ޚަބަރު

ފިޗްގެ ކްރެޑިޓް ރޭޓިން ދަށްކުރި ސަބަބަކީ މަޖިލީހުގެ ގަރާރު: ޝަރީފް

މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް

ބައިނަލްއަގްވާމީ ކްރެޑިޓް ރޭޓިން އިންޑިކޭޓަރ ކުންފުނި، ފިޗް އިން ރާއްޖެއަށް ދީފައިވާ ކްރެޑިޓް ރޭޓިން ދަށްކުރި ސަބަބަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ދަރަންޏާ ގުޅޭ ގަރާރު ކަމަށް މަޖިލީހުގެ މަރަދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މަޖިލީހުގައި ދަރަނި މެނޭޖް ކުރުމުގެ މައްސަލަ ދިރާސާ ކުރިއިރު މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓްގައި ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ ދަރަނި 172 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރައެވެ. މި ދަރަނި ސަރުކާރަށް މެނޭޖް ނުކުރެވޭ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ފެނުމުން އޭގެ ނުރަނގަޅު އަސަރު ކުރާނެ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ޝަރީފް ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

އެގޮތުން ޝަރީފް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ "އެންމެ ފަހުން މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ޤަރާރުގެ ނަތީޖާ ފިޗް އިން ރާއްޖޭގެ ކްރެޑިޓް ރޭޓިންގް ސީސީސީ އަށް ބަދަލު އެ ކުރީ. އެ ދުވަހުވެސް ތަކުރާރުކޮށް އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން ހެޔޮ ނުވާނޭ ތި ޤަރާރު ތިގޮތަށް ފާސް ކުރަން" މިހެންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ފިޗް ފަދަ ބައިނަލް އަގްވާމީ އިންޑިކޭޓަރުންގެ ކްރެޑިޓް ރޭޓިން ބަލައިގަނެ އޭގެ އަޑު ވެސް އަހަން ވާނެ ކަމަށާއި މިހާރު ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ވެސް ކުރިއަރަމުން ދިޔުމާ ގުޅިގެން ޗައިނާގެ ކޮމާޝަލް ބޭންކްތަކަށް ދައްކަން ޖެހޭ ދަރަނި މުރާޖައާ ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ހަމައެހެންމެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ މި ސަރުކާރަށް ދަރަނި މެނޭޖް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ވެސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!