ދީން

އާންމުކޮށް ބޭނުންވާނެ ތަކެތި މީހުންނަށް ދަތިވާނެހެން ގަނޑުކޮށްގަނެ، ރައްކާކުރުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއް ނޫން: ޝައިޚް ސާޖިދު

ދެން އެމްވީ ، ދެން އޮންލައިން

އާންމުކޮށް ބޭނުން ވާނެ ތަކެތި މީހުންނަށް ދަތިވާނެހެން ގަނޑުކޮށް ގަނެ ރައްކާ ކުރުމަކީ އިސްލާމްދީން ނަހީކުރައްވާ ކަމެއް ކަމުގައި ޝައިޚް ސާޖިދު ޢުމަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

އިނގެރޭސި ވިލާތުގެ ލެސްޓަރ އަށް އުފަން ޝައިޚް ސާޖިދު ޢުމަރު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ މީހުންނަށް ގެއްލުންވާނެފަދަ ގޮތަށް، އެންމެން ވެސް ބޭނުންވާނެ ތަކެތި ގަނެ ރައްކާކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަކީ އިސްލާމްދީން ނަހީކުރައްވާ ކަމެއް ކަމަށާއި އެގޮތަށް ތަކެތި ގަނެ ބަންދު ނުކޮށް ދަތިހާލުގައި ކެތްތެރިވެއްޖެނަމަ އެކަމުގެ ހެޔޮ ޖަޒާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

އަލްކައުޘަރުގެ ނަމުގައި އިސްލާމީ ދައުވަތުގެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް އުފައްދަވާ ، އިސްލާމީ ދައުވަތުގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ޝައިޚް ސާޖިދު މިހެން ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ، މުޅި ދުނިޔެއަށް މިހާރު ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮރޯނާ ވައިރަސް ނުވަތަ ކޯވިޑް 19 ގެ ސަބަބުން ކާބޯ ތަކެތި ލިބުން ދަތިވެދާނެ ކަމަށް ބަލައި ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގެ މީހުން ގިނަ އަދަދަކަށް ކާބޯތަކެއްޗާއި އެހެނިގެން ތަކެތިވެސް ގަނެ ގޭގޭގައި ރައްކާކުރަމުން އަންނަ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!