އިންދްރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (​އައިޖީއެމްއެޗް)

ލޯންޗު ހާދިސާ: އެކަކު ފިޔަވާ އެންމެން ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި

ކަރަންޓުގައި ޖެހި ހާލު ދެރަވި ޒުވާނާ އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެ ގެނެސްފި

މަރުވެ، އޮޔާ ދަނިކޮށް ފެނުނީ ބިދޭސީއެއް

އޮޔާ ދަނިކޮށް ފެނުނީ މަރުވެފައިވާ އަންހެނެއް

އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފެންމަތިވި މައްސަލައިގައި ދޮގު މައުލޫމާތު ފެތުރުން ކުށްވެރިކޮށްފި

ކުއްޖަކަށް ގަދަކަމުން އެންޓިބަޔޮޓިކް ދޭން އުޅުނު ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

ހަށިގަނޑު އެތެރޭގައި ޑްރަގު ފޮރުވި މީހަކު ހާލު ދެރަވެގެން އައިސީޔޫގައި

އައިޖީއެމްއެޗް މިސްކިތް އަލުން ހުޅުވައިފި

ލޯންޗު އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ދެ މީހެއްގެ ހާލު ސީރިއަސް

އިސްރަށްވެހިންނަށް ހާއްސަ ކްލިނިކެއް ހުޅުވައިފި

އިންފްލުއެންޒާ ޖެހިގެން ޒުވާނަކު މަރުވެ, ތިން ޒުވާނުން ވެންޓިލޭޓަރުގައި

މެޑިކަލް ޗެކަޕަށް ހާއްސަ ޑިޕާޓްމެންޓެއް އައިޖީއެމްއެޗްގައި

ނަރުހުގެ މަރު: ލަމްހާ ބަންދުން ދޫކޮށްލި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅައިފި

ކުޑަކުދިންނަށް ދިމާވާ ނުރައްކާތެރި ޙާލަތްތަކުގައި އަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ހިނގައިފި

އައިޖީއެމްއެޗްގެ ކެތު ލެބަށް ދިމާވި މައްސަލަ ޙައްލު ކުރަން ހަފްތާއެއް ނަގާނެ

އައިޖީއެމްއެޗްގައި ކެންސަރުގެ ބަލިމީހުން އެޑްމިޓުކުރަން ޚާއްސަ ވޯޑެއް ހުޅުވައިފި

ރޯގާ ޖެހިގެން އައިޖީއެމްއެޗަށް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 500 އާ ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް މީހުން ދައްކާ

އިންފްލުއެންޒާ ޖެހިގެން ތިން ކުޑަ ކުދިން އެޑްމިޓް ކޮށްފި