ޚަބަރު ސިޔާސީ

ރައީސް ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކުރުމަށް އެހީތެރިވުމަށް އީޔޫ ވަފުދުގެ ކިބައިން ރައީސް ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންފި

އާއިޝަތު ޝައުނާ ، ދެން އޮންލައިން
ފޮޓޯ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ޕީޕީއެމް ލީޑަރު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމު ގެއަށް ބަދަލުކުރުމަށް އެހީތެރިވެވަޑައިގަތުމަށް، އިންތިޚާބު އޮބްޒާވްކުރުމަށް ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ އީޔޫ ވަފުދުގެ ކިބައިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ.

Ads by STELCO

އިންސާފުވެރި، މިނިވަން އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމަށްޓަކައި ރައީސް ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކުރައްވަން އީޔޫގެ އެހީތެރިކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންނެވީ މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެ ވަފުދުގެ ބޭފުޅުން ކުރެއްވި އިހްތިރާމުގެ ޒިޔާރާތެއްގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ.

މި ޒިޔާރަތުގައި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އެކުލަވާލި ކޯ-ޓީމްގެ ޗީފް އޮބްޒާވަރ، ޔޫރަޕިއަން ޕާލަމެންޓްގެ މެންބަރު މިސްޓަރ ނަޗޯ ސަންޗޭޒް އަމޯރ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުޑަ ދުވަސްކޮޅަކަށް ވެފައި އޮތްއިރު، ރައީސް ނަޝީދު ދަނީ ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންކޮށްދެއްވުމަށް އެކި ފަހަރުމަތިން ސަރުކާރަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ. އަދި ރައީސް ނަޝީދުއާއި ގުޅިވަޑައިގަތުމަށް ޕީޕީއެމަށް ދައުވަތު އަރުވަމުން އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމުން އެމަނިކުފާނާއެކު މަސައްކަތްކުރައްވާތާ ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ރައީސް ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކުރައްވަވާނެކަމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!