ނަސޭހަތް

މުސްލިމުންގެ ކިބައިގައި ހުރުމަށް މާތް ﷲ ލޯބިވެ ވޮޑިގެންވާކަން ބަލިކަށިކަމެއް!

އަހަރެންގެ ވާހަކަ: "ނަފްސު ކަސްތޮޅެއްގައި"

ތިމާގެ މަރަކީ ތިމާއަށް ނޫނީ އެހެން މީހުންނަށް އޮތް ރާޙަތެކެވެ.

އާޚިރަތަށް ޓަކައި ކޮއްތު އުފުލައިދޭ މީހާއަށް މަރުޙަބާއެވެ.

ނަމާދު އެޅުމުގެ ނުރައްކާތެރިކަން ، ހަމަ އެންމެ ޙަދީޘަކުން

މަލާއިކަތް ބޭކަލުންގެ ދުޢާ ތިބާއަށް ބޭނުންވާ ނަމަ ތިބާގެ އަޚާއަށް ޓަކައި ދުޢާކޮށްދީ!

ﷲގެ ގެކޮޅަށް ތިބާ ތިދަނީ ހާދަ ޢިއްޒަތްތެރިކަމާ އެކުގައެވެ.

ހިތް ސާފު ކަމަކީ ސުވަރުގެއަށް ވަނުމަށް ހުޅުވޭ ދޮރެއް، ހިތް ސާފުކުރުމަށް މިފަދައިން ޢަމަލުކުރޭ!

ފާފަތަކުން ދުރުވެފައިވާ ޙަޔާތެއް ހޯދާނީ ކިހިނެއް؟

ދަރިއަކު ބައްޕައާ މެދު ކަންތައް ކުރި ގޮތުގެ ޙާދިސާއެއް: ރަސޫލުﷲ (ޞޢޥ)ގެ ލޯފުޅުން ކަރުނަފޮދު އޮހި ތުނބުޅިފުޅު ކަރުނުން ތެތްމައިލި

70،000 މަލާއިކަތުންގެ ދުޢާ ލިބޭ ، ބުރައެއް ތަކްލީފެއް ނެތް ހެޔޮ ޢަމަލެއް

ފާފަފުއްސެވުމަށް ދާންދެން ޝަފާޢަތްތެރި ވާނޭ 30 އާޔަތް

ނަމާދުގައި މައިންބަފައިންގެ މައްޗަށް ކުރާނޭ ދުޢާއެއް!

ފަރުޟު ނަމާދުތަކަށް ފަހު މި އާޔަތް ކިޔަވާ މީހާއަށް ސުވަރުގެ ވަނުމަށް އޮތް ހުރަހަކީ މަރު

ފާފަކުރަމުން ގޮސްﷲގެ ރަޙުމަތާ މެދު އުއްމީދުނުކުރާ އިންސާނާ ވިސްނައިލާން އޮތް އާޔަތެއް!

މަންމަ އެބުނީ ހަމަ ތެދެކެވެ.

އެންމެ މާތް އިންސާނުންގެ ތެރެއިން ވުމަށް ކުރާން އޮތް އަޅުކަން!

އިންސާނާގެ މުޅި ޙަޔާތުގެ ދުވަސްތަކާއި ދިރިއުޅުމުގެ މިސާލާއި ލިބޭ ބަދަލު ، އެންމެ އާޔަތަކުން!