ޝައިޚް އަލީ ޒައިދު

ބޮލީވިއާގެ ނިންމުން، ނަމޫނާއަކަށް ބަލަން ގޮވައިލައްވައިފި

ޒައިދުގެ ސުވާލެއް: މާލޭ މޭޔަރުގެ މަޤާމަށް ކުއްލިއަކަށް މި ވަރުގެ ޑިމާންޑެއް ބޮޑުމިވީ ކީއްވެތޯ؟

ޖޭޕީ އާއި އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓު ދިން ގިނަ މީހުން ތާއީދު ކުރަނީ މުއިއްޒުއަށް: ޒައިދު

މުއިއްޒު ދެވަނަ ބުރު އަދި މާ ފަސޭހަކޮށް ކާމިޔާބު ކުރައްވާނެ: ޒައިދު

ޝަހީމް ޒައިދަށް: ދީނާއި ޤައުމަށް ހެޔޮގޮތް ހިޔާރު ކުރެވޭނީ ވަރަށް ސާބިތުކަމާއި ހިތްވަރު ހުރެގެން

ޝައިޚް ޒައިދުގެ ތާއީދު ޑރ. މުއިއްޒުއަށް

ފުއްދޭނެ ވަރުގެ ވަޢުދު ވުމަށް ޒައިދު އިލްތިމާސްކޮށްފި

ވެރިކަމަށް ނުހޮވުނު ކަމަށްވިޔަސް ސުޓޫޑެންޓު ލޯނުތައް މާފުުކުރެއްވުމަކީ ފާހަގަކުރުން ޙައްޤުކަމެއް: އަލީ ޒައިދު

އަދަބު އަހުލާގު ނުދަންނަ މީހުން ޕޯޑިއަމްތަކަށް ވާހަކަ ދައްކަން އެރުވުމަކީ ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫން: ޒައިދު

ރައީސް ޔާމީނާއި ރައީސް ނަޝީދުގެ ދުވަސްތައް ނިމިއްޖެ: އަލީ ޒައިދު

ޕްލޭން އޭބިސީ ކިޔުއްވާނެކަމެއްނެތް. ޑރ މުއިއްޒުއާ މެދު ކަންތައްކުރެވެނީ ވަރަށް ބޭއަދަބީކޮށް: އަލީ ޒައިދު

ޑިމޮކްރެޓްްސްގެ ފިކުރު، ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ފޭރާމާއި ނުގުޅޭ: ޒައިދު

ފެންނަ މަންޒަރަށް ބަލާއިރު މިފަހަރު ޕީޕީއެމްގެ ކެނޑިޑޭޓެއް ނެތް: ޒައިދު

ޒައިދު ޖާބިރަށް: ކެސީނޯއަށް ވަކާލާތުކުރާ މީހުންނަކީ މުޖުތަމަޢުގައި ފަސާދަ އުފައްދަން ބޭނުންވާ މީހުން

ރައީީސް ނަޝީދު ވަކިވެވަޑައިގަތުމަކީ އެމްޑީޕީއަށް ލިބުނު ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް: ޒައިދު

މުޒާހަރާނުކޮށް ޙައްޖުމަހުގެ ފުރަތަމަ 10 ދުވަހު އަޅުކަމައިގެން މަސްއޫލުވުން މާހެޔޮ: ޒައިދު

ޒައިދު ރައީސް ނަޝީދަށް: ލަވަކިޔާ ރައީސެއް ބޭނުމެއް ނޫން

ޒައިދު ރައީސް ނަޝީދަށް: އެމްޑީޕީ ތެރޭގައި ފިތުނަ އުފައްދައި ބައިބައި ކުރެއްވީ ވެރިކަމަށްޓަކައި