މައިންބަފައިން

ދަރިއަކު ބައްޕައާ މެދު ކަންތައް ކުރި ގޮތުގެ ޙާދިސާއެއް: ރަސޫލުﷲ (ޞޢޥ)ގެ ލޯފުޅުން ކަރުނަފޮދު އޮހި ތުނބުޅިފުޅު ކަރުނުން ތެތްމައިލި

ނަމާދުގައި މައިންބަފައިންގެ މައްޗަށް ކުރާނޭ ދުޢާއެއް!

މައިންބަފައިންގެ މައްޗަށް އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާ އިސްކުރާނީ ކިހިނަކުންތޯއެވެ.

ޙަޤީޤީ ހާދިސާ: ހަޔާތުގައި އެންމެ ފަހަރަކު ވެސް މަންމައަށް ޝުކުރިއްޔާއޭ ބުނެނުލާ. މަންމަ މަރުވަމުން ދިޔައިރު ޖެހުނީ އެކަމުގެ ހިތާމަ ކުރަން

އޭ! ބިޒީ ޒުވާނާއެވެ. މައިންބަފައިން އެކަހެރިކޮށް ނުލާ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއް ނަމަވެސް އެ ޢިއްޒަތްތެރީންނަށް ދޭށެވެ.

މައިންބަފައިން ދުނިޔެ ދޫކޮށް ދިޔުމުން، އެމީހުންނާ މެދު ހެޔޮކޮށް ހިތާނީ ކިހިނެއް؟

އަހަރެމެން ބަލައި ބޮޑުކުރި މައިންބަފައިން ހަރުކަށި އަތްތަކެއްގެ މައްޗަށް ދޫކޮށްނުލާށެވެ.

މައިންބަފައިންގެ މައްޗަށް ގިނަގިނައިން މިދުޢާ ކުރައްވާ!

މައިންބަފައިންގެ ލޮލުން އޮހޮރުނު ކަރުނައަކީ "ރައްޔިތުންގެ ދަރިފުޅު"ގެ މިންނަތް މަސައްކަތް!

މައިންބަފައިން ކުރާ މިފަދަ ކަންކަމަށް އަޛާބު ދެއްވާނެކަން އެނގޭތަ؟

ތިބާގެ ފޯނަށް މަންމަ އާއި ބައްޕަގެ ކޯލް އަންނަ ނަމަ އެކަމަށް ޝުކުުރުވެރިވޭ

ދަރިއެއްގެ ސުވާލު އޭނަގެ ބައްޕައަށް: ބައްޕައެއްގެ ލޯބި ދިނިން ހެއްޔެވެ؟

ހެޔޮނުބައި ވަކިނުވާ ތުއްތު އަންހެން ދަރިންގެ ބެލެނިވެރިންނޭވެ!

ތިމާގެ ސަބަބުން މި މީހުންގެ ލޮލުން ކަރުނައެއް ފައިބައިފިނަމަ، ތިބާގެ ނަފްސުގެ މައްޗަށް ނަރަކައިގެ ދޮރު ތިބާ ހުޅުވައިފިކަން ކަށަވަރެވެ.

އޭ! ބިޒީ ޒުވާނާއެވެ. މައިންބަފައިން އެކަހެރިކޮށް ނުލާ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއް ނަމަވެސް އެ ޢިއްޒަތްތެރީންނަށް ދޭށެވެ.

މައިންބަފައިންނަށް އިހުތިރާމް ކުރާށެވެ. އެމީހުންނަށް އަޑުލާ ނުހަދާށެވެ.

ކައިވެނި ކުރުމަށް މައިންބަފައިން ނުޤަބޫލު ނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއް؟

މައިންބަފައިން ދުނިޔެ ދޫކޮށް ދިޔުމުން، އެމީހުންނާ މެދު ހެޔޮކޮށް ހިތާނީ ކިހިނެއް؟