ލައިފްސްޓައިލް

އަހިވައް: ގިނަ ބަޔަކަށް “އައްޗީޑި” އެހެން ނަމަވެސް ގިނަ ފައިދާތަކެއް

އަހިވަކޭ ބުނުމުން ގިނަ މީހުންގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ޖަވާބަކަށް ވެފައި ވަނީ "އައްޗީޑި" އެވެ. ވަހާއި ރަހައަށް ބަލައިގެން ކާ ނަމަ ގިނައީ ސިއްހަތަށް ފައިދާ ނުކުރާ ކާނާއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަހިވަކަކީ ވަރަށް ގިނަ ފައިދާތަކެއް ލިއްބައިދޭ މޭވާއެކެވެ.

އަހިވަކުން ލިބޭ ބައެއް ފައިދާތަކުގެ ތެރޭގައި، ލޭމައްޗަށް ދިއުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވާ ބޭފުޅުންނަށް އެކަމުން ދުރުވުމަށް ވަރަށް ބޮޑު އެހީތެރި ކަމެއް ވެދެއެވެ. މިއީ ހަކުރު ބައްޔާއި ލޭމައްޗަށް ދާ ބޭފުޅުން، ޑޮކްޓަރުން ދޭ ބޭސްތައް ކެއުމުގެ ބަދަލުގައި ގުދުރަތީ އެއްޗެއް ކާލައިގެން އެކަމުން ލުއިތަކެއް ލިއްބައިދޭ ދިވެހިންގެ ބިމުގައި ހެއްދޭ މޭވާއެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން އަހިވަކުގެ ސަބަބުން، ކެންސަރު ޖެހިފައިވާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އަވަސް ޝިފާއެއް ލިބުމަށް އެހީތެރި ވެދެއެވެ. މިފަދަ ބޮޑު ބަލިތަކަށް ޝިފާއެއް ގޮތުގައި އަހިވަށް ވާނަމަ މިމޭވާ އަކީ ރަަހައަށް ބަލައިގެން ނުކައި ދޫކޮށްލެވޭ ވަރުގެ މޭވާއެއް ތޯއެވެ؟ ނޫނެކެވެ. އޭގެން ފޮރުވިފައިވާ އެތައް ސިއްހީ ފައިދާތަކެއް ލިއްބައިދޭ މޭވާއެކެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިހާރަކަށް އައިސް ނަފްސާނީ ބަލިމަޑުކަމުގެ ޝިކާރައަށް ވެފައި ކިތައް ބޭފުޅުން އެބަ ތިބިތޯއެވެ؟ އެބޭފުޅުންނަށް ވެސް އަހިވަކުން ޝިފާ ލިބިގެން ދެއެވެ. އާދޭހެވެ. އެކި ޒާތްޒާތުގެ ބޭސްތައް ކެއުމުގެ ބަދަލުގައި، އަހިވައް ކާން ފަށާށެވެ. މާ ގިނަ ދުވަސް ތަކެއް ނުވެ މާތްﷲ ގެ އިރާދަފުޅުން އެކަމުން މިންޖު ވެވޭނެއެވެ.

އިސްތަށި ފޭބުމާއި، ހުޅުހުޅުގައި ރިއްސުމުގެ އިތުރުން ހަމުގެ ބައްޔަށް ފަރުވާ ކުރަމުން އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ވެސް އަހިވަށް ވަރަށް ބޭނުންތެރިއެވެ. އެހެނީ އަހިވަކުގެ ސަބަބުން އިސްވެ ބުނެދިން ކަންކަމުން ސަލާމަތް ވުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އެހީތެރި ވެދެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވެސް އަހިވަކުގެ ސަބަބުން ލިއްބައިދޭ ފައިދާތަކުގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ބައިވަރު ފައިދާތައް އެކުލެވިގެން ވެއެވެ. މީގެން ވެސް ދޭހަވަނީ ރަހައާއި ވަސް މީރު ކޮންމެ އެއްޗަކީ ކެއުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ކާނާ ނޫންކަމެވެ. ބައެއް ފަހަރު ރަހައާއި ވަސް ވެސް ނުބައި ކިތަންމެ މޭވާއެއްގައި ފޮރުވިފައިވާ އެތަކެއް ފައިދާތަކެއް ވެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!