ޚަބަރު

ކުރީގެ ނައިބު ފައިސަލް ޖޭޕީން ވަކިވެވަޑައިގެންފި

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ވަކިވެވަޑައިގެންފިއެވެ.

Ads by STELCO

ޖޭޕީން ވަނީ ފައިސަލް ނަސީމް އެޕާޓީން ވަކިވުމަށް ސިޓީ ފޮނުވާފައިވާކަން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައެވެ.

ފައިސަލް ޖޭޕީން ވަކިވެވަޑައިގަތުމަށް ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވާއިރު ފައިސަލް ނައިބުރައީސްގެ މަގާމަށް ވަޑައިގަތީ ޖޭޕީގެ ޓިކެޓެއްގައެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޖޭޕީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އެޕާޓީގެ ޓިކެޓުގައި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވިއިރު ވެސް ފައިސަލް ޖޭޕީގެ މަސައްކަތްތަކުން ނުފެނެއެވެ. އަދި މިފަހުންވެސް ޖޭޕީގެ ހަރަކާތްތަކުން ފައިސަލް ނުފެނެއެވެ.

އެންމެފަހުން ސިޔާސީ މަސައްކަތެއްގައި ފައިސަލް ފާހަގަކުރެވުނީ މާލޭ މޭޔަރުގެ ކެމްޕޭންގައި އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް އާދަމް އާޒިމްއާއެކު ހަރަކާތްތެރިވި މަންޒަރެވެ.

ނައިބުރައީސް ކަމުގައި ގިނަ ބައެއްގެ ތާއީދު ހޯއްދެވި ފައިސަލް މީގެކުރިންވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރުކަންވެސް ކުރައްވާފައެވެ.

Ads by HDC

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!