ޚަބަރު

ގޫގްލް "ލޫން ޕްރޮޖެކްޓް" ގެ ބެލޫންއެއް ރާއްޖެއަށް ވެއްޓިއްޖެ

މަރްޔަމް ވަޙީދާ

ދުނިޔޭގެ ރޫރަލް އަދި ރިމޯޓް ސަރަހައްދުތަކަށް އިންޓަރނެޓް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ގޫގުލްއިން ކުރިއަށްގެންދާ "ލޫން ޕްރޮޖެކްޓް"ގެ ބެލޫންއެއް ރާއްޖެއަށް ވެއްޓިއްޖެއެވެ.

މިބެލޫން ރާއްޖެއަށް ވެއްޓުމާ ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފްއިން ވަނީ އެސަރަޙައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ، ލޫން ޕްރޮޖެކްޓްގެ ގޫގްލް އިންޓަރނެޓް ބެލޫނެއް ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދަށް ވެއްޓުނު ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު، މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީން އެމްއެންޑީއެފް މާލޭ އޭރިއާ ކޯސްޓްގާޑު އޮޕަރޭޝަނަށް ދީފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 10:08 ހާއިރު ކަމަށެވެ.

މި ބެލޫން ވެއްޓިފައި ވަނީ ގދ. އަތޮޅު އެތެރެވަރިން ނަޑެއްލާ އާއި މަޑަވެއްޔާ ދޭތެރެއަށެވެ. ބެލޫން ވެއްޓުނު ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބުމާ ގުޅިގެން، އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާގެ ސިފައިން ބެލޫން ވެއްޓުނު ސަރަޙައްދަށް ގޮސް، އެ ބެލޫން ވަނީ ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ވެސް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. އަދި، ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ގޫގްލް ޕްރޮޖެކްޓް ޓީމާ، މިއަދު 11:50 ހާއިރު އެ ބެލޫން ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

ބެލޫން ވެއްޓުމާ ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފް މާލޭ އޭރިއާ ކޯސްޓްގާޑު އޮޕަރޭޝަނާއި، އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ކޯސްޓްގާޑު ސްކޮޑްރަންއާއި ހުޅުލޭ އެއަރ ޓްރެފިކް ކޮންޓްރޯލް (އޭޓީސީ) އަދި، މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ ގުޅިގެން އޮޕަރޭޝަނެއް ކޯޑިނޭޓްކޮށް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

ބެލޫން ވެއްޓުމުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައެއް ނުވާކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ބެލޫން ވެއްޓުމުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ނުރައްކަލެއް ވެސް ދިމާވެފައެއް ނުވެއެވެ.

  1. ލަލަލަ

    ބެލޫންގެ ބޮޑުމިން، ބަރުދަން، އިންޖިނިއަރިން ސިސްޓަމާބެހޭ މައުލޫމާތު ފަދަ މައުލޫމާތުތަށް ހޯދާލާފަ އެ މައުލޫމާތުތަކާއެކު އާޓިކަލް ލިޔުނުނަމަ ވާރަށް ރަގަޅުވީސް.

    • ލަލަލަ

      އަދި ވެއްޓުނު ސަބަބުވެސް.