ޚަބަރު ސަރުކާރު

އައިޖީއެމްއެޗް މިސްކިތް އަލުން ހުޅުވައިފި

ޙައްވާ އިނާޝާ ، ދެން އޮންލައިން

 އައިޖީއެމްއެޗް މިސްކިތް އަލުން ހުޅުވައިފިއެވެ.

Ads by STELCO

އެ މިސްކިތް ބަންދުކޮށްފައި ވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހުންނެވެ.

މި މިސްކިތް ހުޅުއްވާދެއްވީ މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ވަޒީރު ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދާއި ޞިއްޙަތާ ބެހޭ ވަޒީރު ޑރ. ޢަބްދުﷲ ޙަލީލެވެ.

މި މިސްކިތް ހުޅުވާދެއްވުމަށްފަހު އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޑރ. ޝަހީމް ވިދާޅުވީ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި މިސްކިތެއް ހުރުމަކީ ހޮސްޕިޓަލުން ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށާއި ބަލި މީހުންގެ އެހީތެރިންނަށް ލިބޭނެ ހިތްހަމަޖެހުމެއް ކަމަށެވެ.

ޑރ. ޝަހީމް ވިދާޅުވީ "މިސްކިތުގައި އިނދެގެން ދުޢާ ކުރީމަ އެލިބޭ ހިތްހަމަޖެހުމާއި މަޢުނަވީ ރޫޙާނީ ސަޕޯޓަކީ ވަރަށް މުހިންމު އެއްޗެއް. ކަމަށެވެ.

ހަމަ އެހެންމެ މިސްކިތް ހުޅުވުމަށް އިސްނަގައިގެން އަމިއްލައަށް މަސައްކަތް ކުރުމުން އައިޖީއެމްއެޗްގެ މެނޭޖްމަންޓަށާއި މިސްކިތް ހެދުމަށް މާލީގޮތުންނާއި ޢަމަލީ ގޮތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިން ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ޑރ. ޝަހީމް ވަނީ ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

މިގޮތުން ޝަހީމް ވިދާޅުވީ "މި މިސްކިތް އެޅުމަށް މެނޭޖްމަންޓުން ނިންމި ނިންމުމަކީ ޚިދުމަތް ހޯދާ ބަލި މީހުންނާއި ބަލި މީހުންގެ އެހީތެރިންނަށްޓަކައި ވަރަށް ރަނގަޅު ނިންމުމެއް." ކަމަށެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އައިޖީއެމްއެޗްގެ ސީއީއޯ އިބްރާހިމް ޢަބްދުއްރައްޒާޤް ހަލީމް ވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހުން ބަންދުކުރި މި މިސްކިތް އަލުން ހުޅުވާލުމަށް ނިންމީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚާއްސަ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ކަަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް ވަކިން ނަމާދު ކުރެވޭނެހެން ހަދާފައިވާ މި މިސްކިތުގަައި  އެއް ފަހަރާ 100އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ނަމާދުކުރެވޭނެއެވެ.

Ads by HDC
  1. ެއާދަމް ޝާކިރު

    އުންމީދު ކުރިން ތި މިސްކިތް ހުޅުވާނެ ނަމައޭ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ސަރުކާރަށް

  2. އާރުކޭ

    ރައްޔިތުންގެ ޓެކްސް ފައިސާ އިން ޚަރަދު ކުރަމުންދާ ޓީވީއެމް އަކީ އެއީ މިހާރުން މިހާރަށް އެތަނުން ގެނެސްދޭ ޕްރޮގްރާމް ތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލު ތަކެއް ގެންނާން ޖެހޭ ތަނެކޭ މެންދުރު ފަސް ކިޔާ ހިންދީ ރާގަށް ހަދާފައިވާ ދިވެހި ލަވަ ގެނެސްދެނީ އެއީ އެތަނުގެ އެމްޑީ އަކީ އެއީ އެއްވެސް ފެންވަރެއް އަދި ފައިން އާރޓްސް ގެ އަލިފބާ ވެސް ނުދަންނަ ކަނޑުކޮހަކަށް ވާތީއޭ ޓީވީއެމް އިން ގެނެސްދޭންވީ ހިސާބު އިލްމް އަދި ފިޒިކްސް އިލްމްގެ ޔޫޓިއުބް ޗެނަލްސް ތަކޭ ރާއްޖޭގެ ކިޔަވާ ދަރިވަރުން ސައެންސް ސަބްޖެކްޓްސް ތައް އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނޭގެއޭ ވަކިން ޚާއްސަ ކޮށް އެއްވެސް އަންހެން ކުއްޖަކަަށް ސެޓެމް ސަބްޖެކްޓް ނޭގެއޭ މިކަން ކަން ނޫންތޭ ކުރަންވީ މުއިއްޒު އެއީ ރުނޑިކާޅެކޭ އޭނާ އެއީ ބޮޑު ގަމާރު ބީތާ އެކޭ އޭނާ ނަގާފައިވާ ޕީއެޗްޑީ ވެސް އެއީ ވަގު ޕީއެޗްޑީ އެއް ކަން އިނގެއޭ އޭނާގެ ޕާރފޯމެންސް އާއި އޭނާގެ ވިސްނުމާއި އޭނާ ދައްކާ އަންހެން ދުޅައިގެ ވާހަކަ ތަކުން ވެސް ވަރަށް ރީއްޗަށް މުއިއްޒު އެއީ ރުނޑިކާޅެކޭ މުއިއްޒު އެއީ ރުނޑިކާޅެކޭ މުއިއްޒު އެއީ ރުނޑިކާޅެކޭ މުއިއްޒު އެއީ ރުނޑިކާޅެކޭ މުއިއްޒު އެއީ ރުނޑިކާޅެކޭ މުއިއްޒު އެއީ ރުނޑިކާޅެކޭ މުއިއްޒު އެއީ ރުނޑިކާޅެކޭ މުއިއްޒު އެއީ ރުނޑިކާޅެކޭ މުއިއްޒު އެއީ ރުނޑިކާޅެކޭ މުއިއްޒު އެއީ ރުނޑިކާޅެކޭ މުއިއްޒު އެއީ ރުނޑިކާޅެކޭ މުއިއްޒު އެއީ ރުނޑިކާޅެކޭ މުއިއްޒު އެއީ ރުނޑިކާޅެކޭ މުއިއްޒު އެއީ ރުނޑިކާޅެކޭ މުއިއްޒު އެއީ ރުނޑިކާޅެކޭ މުއިއްޒު އެއީ ރުނޑިކާޅެކޭ މުއިއްޒު އެއީ ރުނޑިކާޅެކޭ މުއިއްޒު އެއީ ރުނޑިކާޅެކޭ މުއިއްޒު އެއީ ރުނޑިކާޅެކޭ މުއިއްޒު އެއީ ރުނޑިކާޅެކޭ މުއިއްޒު އެއީ ރުނޑިކާޅެކޭ މުއިއްޒު އެއީ ރުނޑިކާޅެކޭ މުއިއްޒު އެއީ ރުނޑިކާޅެކޭ މުއިއްޒު އެއީ ރުނޑިކާޅެކޭ މުއިއްޒު އެއީ ރުނޑިކާޅެކޭ މުއިއްޒު އެއީ ރުނޑިކާޅެކޭ މުއިއްޒު އެއީ ރުނޑިކާޅެކޭ މުއިއްޒު އެއީ ރުނޑިކާޅެކޭ މުއިއްޒު އެއީ ރުނޑިކާޅެކޭ މުއިއްޒު އެއީ ރުނޑިކާޅެކޭ މުއިއްޒު އެއީ ރުނޑިކާޅެކޭ މުއިއްޒު އެއީ ރުނޑިކާޅެކޭ މުއިއްޒު އެއީ ރުނޑިކާޅެކޭ