެސް ފީއަށް 1،000 ރުފިޔާއެވެ.

Ads by Ooredoo
  1. ކޮތަޅޭ

    ހިޔާ ފްލެޓްްސް ތަކުގެ ކުލި ތަމެން 5300 ރުފިޔާ އަށް ކުޑަ ކުރިއިރު ކޮތަޅެއް މިހާރު ގަންނަން ލިބެނީ 20 ރުފިޔާ އަށޭ ދެން ތަމެން ތިޔާ ކުޑަ ކުރި އަދަދަކީ އެއީ މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަމުގައި ހިޔާ ފްލެޓްސް ތަކުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދަށް ވުރެން މާބޮޑަށް ބޮޑު އަދަދެކޭ މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަމުގައި 8 މެއި 2016 ވަނަ ދުވަހު އިއުލާން ކޮށްފައިވާނީ ހިޔާ ފްލެޓެއްގެ މަހު ކުއްޔަކީ އެއީ މަހަކު 1000 ރުފިޔާ އަދި މެއިންޓެނެންސް ފީއަށް 50 ރުފިޔާ ކަމަށޭ ތަމެން ރައީސް އިބޫ ކޮތަޅޭ އިސްތިއުފާ ކޮތަޅޭ އިސްތިއުފާ ކޮތަޅޭ އިސްތިއުފާ ކޮތަޅޭ އިސްތިއުފާ ކޮތަޅޭ އިސްތިއުފާ ކޮތަޅޭ އިސްތިއުފާ ކޮތަޅޭ އިސްތިއުފާ ކޮތަޅޭ އިސްތިއުފާ ކޮތަޅޭ އިސްތިއުފާ ކޮތަޅޭ އިސްތިއުފާ ކޮތަޅޭ އިސްތިއުފާ ކޮތަޅޭ އިސްތިއުފާ ކޮތަޅޭ އިސްތިއުފާ ކޮތަޅޭ އިސްތިއުފާ ކޮތަޅޭ އިސްތިއުފާ ކޮތަޅޭ އިސްތިއުފާ ކޮތަޅޭ އިސްތިއުފާ ކޮތަޅޭ އިސްތިއުފާ ކޮތަޅޭ އިސްތިއުފާ

  2. ގަމާރުކޮތަޅޭ

    ހިޔާ ފްލެޓްސް ތަކުގެ ކުލި އެކަނި ނޫނޭ ކުޑަ ކުރަން ޖެހޭނީ ކޮތަޅު ޓެކްސް އުވާލާށޭ ޕްލާސްޓިކަކީ އެއީ ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންދޭ އެއްޗެއް ކަން ސައެންޓިފިކަލީ ޕްރޫވެން ނޫނޭ އެއީ ދުނިޔޭގައި ތިބި ބޮޑެތި ވަގުންތަކެއް ފަގީރު ގައުމު ތައް ފެލާލަން ވެގެން ފަތުރާ ހަރާމްކޯރު ޚަބަރު ތަކޭ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖަކީ އެމެން އެކިޔާ ގޮތަށް ބަދަލުވާ އެއްޗެއް ނޫނޭ އޯޒޯން ފަށަލައިގައި ލޯވަޅެއް ވެސް ނީންނާނެއޭ އޯޒޯން ފަށަލަ އަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނުދެވޭނެއޭ އިންސާނުންނަށް އެއީ ވާނެކަމެއް ނޫނޭ ގަމާރުންނޭ ބީތާއިންނޭ ކޮތަޅޭ އަކީ އެއީ ގަމާރުބީތާ އެކޭ ގަމާރުކޮތަޅޭ ގަމާރުކޮތަޅޭ ގަމާރުކޮތަޅޭ ގަމާރުކޮތަޅޭ ގަމާރުކޮތަޅޭ ގަމާރުކޮތަޅޭ ގަމާރުކޮތަޅޭ ގަމާރުކޮތަޅޭ ގަމާރުކޮތަޅޭ ގަމާރުކޮތަޅޭ ގަމާރުކޮތަޅޭ ގަމާރުކޮތަޅޭ ގަމާރުކޮތަޅޭ ގަމާރުކޮތަޅޭ ގަމާރުކޮތަޅޭ ގަމާރުކޮތަޅޭ ގަމާރުކޮތަޅޭ ގަމާރުކޮތަޅޭ ގަމާރުކޮތަޅޭ ގަމާރުކޮތަޅޭ ގަމާރުކޮތަޅޭ ގަމާރުކޮތަޅޭ ގަމާރުކޮތަޅޭ ގަމާރުކޮތަޅޭ

  3. އުވާލާ

    ހިޔާ ފްލެޓްސް ތަކުގެ ކުލި ކުޑަކުރޭ މަހަކު 1000 ރުފިޔާ އަށް އަދި ކޮތަޅު ޓެކްސް އުވާލާ ހިޔާ ފްލެޓްސް ތަކުގެ ކުލި ކުޑަކުރޭ މަހަކު 1000 ރުފިޔާ އަށް އަދި ކޮތަޅު ޓެކްސް އުވާލާ ހިޔާ ފްލެޓްސް ތަކުގެ ކުލި ކުޑަކުރޭ މަހަކު 1000 ރުފިޔާ އަށް އަދި ކޮތަޅު ޓެކްސް އުވާލާ ހިޔާ ފްލެޓްސް ތަކުގެ ކުލި ކުޑަކުރޭ މަހަކު 1000 ރުފިޔާ އަށް އަދި ކޮތަޅު ޓެކްސް އުވާލާ ހިޔާ ފްލެޓްސް ތަކުގެ ކުލި ކުޑަކުރޭ މަހަކު 1000 ރުފިޔާ އަށް އަދި ކޮތަޅު ޓެކްސް އުވާލާ އުވާލާ އުވާލާ އުވާލާ އުވާލާ އުވާލާ އުވާލާ އުވާލާ އުވާލާ އުވާލާ އުވާލާ އުވާލާ އުވާލާ އުވާލާ އުވާލާ އުވާލާ އުވާލާ އުވާލާ އުވާލާ އުވާލާ އުވާލާ އުވާލާ އުވާލާ އުވާލާ އުވާލާ އުވާލާ އުވާލާ