ޒުވާނުން ބާރުވެރިކުރުވުމާއި، މަޢުލޫމާތާއި ފަންނާ ބެހޭ ވުޒާރާ

ޔޫތުން ހިންގި އެޕެރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް 43 ޒުވާނަކު ފުރިހަމަކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ޒުވާނުން ބާރުވެރި ކުރުވާ ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ދިވެހިންގެ ވިޔަފާރި ކުރިއަރުވަން ޕްލޭނެއް

އައު އަހަރު ފާަހަގަ ކުރުމަށް ބާއްވަން އުޅުނު މިއުޒިކް ޝޯ އާއި ހަވާ އެރުވުން ފަސްކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ޖާދޫގަރުންގެ ޖަމިއްޔާއެއް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފި

މި އަހަރުގެ ޒުވާނުންގެ އެވޯޑު ކެންސަލް

ސަލަފް ޖަމިއްޔާ އުވާލަން ނިންމައިފި

ލިޔެކިޔުން ހަމަނުވާ 1989 ޖަމުޢިއްްޔާ އުވާލަނީ 

ދިގު އިންތިޒާރަކަށް ފަހު ސުކޫލް ކުދިންގެ ލަވަ މުބާރާތް މިއަދު ފަށަނީ

ޝަވަންގެ ހުވަފެން ޙަޤީޤަތަކަށް: ޕްރޮސްތެޓިކް ފަޔާއެކު ކޮޅަށް ތެދުވެވިއްޖެ

ރޭ ހުސްކުރީ ކައުންސިލުގެ ހުއްދަނެތި ބޭނުންކުރި، ވެރިއަކު ނޭނގޭ ގުދަނެއް: މާލޭސިޓީ ކައުންސިލު

ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ބިމަކަށް މާލެ ސިޓީކައުންސިލުން ވަދެ ތަކެތި ގެންދިޔަކަމަށް ބުނި ބުނުމަށް ރައްދުދީފި

އަރުތަ ޕްރޮގްރާމް ރަސްމީކޮށް ލޯންޗުކޮށްފި

ޝަވަންގެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް: ޕްރޮސްތެޓިކް ފައެއް ޖެހުމަށް މިވަގުތު ބެންގަލޫރުގައި

އިންޓަރ ސްކޫލް ލަވަ މުބާރާތް ޖޫން 16ގައި، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސުކޫލަކަށް ބައިވެރިވެވޭނެ!

"މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑް 2023" ބާއްވައިފި

ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ތާވަލަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި

3 ލައްކަ ރުފިޔާގެ އިނާމަކާއެކު ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ އަގުބޮޑު ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ދިވެހި ފަންނާނުންނަށްވުރެ ބޮޑަށް އިސްކަން ދެނީ އިންޑިއާ ފަންނާނުންނަށް