ޚަބަރު

އެހެން ގައުމެއްގައި ނަމަ މިނިސްޓަރ އިމްރާން މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދޭން ޖެހުނީސް - މީކާއިލް

ހުޅުމާލޭ ފަޅުތެރޭގައި އަޅާފައިވާ ސަފާރީއެއްގައި ބިދޭސީ އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައަކީ އާދައިގެ ކަމެއް ކަމަށް ދޭހަވާ ގޮތަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް ފަހު އެހެން ޤައުމެއް ނަމަ، މަޢާފަށް އެދިވަޑައިގަތުމަށް ފަހު އެމަނިކުފާނު މަޤާމުން އިސްތިއުފާދެއްވާ ތަން ފެނުނީސް ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލިހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ މެންބަރު މީކާއީލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިއަދުގެ މަޖިލިސް ބައްދަލުވުމުގައި ހުށަހެޅި ކުއްލި މައްސަލައަށް ބަހުސް ކުރައްވަމުން މީކާއިލް ވިދާޅުވީ އެފަދަ މަޤާމެއްގައި ހުރެގެން ދައްކައިގެން ނުވާނެ ވާހަކައެއް ދެއްކެވި ނަމަވެސް ރާއްޖޭގައި ހަމައެކަނި މަޢާފަށް އެދިލުމުން ނިމުނީ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެހެން ގައުމެއްގައި ނަމަ ވަގުތުން  މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް މީކާއިލް ވިދާޅުވިއެވެ.

"މީހަކާމެދު ޖިންސީ ކުށުގެ އަމަލެއް ހިންގީމާ ފުލުހުންގެ މިނިސްޓްރީއާއި ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއާ ހަވާލުވެ ހުންނަ މިނިސްޓްރީގެ ވަޒީރު އެއީ ކުޑަކަމެއް ކަމުގައި ވިދާޅުވީމައި އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި މިކަހަލަ އަމަލުތަކަށް ހިތްވަރު ދެވޭހެން." މީކާއިލް ވިދާޅުވިއެވެ.

މާލޭގައި ޓެކްސީ ކުރާ ހަމައެކަނި އަންހެން ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު އައިމިނަތު ވަހީދާ (އައިންތު) ޓެކްސީ ކުރަން ގެންގުޅޭ ކާރަށް ތަކުރާރުކޮށް ގެއްލުން ދީފައިވާތީ މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ކުއްލި މައްސަލަ ބަލައިގަނެ މިއަދު ވަނީ މި މައްސަލައިގެ ބަހުސް ފަށާފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!