މުނިފޫހިފިލުވުން

އަމީތާބު ހުރީ އަބީޝޭކް ހަލާކު ކޮށްފައޭ ބުނުމުން، ޖަވާބުދިނީ "ޕައުޓް" އަކުން

ބޮލީވުޑްގައި އެންމެ ހަރު އަޑުން އަބަދުވެސް ދެކެވެމުން އަންނަ ވާހަކައަކީ ތަފާތު ކުރުން ގެންގުޅޭކަމުގެ ވާހަކަތަކެވެ. އެގޮތުން ފިލްމީ ތަރިންގެ ދަރިންނަށް އަބަދުވެސް ޚާއްސަ އަހައްމިއްޔަތުކަމެއް ދެމުން އަންނަ ކަމުގެ ވާހަކަތަކެވެ.

މީގެކުރިން އާލިއާ ބަޓާއި ޖާންވީ ކަޕޫރް، ސާރާ އަލީ ޚާން، ރަންބީރް ކަޕޫރް އަދި އަނަންޔާ ޕާންޑޭ ފަދަ ތަރިން ވެސް މިތުހުމަތުތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނުއިރު، ބޮލީވުޑްގެ މެގާ ސްޓާ އަމީތާބް ބަޗަން ގެ ފިރިހެން ދަރި އަބީޝޭކް ބަޗަން އަށް ވެސް މިހާރު ވަނީ މިފަދަ ވާހަކަތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައެވެ.

ގިނަ ބަޔަކު ބުނަމުން ދިޔައީ އަމީތާބު އުފައްދާ ފިލްމުތަކުން ވެސް ފުރުސަތު ދެނީ އަބީޝޭކަށް ކަމަށާއި ބުރަ މަސައްކަތުން ދާއިރާއަށް ތައާރަފްވާ ތަރިންނަށް ފުރުސަތެއް ނުދޭ ކަމަށެވެ. އަމީތާބު އޭނަގެ ދަރިން ގެންގުޅެނީ ވަރަށް ފޮނިކަމާއި ކިބުރުވެރިކަން ދަސްކޮށްދީގެން ކަމަށާއި އަމީތާބު ހުރީ އަބީޝޭކް ހަލާކުކޮށްފައި ކަމަށް ވެސް ތުހުމަތު ކޮށްފައިވެއެވެ.

މިވާހަކަތަކަށް އަބީޝޭކް ޖަވާބު ދިނީ އޭނަގެ ބައްޕައާއެކު ނަގާފައިވާ ވަރަށް ތަފާތު ފޮޓޯއަކާ އެކުގައެވެ. އޭނަ ބުނެފައި ވަނީ އަމީތާބަކީ އެކްޓަރެއް ކަމަށާއި ޕްރޮޑިއުސަރެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި އޭނަގެ ބައްޕައާއެކީ އޭނާ އުޅެނީ އާންމުކޮށް އެހެން ދަރިން ވެސް އުޅޭނެ ފަދައިން މަޖާކޮށްފައި ކަމަށް ވެސް އަބީޝޭކް ބުންޏެވެ. އޭނާ ހުރީ ހަލާކުވެފައެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް ބުނެފައި ވެއެވެ.

"އަހަރުމެން އެކަމަކު އެއްވެސް މީހެއް ދެކެ ރުޅިއެއް ނާންނަން. އެހެންވީމަ ޖަވާބު މިއޮތީ ޕައުޓަކާއެކީ" އަބީޝޭކް ބުނެފައިވެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!