ކުޅިވަރު

ރެސިޕީ: ކަދުރު ޕާން

ދެން އެމްވީ

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

1 ޖޯޑު ކަދުރު

1 ޖޯޑު ހޫނުފެން

1/2 ސައިސަމުސާ ބޭކިންގް ސޮޑާ

1/2 ޖޯޑު ބަޓަރު

1/2 ޖޯޑު ބްރައުން ޝުގަރ

1 ޖޯޑު ފުށް

2 ކުކުޅުބިސް

1/2 ސައިސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް

ހަދާނެގޮތް:

1. ފުރަތަމަ އަވަން ހޫނުކުރަން ޖައްސާށެވެ. 220 ޑިގްރީސް ސެލްސިއަސްގައެވެ. އަދި 8 އިންޗީގެ ޕާން ފިހާ ފާޑުގެ ޓްރޭއެއްގައި ރަނގަޅަށް ޕާޗްމަންޓް ކަރުދާސް ފަތުރާލާށެވެ. ތިރީގައާއި އަރިމަތި ތަކުގައިވެސްމެއެވެ.

2. ބޯތަށްޓެއްގެ ތެރޭގައި ފެނާއި، ކަދުރާއި ބޭކިންގް ސޮޑާ އެއްކުރުމަށްފަހު 30 މިނެޓު ވަންދެން ބަހައްޓާށެވެ.

3. ތިރީސް މިނެޓު ހަމަވުމުން، ކަދުރު ތަކުގެ އޮށްތައް ނެގުމަށްފަހު އަތުން ނުވަތަ ސަމްސަލަކުން ރަނގަޅަށް ކަދުރުކޮޅު ޗަސްކޮށްލާށެވެ. ޗަސްކޮށްލާނީ ޕޭސްޓް ގަނޑަކަށް ވަންދެނެވެ.

4. ކަރަންޓު މިކްސަރު ނުވަތަ އަތުން ބޭނުންކުރާ ވިސްކް ބޭނުންކޮށްގެން ހަކުރާއި ބަޓަރު ރަނގަޅަށް އެއްކުރާށެވެ.

5. ދެން އެއަށް ބިސްކޮޅާއި، ފުށާއި، ވެނީލާ އެސެންސް އަދި ޗަސްކުރި ކަދުރުކޮޅު އަޅާލުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ.

6. ކުރިން ތައްޔާރުކުރި ޓްރޭގެ ތެރެއަށް އެއްކުރި ސާމާނު އޮއްސާލާށެވެ.

7. ދެން އަވަނަށްލައި ފިހާނީއެވެ. އަހަރުމެންނަށް ފިިހެވުނީ 20 މިނެޓުންނެވެ. ޓޫތުޕިކެއް މެދަށް ހަރައިލާފައި ނަގާއިރު އޭގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ހަރު ލާފައި ނުވާނަމަ އެއޮތީ ރަނގަޅަށް ފިހެވިފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!