ޚަބަރު

ހެދި ހުރިހާ ދޮގެއް ކުނިވެއްޖެ: ޝާހިދު

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

މި ސަރުކާރުން ވެރިކަމަށް އަންނަން ވެގެން ހެދި ހުރިހާ ދޮގުތަކެއް މިހާރު ކުނިވެފައިވާ ކަމަށް ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

Ads by Hajj Corporation

މާލޭގެ މޭޔަރުކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ އާދަމް އާޒިމާއި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ހުސްވެފައިވާ ތިން ދާއިރާއަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެމްޕޭން ޖަލްސާގައި މިރޭ ވާހަކަދައްކަމުން ޝާހިދު ވިދާޅުވީ އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖޭގައި ހަތިޔާރާއެކު ތިބި ކަމަށް ބުނެ ފެތުރި ވާހަކަތަކާއި ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ބައެއް ވިއްކާލި ކަމަށް ބުނެ ކުރި ތުހުމަތުތަކުގައި ވެސް އެއްވެސް އަސްލެއް ނެތްކަން ހާމަވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ކުރީ ސަރުކާރުން އެކުލަވާލި އެއްވެސް އެއްބަސްވުމެއްގައި ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިގުލާލަށް އުނިކަމެއް އަންނާނެ އެއްވެސް ކަމެއްގެ ވާހަކަ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ނެތް ކަމަށާއި އެފަދަ ވާހަކަތަކެއް އޮތްނަމަ އެކަން ބޮލަށްލައިގެން މިހާރު ދުވެ ނަގާނެ ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވި އެވެ. އެކަން ކުރަން ނުކެރިގެން އުޅެނީ އެފަދަ ވާހަކައެއް އެއްބަސްވުންތަކުގައި ނެތުމުން ކަމަށާއި ފިތުނަ ދޮލަނގުގައި ހުރި ހުރިހާ ވާހަކަތަކެއް މިހާރު ކުނިވެފައިވާ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ފިތުނައިގެ ދޮލަނގުގައި ހުރީއްޔާ ހުރި އެއްޗެސް 52 ދުވަސް ނުވަނީސް ކުނިވެއްޖެއޭ. އެއިން ދުވާ ނުބައި ވަހުން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް، މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ނޯއް ދަމާލަން ނުކެރޭ މިއަދު،" ޝާހިދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީ އަކީ އެއް ފަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ފަހަރަށް ރާއްޖެ ހެޔޮ ފާލަށް ގެންގޮސްފައިވާ ޕާޓީއެއް ކަމަށާއި ރާއްޖެ އަށް ނިކަމެތިވާ ފަދަ ކަމެއް ދުވަހަކު ވެސް ނުކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އިދިކޮޅުގައި ތިއްބަސް ރާއްޖެ އަށް ނިކަމެތިކަން ލިބޭނެ ކަމެއް ނުކުރާނެ ކަމަށާއި އެފަދަ ކަމެއް ކުރިޔަކަ ވެސް ނުދޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

Ads by HDC
  1. ހަރާމްކޯރު

    މާލެ ރައްޔިތުންނަށް މިފަހަރު ފައިދާ ވާން އޮތީ އެއީ އެމްޑީޕީގެ އާޒިމް ހޮވައިގެންނޭ ދަ ޑިމޮކްރެޓުން ނެެެރެގެން އުޅޭ ކުޑަސޮރު ނުހޮވިދާނެެތީއޭ އެޕާރޓީގެ ލައްޗޭ މެން ކަނޑުކޮސް ވާހަކަ އެދައްކަނީ މިހާރު ނެތޭ ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް އެއް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އެޕާރޓީ ދޫކޮށް ދިއުމުން ދެން އެޕާރޓީގައި ނެތޭ އެފެންވަރުގެ ސިޔާސީ އިސްވެރިއެެއް ދެން ތިބީ މުޅިން ރަނޑުންނޭ ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް އެއީ މުއިއްޒުގެ އެޖެންޓުންނޭ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ބޮޑުންގެ އާއިލާ ތަކަށް ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުކަން ދެނީއޭ ދެނީއޭ ދެނީއޭ ދެނީއޭ ދެނީއޭ ދެނީއޭ ދެނީއޭ ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރައީސް ލައްޗޭ އެއީ ބަތާހަރާމީ ހަރާމްކޯރެކޭ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރައީސް ލައްޗޭ އެއީ ބަތާހަރާމީ ހަރާމްކޯރެކޭ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރައީސް ލައްޗޭ އެއީ ބަތާހަރާމީ ހަރާމްކޯރެކޭ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރައީސް ލައްޗޭ އެއީ ބަތާހަރާމީ ހަރާމްކޯރެކޭ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރައީސް ލައްޗޭ އެއީ ބަތާހަރާމީ ހަރާމްކޯރެކޭ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރައީސް ލައްޗޭ އެއީ ބަތާހަރާމީ ހަރާމްކޯރެކޭ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރައީސް ލައްޗޭ އެއީ ބަތާހަރާމީ ހަރާމްކޯރެކޭ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރައީސް ލައްޗޭ އެއީ ބަތާހަރާމީ ހަރާމްކޯރެކޭ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރައީސް ލައްޗޭ އެއީ ބަތާހަރާމީ ހަރާމްކޯރެކޭ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރައީސް ލައްޗޭ އެއީ ބަތާހަރާމީ ހަރާމްކޯރެކޭ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރައީސް ލައްޗޭ އެއީ ބަތާހަރާމީ ހަރާމްކޯރެކޭ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރައީސް ލައްޗޭ އެއީ ބަތާހަރާމީ ހަރާމްކޯރެކޭ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރައީސް ލައްޗޭ އެއީ ބަތާހަރާމީ ހަރާމްކޯރެކޭ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރައީސް ލައްޗޭ އެއީ ބަތާހަރާމީ ހަރާމްކޯރެކޭ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރައީސް ލައްޗޭ އެއީ ބަތާހަރާމީ ހަރާމްކޯރެކޭ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރައީސް ލައްޗޭ އެއީ ބަތާހަރާމީ ހަރާމްކޯރެކޭ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރައީސް ލައްޗޭ އެއީ ބަތާހަރާމީ ހަރާމްކޯރެކޭ

  2. ދިސްވޭ

    ރިއެކްސްޕޯރޓް ކުރަން ފުރަތަމަ ބަލަންވީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ލައިޓް އިންޑަސްޓްރިއަލް މަސައްކަތް ކުރާ ހުރިހާ ވާރކްޝޮޕްސް ތަކާއި ވަޑާންގެ ތަކަށް ހުޅުމާލޭން ލަންކާގެ ސީއެމްސީސީ އަށް ދިން 100 ހެކްޓަރުގެ ބިން ތައް އެމެން އަތުން އަތުލާ މާލޭގައި މިކަން ކުރާ ހުރިހާ ކުންފުނި ތަކަށް ދީ މާލޭގައި ހުރި ހުރިހާ ގުދަން ތަކާއި ފިހާރަ ތަކާއި އަދި ސަައި ހޮޓާ ތައް ހިންގަން ވެސް އެތަނުން ބިންދީ އެތަނަކީ އެއީ ޓެކްސް ފްރީ ތަނަކަށް ހެދުމޭ މީ ނޫންތޭ ފުރަތަމަ ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަކީ…

  3. ގިވްއިން

    އާޒިމަށް ވޯޓް ދިނުމުން މާލެ ވަށައިގެން ވާ ކަނޑު ހިއްކާނެއޭ އެގޮތުން މާލެ އާއި ވިލިގިލި އާއި ދެމެދު އޮތް ތިލަ ކަނޑުއޮޅި ހިއްކާ މާލޭ ލައިޓް އިންޑަސްޓްރިއަލް ޕާރކް ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑޭ މިކަން އާޒިމް ކުރާނީ މާލޭގެ ހުރިހާ ވިޔާފާރިވެރިންގެ މެދުގައި ވޯޓެއް ނަގައިގެންނޭ މިކަން ކުރަން އާޒިމަށް ވޯޓް ދޭންވީއޭ ހުރިހާ ކުދިން ވެސް ކްއެންޗް އަވަރ ޑިޒާއަރ ގިވް އިން ޓު މީ ގިވް އިން ގިވް އިން ގިވް އިން ގިވް އިން އޯއް އޯއް އޯއް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް…