ޚަބަރު

މަޖިލީހަށް ހުށައެޅިފައިވާ އިތުބާރުގެ މައްސަލަތައް ތާވަލުކޮށްފި

އާމިނަތު ސަޒްރާ ، ދެން އޮންލައިން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށައަޅާފައިވާ އިތުބާރުގެ މައްސަލަތައް ތާވަލުކޮށްފިއެވެ.

Ads by MWSC

އެޖެންޑާކޮށްފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ އާއި އެޓާނީ ޖެނެރަލް އިބްރާހިމް ރިފްއަތާއި ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައެވެ.

މިމައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅީ ރިފްއަތުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ އެވެ. އެމައްސަލަ ތާވަލު ކޮށްފައިވަނީ އަންނަ ހަފުތާގެ ބުދަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާއަށެވެ. ދެވަނައަށް ހުށައެޅި މިނިސްޓަރ ޝާހިދުގެ މައްސަލަ ތާވަލުކޮށްފައިވަނީ  އަންނަ މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާއަށެވެ. މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އީވާގެ މައްސަލަ މައްސަލަ ތާވަލް ކުރީ އަންނަ މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާއަށެވެ.

އެ މައްސަލަ މަޖިލީހުން އެޖެންޑާކޮށް، މެމްބަރުންނަށް ނޯޓިސް ފޮނުވާފައިވާއިރު ރިއްފަތާއި ޝާހިދުގެ މައްސަލަ ހުށައެޅީ ރާއްޖެ އާއި މޮރިޝަސްގެ ކަނޑުގެ މައްސަލައާ ގުޅުވައިގެންނެވެ. އަދި އީވާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހުށައެޅީ އެމްޑީޕީންވަކިވެ ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުންނެވެ.މ

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!