ޚަބަރު

މުސްލިމް ވޯލްޑް ލީގުގެ މަތީ މަޖިލީހަށް ޝަހީމް އައްޔަންކުރުމުން ނަޝީދުގެ މަރުހަބާ

އައިކާ ޔުނާން ، ދެން އޮންލައިން
ނަޝީދުއާ ޝަހީމް، މީގެ ކުރިން ނަންގަވާފައިވަ ފޮޓޯ: ފޮޓޯ: ދަ މިރާ

މުސްލިމު ވޯލްޑް ލީގް (ރާބިތަތުލް އާލަމީލް އިސްލާމީ) ގެ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށް އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ވަޒީރު ޑރ މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު އައްޔަންކުރެއްވުމުން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

Ads by STELCO

ނަޝީދު މިއަދު އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ޝަހީމް ހޯއްދެއްވި ކާމިޔާބީއަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވާ ކަމަށެވެ.

ޝަހީމަކީ ނަޝީދު ވެރިކަމުގައި ރާއްޖޭގައި އުފެއްދި ފުރަތަމަ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރެވެ.

މިދިޔަ ހަފްތާގައި މުސްލިމު ވޯލްޑް ލީގަށް ޝަހީމް އައްޔަންކުރެއްވީ ރާބިތާގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޑރ މުހައްމަދު ބިން އަބްދުލްކަރީމުލް އީސާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

ރާބިތާގެ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހަކީ އިސްލާމީ ދުނިޔޭގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ އިލްމީ ޝަހުސިއްޔަތުތައް ހިމެނޭހެން އެކުލެވިގެންވާ ރާބިތަތުލް އާލަމިލް އިސްލާމީގެ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހެވެ. ރާބިތާ އަކީ އިސްލާމީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އިސްލާމީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖަމިއްޔާއެވެ. އެތަނުގެ ހެޑް އޮފީސް ހުންނަނީ ސައުދީ އަރަބިޔާގެ މައްކާގައެވެ. އެ ޖަމިއްޔާ އުފެދުނީ 1962 އަހަރުގައެވެ.

މުސްލިމް ވޯލްޑް ލީގުގެ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށް އައްޔަންކުރެއްވި ޝަހީމް، ވަނީ މީގެ ކުރިން އިސްލާމީ ގައުމުތަކުގެ ޖަމްއިއްޔާ އޮގަނައިޒޭޝަން އޮފް އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން (އޯއައިސީ) ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ އެޑްވައިޒަރުކަމާއި، އޯއައިސީގެ ވޮއިސް އޮފް ވިސްޑަމް ސެންޓަރުގެ އިންޗާޖުކަންވެސް ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

  1. އޮޅާލާ

    ކޮންމެ ވެސް އެކަކު އެބަޖެހޭ އިސްތިއުފާ ދޭން މުއިއްޒު ނޫނީ އަދުރޭ މިދެމީހުންގެ ތެރޭން އެކަކު އެބަޖެހޭ ރައީސް އޮފީސް ތެރޭން ބޭރުވާން އެގިގެންދާ އެއްޗަކީ މިސަރުކާރަކީ އެއީ ވަރަށް ނާގާބިލު ސަރުކާރެއް ކަން ދާޚިލީ ވަޒީރަށް ވާނުވާ ނޭގެއޭ ދެން އޭނާ އަށް ބޭރުކުރެވޭނެ ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންނެއް ނުހުންނާނެއޭ އޭނާ ޖެހޭނީ މަހަށް ދާން ސަރުކާރު ދެން މަހަށް ދޭބަލަ މަޖްލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ މެޖޯރިޓީ ސަރުކާރުން އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ ގެޓް ދަ ޕޮއިންޓް ރިޕޯރޓް އޮޅާލާ ޖަހާ މުއިއްޒު ތަގެ ވަތުކިބަ ބެކަށް އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ

  2. ވައިކާންޓް

    ތަމެންގެ ކައްޕަޅި ވެރިކަމުގައި މުޅި މާލޭގައި ރޯވަނީއޭ މޫދަށް ކުއްޖަކު އެރިއްޖެނަމަ އެކުއްޖާގެ މަރުވެފައިވާ ހަށިގަނޑޭ މިފެންނަނީ ލޯންޗެއް ކަނޑުގައި ދުއްވާނަމަ އޮންނަނީ އެކްސިޑެންޓް ވެފައޭ ރަށްރަށުން ދަނީ ކަރަންޓް ކަނޑަމުންނޭ މުޅި މާލެ މިވަނީ ކުނި ގޮނޑަކަށް ބަދަލު ކޮށްފައޭ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ވެސް ވާ ކަމެއް ނެތޭ މިސްކިތް ތަކުގެ ފަންކާ ތައް ވެސް ވަގަށް ޕާރޓޭން ގެންދާއިރު ތަމެން ތިބެނީ ކުކުޅު ފައި ބަނޑުއަޅަން ހޭބޯ ނާރައޭ ވައި ކާންޓް އައި ބްރީދް ވެން އެވަރ އައި ސީ ދިސް ކައްޕަޅި މުނާފިގު މުއިއްޒު ވައި ކާންޓް އައި ބްރީދް ވެން އެވަރ އައި ސީ ދިސް މުނާފިޤު މުއިއްްޒު ވައި ކާންޓް އައި ބްރީދް ވެން އެވަރ އައި ސީ ދިސް މުނާފިޤު މުއިއްްޒު ވައި ކާންޓް އައި ބްރީދް ވެން އެވަރ އައި ސީ ދިސް މުނާފިޤު މުއިއްްޒު ވައި ކާންޓް އައި ބްރީދް ވެން އެވަރ އައި ސީ ދިސް މުނާފިޤު މުއިއްްޒު އޯއް ބޭބީ އައި އޭމް ޑައިންގް އޯވަރ ހިއަރ އޯއް އޯއް އޯއް ބޭބީ އައި އޭމް ޑައިންގް އޯވަރ ހިއަރ ވައި ކާންޓް އައި ބްރީދް ވެން އެވަރ އައި ސީ ދިސް މުނާފިގު މުއިއްޒު ވައި ކާންޓް އައި ބްރީދް ވެން އެވަރ އައި ސީ ދިސް މުނާފިގު މުއިއްޒު ވައި ކާންޓް އައި ބްރީދް ވެން އެވަރ އައި ސީ ދިސް މުނާފިގު މުއިއްޒު ވައި ކާންޓް އައި ބްރީދް ވެން އެވަރ އައި ސީ ދިސް މުނާފިގު މުއިއްޒު ވައި ކާންޓް އައި ބްރީދް ވެން އެވަރ އައި ސީ ދިސް މުނާފިގު މުއިއްޒު ވައި ކާންޓް އައި ބްރީދް ވެން އެވަރ އައި ސީ ދިސް މުނާފިގު މުއިއްޒު ވައި ކާންޓް އައި ބްރީދް ވެން އެވަރ އައި ސީ ދިސް މުނާފިގު މުއިއްޒު ވައި ކާންޓް އައި ބްރީދް ވެން އެވަރ އައި ސީ ދިސް މުނާފިގު މުއިއްޒު ވައި ކާންޓް އައި ބްރީދް ވެން އެވަރ އައި ސީ ދިސް މުނާފިގު މުއިއްޒު ވައި ކާންޓް އައި ބްރީދް ވެން އެވަރ އައި ސީ ދިސް މުނާފިގު މުއިއްޒު ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް….