ދީން

މައިންބަފައިންގެ މައްޗަށް އަނބިމިހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާ އިސްކުރާނީ ކިހިނަކުންތޯއެވެ.

ފޮނި ހުވަފެންތަކާއި އެކުގައި ދަރިފުޅު ބަލާ ތަރުބިއްޔަތުކޮށް އެދަރިފުޅަށް އަބަދުވެ އުފާވެރިކަން އެދޭ މީހަކީ މަންމަ އެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ މީހެއްގެ މަންމައަކީ އަހަރެމެންނަށް ހެޔޮ ގޮތް ނޫން އެހެން ގޮތެއް އެދޭނެ ބައެއް ނޫނެވެ. އެމީހުން އެދެނީ އަހަރެމެންނަކީ މާތް އުޅުމެއްގެ ވެރިބަޔަކަށް ވުމަށެވެ. އަދި ހެޔޮކަމުގެ މަގުގައި ރިވެތި އަޚުލާޤާއެކު ޙަޔާތް ކުރިއަށް ދިޔުމަށެވެ. އަދި ނުބައި ޢަމަލުތަކުންނާ އަދި ނިކަމެތިވާފަދަ އެންމެހާ ކަމަކުން ދުރުހެލިވުމަށެވެ. އަދި މަގުފުރެދުމުގެ ޝިކާރައިގައި ނުޖެހުމަށެވެ. ނުވަތަ ޝަހުވަތްތަކާއި ލައްޛަތްތަކުގެ އަޅަކަށް ނުވުމަށެވެ. ހަމައެހެންމެ ޖާހިލުކަމާއި ހަވާނަފްސުގެ ސަވާރީއަކަށް ވެސް ނުވުމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ދަރިންގެފަރާތުން އެމައިންބަފައިންނަށް ލިބެނީ ކޮންއެއްޗެއްހެއްޔެވެ. ބައެއް މައިންބަފައިންނަކީ އެމީހެއްގެ ހަޔާތުގެ ކޮންމެވެސް ހިސާބަކުން ދަރިންގެފަރާތުން ކުރިމަތިވާ އަނިޔާތައް ތަހަންމަލުކުރަން ޖެހިފައިވާ ބައެއްކަމުގައި މިއަދު މުޖުތަމަޢުތައް ސާބިތުކޮށްދީފިއެވެ. ދަރިފުޅު ބޮޑުވެގެން ކާވެނިކުރެވޭ ހިސާބުން މައިންބަފައިންގެ ދަންފަޅި ނިމުނީ ހެއްޔެވެ. އެންމެ ޅައިރުއްސުރެ ނިކަން ލޯބިން އޯގާތެރިކަމާއިއެކުގައި ޚިދުމަތްކުރުމުގައި ވަނިކޮށް ދަރިފުޅު ކާވެނިކުރާ އުމުރަށްދިޔުމުން ކޮންމެ ޒުވާނަކަށް ފެންނަ ލޯބިވެރިޔާއަށް އެޒުވާނާދެކެ ވެވޭނީ މަންމަނުވާ ކޮން ލޯތްބެއްހެއްޔެވެ.


ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ އަރިހުގައި ސުވާލުދެންނެވުނެވެ. "ﷲއަށް އެންމެ ލޮބުވެތިވެގެންވަނީ ކޮން ޢަމަލެއްތޯއެވެ؟ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. "ނަމާދު އޭގެ ވަޤުތުގައި އަދާކުރުމެވެ." ދެންނެވިއެވެ. އެޔަށްފަހު ކޮންކަމެއްތޯއެވެ؟ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. "އެޔަށްފަހު މައިންބަފައިންނަށް އޯގާތެރިކޮށް ހިތުމެވެ." ދެންނެވިއެވެ. އެޔަށްފަހު ކޮންކަމެއްތޯއެވެ؟. ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. "ﷲގެ މަގުގައި ޖިހާދުކުރުމެވެ"

ނަމާދަށްފަހު އެންމެ ބޮޑު ހެޔޮވެގެންވާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ބަޔާންކޮށްދެއްވީ މައިންބަފައިންނަށް ހެޔޮކޮށްހިތައި އަޅާލުމުގެ ވާހަކައެވެ. މިކަމުން މަންމައަށާއި ބައްޕައަށް އޯގާތެރިވުމުގެ މުހިންމުކަމާއި މާތްކަން އަހަރެމެންނަށް އެނގިގެން އެބަދެއެވެ. ކީރިތި ޤުރުއާނުގައިވެސް މައިންބަފައިންނަށް އޯގާތެރިވުމަށާއި އިޙްތިރާމް ކުރުމަށް އަމުރުފުޅު އައިސްފައިވާއިރު، މަންމައަށް ޚާއްޞަކޮށް އޯގާތެރިވުމަށް ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަމުރުކުރައްވައެވެ. އަދި މި އަމުރުފުޅު އައިސްފައިވަނީ މުޅި އިންސާނިއްޔަތަށެވެ.

އިނދެގެންއުޅޭ އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާ ނުރުހޭތީ ނޫންނަމަ މަންމަގެ ކިބައިގައި ހުންނަ އުނި ސިފައެއްގެ ސަބަބުން މަންމަޔަށް ލަޢުނަތްދޭން ހެޔޮ ވެދާނެހެއްޔެވެ. ހަޔާތުގެ ބައިވެރިންނަކީ ފަހަރެއްގައި އަހަރެމެން ދޫކޮށް ހިނގައިދާނެ ބައެކެވެ. މަންމަގެ ލޯތްބާއި އޯގާތެރިކަމަކަށް ފަޑުކަމެއް އައުމެއް ނުވެއެވެ. ވީއިރު އެމަންމަޔަށް އިހާނެތިކޮށްހިތައި ނިކަމެތިކަމުގެ ބަސް ބުނެވިދާނެ ހެއްޔެވެ. އެފަދަ ނަޒަރިއްޔާއެއް ހިތުގައިވާ އެންމެހާ ޒުވާނުން އަދި އެންމެހާ މީސްތަކުން ވެސް ބިރުވެތިވާން ޖެހެއެވެ.

ޢަބްދުﷲ ބުން ޢަމްރު ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހުގެ އަރިހުން ރިވާވެގެންވެއެވެ.

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهَ.قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: يَسُبُّ الرَجُلُ أَبَا الرَّجُلِ،فَيُسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ

ރަސޫލާ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ޙަދީޘްފުޅު ކުރެއްވިއެވެ. ” މީހަކު އޭނާގެ މައިންބަފައިންނަށް ލަޢުނަތް ދިނުމަކީ ބޮޑުފާފައިގެ ތެރެއިންވާ ކަމެކެވެ." އަޞްޙާބު ބޭކަލުން ދެންނެވިއެވެ. " މީހަކު އޭނާގެ މައިންބަފައިންނަށް ލަޢުނަތްދީ ހުތުރު އެއްޗެހި ކިޔާނީ ކިހިނަކުންތޯއެވެ؟ " ރަސޫލާ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ. "މީހަކު އެހެންމީހެއްގެ ބައްޕައަށް ހުތުރުއެއްޗެއް ބުނުމުން އެމީހާ އޭނާގެ ބައްޕައަށް ހުތުރުއެއްޗެއް ބުނުމެވެ. އަދި އެހެންމީހެއްގެ މަންމައަށް ހުތުރުއެއްޗެއް ބުނުމުން އެމީހާ އޭނާގެ މަންމައަށް ހުތުރު އެއްޗެއް ބުނުމެވެ. "

ހައިރާންވާންޖެހޭ ކަމަކީ މައިންބަފައިންގެ ޙުރުމަތަށް އެމައިންގެ ބަނޑު އަޅާ ވިހާ ދަރިފުޅު އަރައިގަންނަމުންދާ ހާލުގައިވެސް މައިންނަކީ އެމައިންގެ ދަރިންނަށް ހެޔޮދުޢާއެއް ނޫނީ ރައްދުކުރާ ބައެއްނޫނެވެ. ދަރިންނަށް މައިންބަފައިން ކުރާ ހެޔޮދުޢާއަކީ އިޖާބަކުރެވޭނެ ދުޢާއެއްކަމުގައިވާތީ މައިންނަކީ އެމައިންގެ ދަރިންގެ ރަޙުމުކުޑަކަން ތަހަންމަލުކުރަން ޖެހިފައިވާ ހާލުގައިވެސް އެދަރިންނަށް ހެޔޮދުޢާކުރާ ބައެކެވެ. ކޮންފަދަ މަތިވެރި ކުލުނުވެރި ބައެއްތޯއެވެ.

މައިންނާއިމެދުގައި އިހާނެތިކޮށް ޢަމަލުކުރާ ފަރާތްތަކުންވެސް ބިރުވެތިވާން ނުޖެހޭހެއްޔެވެ. އިހާނެތިކަމުގައި ކެތް ނުކުރެވިގެން މައިންގެ ފަރާތުން ދަރިންނަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ބަދުދުޢާއަކާ ކޮންމެވެސް ސިފައެއްގައި ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނެއެވެ.

އަބޫ ހުރައިރާ ވިދާޅުވިއެވެ. ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ.

ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لاَ شَكَّ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِعَلَى وَلَدِهِ

މާނައީ: "ޝައްކެއްނުވާ، އިޖާބަކުރަނިވި ތިން ދުޢާއެއްވެއެވެ. އަނިޔާލިބިފައިވާ މީހާގެ ދުޢާއާއި، ދަތުރުވެރިޔާގެ ދުޢާއާއި، ބައްޕައަކު އޭނާގެ ދަރީގެ މައްޗަށްކުރާ ދުޢާއެވެ."

މައިންބަފައިންގެ މަތިވެރިކަމާއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!