ޚަބަރު

ޑިމޮކްރެޓްްސްގެ ފިކުރު، ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ފޭރާމާއި ނުގުޅޭ: ޒައިދު

ފަތޯނާ ފާއިޒު ، ދެން އޮންލައިން

ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ފޭރާމާއި، "ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް"ގެ ފިކުރު ނުގުޅޭ ކަމަށް ޝެއިޚް ޢަލީ ޒައިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

ޝެއިޚް ޒައިދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ޑިމޮކްރެޓްސް އިސްބޭފުޅުންނަކީ ވަރަށް "ވެސްޓަރން" އަދި މޮޑާން ލިބަރަލް ފިކުރުތަކެއް ގެންގުޅޭ ބައެއް ކަމަށެވެ.

"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހިންގުމާ ސިޔާދަތު ކަނޑައެޅުމުގައި މި ފިކުރުގެ އަހުލުވެރިން ބައިވެރިކޮށްގެން ކުރާ މަޝްވަރާތަކުން ހެވެއް ނުކުންނާނެ ކަމަކަށް ނުދެކެން! ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ފޭރާމާ މިފިކުރު ނުގުޅޭ!"

ޝެއިޚް ޒައިދު މިހެން ވިދާޅުވިއިރު، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދާއި، ޖޭޕީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމާއި، އެމްއެންޕީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނާޒިމް ވަނީ މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފައެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ތިން ލީޑަރުން އެއްބަސްވެވަޑައިގެންނެވީ، އިދިކޮޅު ޕާޓީތައް ގުޅިގެން، މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކެންޑިޑޭޓެއް  ނެރުމަށެވެ.

 

  1. ސިޔާސަތު

    ޒައިދުު، ޣިޔާޒުު،އިލްޔާސްހުސޭނު މެންނަކީސިޔާސީީ ތަގަރިތަކެއްކަހަލަަ ގޮތަކައްް ފެންނަބަޔެއްް ބޭނުުންގޮތަކައްް އެއްޗިތައްް އެއްގޮތްް މިގޮތައްް މޮޑެންބޭނުންކުރަނީީ ތިމީހުންް ދެރަކަމަކީީ ދީނީތާކިހާތައްް އަޅައިގެންނިކުމެެ ތިބެގެންް އަވަގުރާންް ގޮވާތީި ތިމީހުންނައްް އަވަގުރާންގިވޭއިރުވެސްް ނޭގޭތީީ ހަމަހިތައްއަރަނީީ ކޮންތާކުންކޮންް އެއްޗެއްް ދަސްކުރިބައެއްބާއޭޭ ތީީ ސިޔާސީީ ނަޖިހުންް ދެންވެސްް އަވަހައްް ގައިންތާހިރުވެވޭތޯޯ ބަލާަ މީހުންލައްވާާ ނުބައިއެއްޗެހިގޮއްވަންެ ނޫޅެެ ދުނިޔޭގެެ ކަންތައްް ތަކާމެދުު ވިސްނާފިކުރުކޮއްބަލަަ ތިމީހުންނައްް ފައިސާފިޔަވާަ އިތުރުއެއްޗެއްް މިދުނިޔެއަކުންނުފެނޭޭ ފައިސާއާހުރެެ ތިހާވަރައްް ދަހިވެތިވާކައްް ނުވާނެެ

  2. އެއްކަލަ މިހާ

    ދި ޑިމޮކްރެޓްގެ ފިކުރު ނުގުޅޭނީ އިސްލާމި ފިކުރާ. އިސްލާމީ ފޭރާމަކާނޫން. އެއްޗެއް ނުކިޔަވާ ހުރި ޖާހިލަކަށްވެސް އެވަރު އެނގޭނެ. މިގަމާރަށް އެވަރުވެސް ނޭންގުނު. ޖާހިލުކަމާ މުނާފިގުކަމާ އަމިއްލަ އެދުން ވަކިވަރަކަށްވުރެ ބޮޑުވީމާވާނެ ގޮތް އެއީ.