ޚަބަރު

ސަލަފް ޖަމިއްޔާ އުވާލަން ނިންމައިފި

ރައުފާ ރަޝީދު ، ދެން އޮންލައިން

ޖަމިއްޔަތުއްސަލަފް އުވާލަން ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އިން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

Ads by MWSC

ސަލަފް ޖަމިއްޔާއާ އެކު އިތުރު 1989 ޖަމިއްޔާއެއް އުވާލަން އެ މިނިސްޓްރީ އިން އިއުލާން ކުރީ މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ.

ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އުވާލަން ނިންމާފައިވާ ޖަމިއްޔާތަކަކީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ވިދިވިދިގެން 2 އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ އަދި ހިންގާ ކޮމެޓީ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ނުވާތީ އުވާލުމަށްޓަކައި ލިސްޓް ކުރެވިފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާތައް ކަމަށެވެ.

ޔޫތް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ މިހާރު އިއުލާނު ކޮށްފައިވާ ޖަމިއްޔާތަކުގެ ތެރެއިން ޖަމިއްޔާއެއް އުވާލުން ހުއްޓުވުމަށް އެދޭނަމަ، އެ ޖަމިއްޔާގެ މެންބަރަކަށް ނުވަތަ މަސްލަހަތު އޮތް ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ޖަމިއްޔާތަކުގެ ރަޖިސްޓްރާރ އަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު 24 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:00 އާއި ހަމައަށް އޮތް ކަމަށެވެ.

Ads by Allied Insurance
 1. ާއަލީ ބިން މޫސާ

  އަލްޙަމްދުﷲ! ތިޔައީ މިގައުމަށް ދިމާވެފައި އޮތް ބލވރ ކަމެކެވެ. މުޅީން ތިބީ ޚަވާރިޖުންނެވެ. ފިތުނަ ފަސާދަކުރުން ނޫންކަމެއް ނުކުރެއެވެ.

  • އާދިލް

   ތިޖަމްއިއްޔާ އަދި އުވާލިޔަކަސް މިތަނުން އިސްލާމް ދީން ނުފުހެވޭނެ.

  • ޚަވާރިޖުންނޭ ކިޔާއިރު ކަލޭމެން ލަދެއްނުގަނޭތަ؟ ޚުދު ކަލޭމެންތީ އިސްލާމްދީނަށާއި ސުންނަތަށް ހުރި ހުތުރެއް .. ލަދެއްހަޔާތެއް ނުހުންނަބައެއް އިރުއިރުކޮޅާ ސަލަފީއޭ ގޮވާ ހޭރޭނެ

  • ޝަބްރިި

   މި ބީތާއަށް ޚަވާރިޖުގެ މާނަ އެނގޭނަމަ ބަޔަކު ރޮލާ ކާނެ ދޯ

   • އައްބާސް

    ޚަވާރިޖުންގެ މާނަ ދަސްކޮށް ކިޔަވައިގެން ތިބި ބައެއް ތިގޮތަށް މިކަހަލަ ޕްލެޓްފޯމެއްގައި، ތިޔަކަހަލަ ޖާހިލު ކޮމެންޓުތަކަށް ރައްދެއް ނުދޭނެ.
    ތި ޚަވާރިޖުންނަކީ މި އުއްމަތައް އާބައެއްނޫން. ތިއީ ކިލާބުއް ނާރް!

 2. ހަސަނުގެ ދަރި ލަތީފް

  ސަލަފް އުވާލާނެތާ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޒާހިރި މެން ޙަދީޘް ތައް ނުބައިކޮށް ކީމަ އެކަމާ އުދިކޮޅަށް ވާހަކަ ދައްކާތީ މިހާރު ދީން ވެސް އޮޅުވާލަމުން މި ދަނީ އެމްޑީޕީ ޢިޔާޟް މެން ތިބޭނެ ހިހޫ ތަނުން ކާލަކާލާ

 3. މަރްޔަމް

  ދީނާ މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ކުޅެލެވޭނީ އޭރަށް ތާ.

 4. ޕްރޭމްޗޯޕްރާ

  ޖަމުޢިއްޔާތައް ހަމައެކަނި ފަންޑު ހޯދަން ނުބާއްވާ އެކިފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅަން ޤަވާއިދުތަކުން ލާޒިމްކުރާ ލިޔެކިޔުން ހުށައަޅާބަލަ….!

  • ހުށައަޅާފައި އޮތީ. ރަނގަޅަށް ބަލާ

   ” ޖަމުޢިއްޔާތައް ހަމައެކަނި ފަންޑު ހޯދަން ނުބާއްވާ އެކިފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅަން ޤަވާއިދުތަކުން ލާޒިމްކުރާ ލިޔެކިޔުން ހުށައަޅާބަލަ. ”

   އުވާލަންވީ މިއުޒިކު ޔޯގާ ބާއްވާ މިނިސްޓްރީ

 5. މާލަސްވެއްޖެ ތިކަންކުރަން

 6. އަލްޙަމްދުﷲ! ޚަވާރިޖުންގެ ޖަމިއްޔާ އުވާލަން ޖެހޭތާ މިހާރު އެތައް އަހަރެެއް ފާއިތުވެގެން ގޮއްސިއެވެ. ތި ޖަމިއްޔާ އަކީ ސިޔާސީ ޕާރޓީ އެކޭ ނުކިޔަން، އުއްމަތުގެ ސަލަފުންގެ ނަމުން ނަން ދީގެން ހަޅުތާލު ކުރުމާއި، ވެރިޔާ ކާފަރު ކުރުމާއި ޚަވާރިޖުންގެ ހަރުކަށި ފިކުރު ފަތުރަމުންދާ ބައިގަނޑެކެވެ.
  ތި ޖަމިއްޔާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުންނަކީ މަދީނާ ޔުނިވާސިޓީގައި ކިޔެވި އިރުވެސް ވެރިކަމުގެ ދަހިވެތިކަމުގައި އުޅުނު ބައިގަނޑެކެވެ.
  ތިމީހުން އުއްމަތުގެ ސަލަފުނަށް ނިސްބަތްވާން މަސަތްކައް ނުކޮށް ހަރުކަށި ޚަވާރިޖުންގެ ސިޔާސީ ޕާރޓީއެއް ހަދައިގެން ކުރިއަށްދިއުން މާ ރަނގަޅުވާނެއެވެ.

  • ޙުސޭނު

   ބަލަ އައްޔާ! ދީނުގައި ސިޔާސަތާއި ދައުލަތް ހިންގުމާބެހޭ
   ކަންކަން އޮންނަކަންވެސް ނޭނގެނީތަ. ތިޔަ ގެންގުޅެނީ ލާދީނީ ވިސްނުންކަން ދަންނަހުށި

 7. އަހުސަން

  އަލްޙަމްދުﷲ! ޚަވާރިޖުންގެ ޖަމިއްޔާ އުވާލަން ޖެހޭތާ މިހާރު އެތައް އަހަރެެއް ފާއިތުވެގެން ގޮއްސިއެވެ. ތި ޖަމިއްޔާ އަކީ ސިޔާސީ ޕާރޓީ އެކޭ ނުކިޔަން، އުއްމަތުގެ ސަލަފުންގެ ނަމުން ނަން ދީގެން ހަޅުތާލު ކުރުމާއި، ވެރިޔާ ކާފަރު ކުރުމާއި ޚަވާރިޖުންގެ ހަރުކަށި ފިކުރު ފަތުރަމުންދާ ބައިގަނޑެކެވެ.
  ތި ޖަމިއްޔާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުންނަކީ މަދީނާ ޔުނިވާސިޓީގައި ކިޔެވި އިރުވެސް ވެރިކަމުގެ ދަހިވެތިކަމުގައި އުޅުނު ބައިގަނޑެކެވެ.
  ތިމީހުން އުއްމަތުގެ ސަލަފުނަށް ނިސްބަތްވާން މަސަތްކައް ނުކޮށް ހަރުކަށި ޚަވާރިޖުންގެ ސިޔާސީ ޕާރޓީއެއް ހަދައިގެން ކުރިއަށްދިއުން މާ ރަނގަޅުވާނެއެވެ.

 8. އާސިމް

  ތިއީ ބިންލާދިން، އައިއެސް ޖަމާއަތަށް ތާއީދު ކުރާ ބައިގަނޑެއް. އުވާލަން ޖެހޭތާ ހަނދާނެއްވެސް ނެތް!

 9. ސަމަދުބޭ

  އެމްޑީއެން އާއި ކުޅުނީމަ ވާ ގޮތް

 10. އަލްޙަމްދުﷲ! ޚަވާރިޖުންގެ ޖަމިއްޔާ އުވާލަން ޖެހޭތާ މިހާރު އެތައް އަހަރެެއް ފާއިތުވެގެން ގޮއްސިއެވެ. ތި ޖަމިއްޔާ އަކީ ސިޔާސީ ޕާރޓީ އެކޭ ނުކިޔަން، އުއްމަތުގެ ސަލަފުންގެ ނަމުން ނަން ދީގެން ހަޅުތާލު ކުރުމާއި، ވެރިޔާ ކާފަރު ކުރުމާއި ޚަވާރިޖުންގެ ހަރުކަށި ފިކުރު ފަތުރަމުންދާ ބައިގަނޑެކެވެ.
  ތި ޖަމިއްޔާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުންނަކީ މަދީނާ ޔުނިވާސިޓީގައި ކިޔެވި އިރުވެސް ވެރިކަމުގެ ދަހިވެތިކަމުގައި އުޅުނު ބައިގަނޑެކެވެ.
  ތިމީހުން އުއްމަތުގެ ސަލަފުނަށް ނިސްބަތްވާން މަސަތްކައް ނުކޮށް ހަރުކަށި ޚަވާރިޖުންގެ ސިޔާސީ ޕާރޓީއެއް ހަދައިގެން ކުރިއަށްދިއުން މާ ރަނގަޅުވާނެއެވެ.