ޚަބަރު

ވިނަރެސް މަޝްރޫއުއިން ފްލެޓު ގަނެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ބޮޑެތި ލުއިތަކެއް

ރައުފާ ރަޝީދު ، ދެން އޮންލައިން

ވިނަރެސް ފްލެޓްތައް ގަނެފައިވާ މީހުންނަށް ބޮޑެތި ލުއިތަކެއް ދިނުމަށް އެޗްޑީސީން ނިންމައިފިއެވެ.

Ads by Hajj Corporation

މިއަދު އެޗްޑީސީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ މި ފްލެޓްތަކުގެ ވެރިފަރާތްތަކުގެ އެދުމުގެ މަތިން ކުލި ދެެއްކުމުގައި ސަރުކާރުން އިތުރު ލުއިތަކެއް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން، "ލީޒް ޓު އޯން މޮޑެލް"ގެ އިންޓްރަސްޓް ރޭޓް 9 އިންސައްތަ އިން 6 އިންސައްތައަށް ބަދަލުކުރުމުގެ އިތުރުން ފްލެޓްތަކުގެ ޑައުންޕޭމަންޓްގެ 50 އިންސައްތަ ކުޑަކުރެވި، ކުޑަކުރެވުނު 50 އިންސައްތަ ފްލެޓްގެ އަގުން އުނިކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

މިއާއެކު، ޑައުންޕޭމަންޓް ދެއްކުމަށް ދެވިފައިވާ 3 މަހުގެ ބަދަލުގައި 6 މަސް ދުވަހުން ޑައުންޕޭމަންޓް ދައްކާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން 6 އިންސައްތަ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓްގައި ފުލެޓަށް މަހަކު ދައްކަންޖެހޭ އަދަދުން އެވްރެޖްކޮށް 4،200 ރުފިޔާ މިހާރު ވަނީ ކުޑަކުރެވިފައިކަމަށާއި، މި ޑިސްކައުންޓަކީ ފްލެޓްގެ އަގުން ދެވޭ ޑިސްކައުންޓެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށްވެސް އެޗްޑީސީން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންކަމުން، ވިނަރެސް މަޝްރޫއުއިން ފުލެޓު ބައްދަލަވައިގަތް ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބޭންކެއް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ އަމިއްލަ ފައިސާއިން އެއް ފަހަރާ އަގު އަދާ ކުރާ އުސޫލުން ފުލެޓު ބައްލަވައިގަތް ފަރާތްތަކަށްވެސް މި ލުއިތައް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް އެ ކުންފުނިން ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ބޭންކު ލޯނަށް މަހަކު އެވްރޮޖުކޮށް ދައްކަންޖެހޭކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ އަދަދުން 4،200 ރފުިޔާ އެވްރެޖްކޮށް ކުޑަވާނެ ގޮތަކަށް ފްލެޓުގެ އަގުން ޑިސްކައުންޓެއް ދެވިގެންދާނެކަމަށްވެސް އެޗްޑީސީން ވިދާޅުވިއެވެ.

Ads by Allied Insurance
  1. އެއްލާލާ

    މުއިއްޒު ޒިންދާބާދު ދިވެހިރާއްޖެ މިނިވަންކަން ޒިންދާބާދު އަންނި ބަރުބާދު އެމްޑީޕީ ހަލާކުހުއްޓޭ ޑިމޮކްރެޓްސް ބަރުބާދު އިންޑިއާ ސިފައިން ބާލާ ބާލާ ބާލާ ލަންކާ އާއި އެކުވެސް އެއަރ އެމްބިއުލެންސް ޑީލް ހަދައިގެން ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ލަންކާ އަކީ އިންޑިއާގެ ޕަޕެޓެކޭ ލަންކާ އިންޑިއާ އާެއި ހެދި ރާއްޖެ ކުރިނާރައިގެން މިއުޅެނީ އެދެގައުމާއި ދުރަށް ގޮސް ޗައިނާ އާއި އެކު ގާތް ގުޅުން ގައިމްކޮށް ހަދަންވީއޭ

  2. އެއްލާލާ

    ހުޅުމާލޭގައި އޮތް ފަރުކޮޅުފުށި އެއްކޮށް 100 ބުރި އަށް ނަގަންވީއޭ އަދި އެގޮތަށް ކުރާ އިމާރާތުގެ ފްލޯރ ސްޕޭސް އަކަފޫޓަކަށް މަހަކު 10 ލާރި ދޭނެ އުސޫލުން 100 އަހަރަށް ކުއްޔަށްދީ އެތަނަށް މުޅި ދެކުނުގެ ހުރިހާ ރަށް ތަކުގެ އާބާދީ އޮޓޯ މައިގްރޭޝަންގެ އުސޫލުން އެމެން އެންމެން މާލެ ސަރަހައްދަށް ބަދަލުކޮށް ހަދާ ރާއްޖެތެރެ ހުސްކޮށްލަންވީއޭ އެއިރުން ދައުލަތް އަރަނިވެގެން ދާނީ ފްލެޓްސް ތައް ރާއްޖެތެރޭގައި ނާޅަންވީއޭ އެއީ ބޮޑުގޯހެކޭ