ރިޕޯޓު

ފައުޒާން ގެ އެންމެ ފަހު ބަސް: "ހާސް ނުވޭ، އަހަރެން ކަލޭ ސަލާމަތް ކުރާނަން!"

މަރްޔަމް ވަޙީދާ

ލޯބިވާ މީހަކު އަހަރެމެންނާ ވަކިވުމުން ކުރޭ ހިތާމައަކީ ހަގީގަތުގައި ދުލަކުން ގަލަމަކުން ބަޔާން ކޮށްދެވޭ ވަރަށްވުރެ ވެސް ފުން ހިތާމައެކެވެ. ޚާއްސަކޮށް ކުއްލި މަރަކުން އަހަރެމެންނާ އަހަރެމެންގެ ގާތް މީހުން ވަކިވެގެން ހިނގައްޖެނަމަ، ހިތާއި ސިކުނޑިއަށް ވެސް އޭގެ ފުން އަސަރު ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ކުރެވިފައި ހުރެއެވެ.

މިފަދަ ކުއްލި މަރަކުން، އިއްޔެ އަހަރެމެންނާއި އަދި މިފަނާ ކުރުވަނިވި ދުނިޔެއާއި އަލްވަދާޢުކީ، އުމުރުން އެންމެ 17 އަހަރުގެ އަހުމަދު ފައުޒާން އެވެ. ނުހަނު ހިތްވަރުގަދަ، މަޖާ މިޒާޖެއްގެ ފައުޒާން ނިޔާވި ޚަބަރާއެކު ރުއީ ހަމައެކަނި އޭނާގެ އާއިލާއާއި ގާތް މީހުން އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. މުޅި ޤައުމުވެސް ވަނީ މިހިތާމައިގައި ބައިވެރިވެފައެވެ.

ފައުޒާންއާ ބެހޭގޮތުން އޭނާގެ ދައްތައެއް "ދެން" އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނީ، އެންމެންނާ ވެސް އަބަދުވެސް ގުޅިގެން އުޅޭ ފައުޒާން ނިޔާވެއްޖެކަން އަދިވެސް އެއާއިލާއަށް ޤަބޫލު ކުރަން ދަތި ކަމަށެވެ.

"ވަރަށް ފަހުން އަޅުގަނޑު މާލެ ގޮސްފަ އައިސް މިހުންނަނީ ކަރަންޓީނުގައި އޭނަގެ ކޮޓަރީގައި. އޭނާއަކީ ކޮޓަރީގެ ހުރިހާ އެއްޗެއް ވެސް ވަރަށް ރީތިކޮށް ބަހައްޓާފަ ހުންނަ ކުއްޖެއް. އޭނަގެ މެޑަލްތަކާއި، ސްލޭޝްތަކާއި، ގެންގުޅޭ ފޮތްތަކާއި އެއްޗެހި ވެސް ހުންނާނީ ވަރަށް ރީތިކޮށް ބަހައްޓާފަ. އިއްޔެ ހެނދުނު ކޮޓަރީ ދޮރުގައި ޓަކި ޖަހާފަ އަޅުގަނޑު ކައިރީގައި ބުނި ދައްތާއޭ، ފުޅީގައި ހުރި ގަސްތަކުގެ ފެން ބަދަލު ކޮށްލަން ވެގެންނޭ. އޭނަ ދިޔައީ އޭގެ ފެން ވެސް ބަދަލުކޮށްފަ." ފައުޒާން ގެ ދައްތަ ކިޔައިދިނެވެ.

"މުޅި ކޮޓަރި ވަށައިގެން ވަނީ އޭނަގެ ހަނދާންތައް. އަދިވެސް ހީވަނީ ކައިރީގައި މިތަނުގައި އެބަހުރިހެން"

އެހިތާމަވެރި ހާދިސާ:

އަބަދުވެސް ކުޅިވަރު ކުޅުމަށް ލޯބިކުރާ ފައުޒާން އަކީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ދުވަން ދާން ނުހަނު ލޯބިކުރި ކުއްޖެކެވެ. ނަމަވެސް މިއަދަކީ ދިރާސީ އަހަރަށް ސްކޫލްތައް އަނެއްކާ ވެސް ހުޅުވޭ ދުވަސް ކަމުގައިވާތީ، އިއްޔެ ފައުޒާން އާއި އިތުރު ފިރިހެން ކުއްޖަކާއި ދެ އަންހެން ކުދިން ދިޔައީ މޫދަށެވެ. އެކުވެރިންނާއެކު މަޖާ ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަ ކޮށްލުމަށް ފައުޒާން ދިޔައީ، ކުރިމަތިވާން އުޅޭ ބިރުވެރި ހާދިސާގެ ކުޑަވެސް ހިލަމެއް އެއިރު ނުވުމުންނެވެ.

"އެކުދިން މޫދަށް ދިޔައިރު، ފަރު ވަރަށް ހިކިފަ އޮތީ. އެގަޑިއަކީ ދިޔަވަރު ބޮޑުވަމުން އައި ގަޑި. ފައުޒާން އާއި ދެން ހުރި ފިރިހެން ކުއްޖާ ތިބީ ފަރުގަނޑު މަތީގައި. ދެ އަންހެން ކުދިން މޫދަށް ފޭބީ. މޫދުގައި ތިއްބާ ބޮޑު ރާޅެއް ނަގައިގެން، އޮއެގަނޑު ތެރެއަށް ދަމައިގަތީމަ ފައުޒާން އާއި ދެން ހުރި ފިރިހެން ކުއްޖާ މޫދަށް ފޭބީ އެކުދިން ސަލާމަތްކުރަން. އަނެއް ފިރިހެން ކުއްޖާއަށް އެއް އަންހެންކުއްޖަކު ސަލާމަތް ކުރެވުނު. ދެން ހުރި ކުއްޖާ ސަލާމަތް ކުރަން ފައުޒާން އޭނަގެ އަތުގައި ހިފާފަ ފަރުމައްޗަށް އަރުވަން ހިއްލާލިތަނުން ބޮޑު ރާޅެއް އަނެއްކާ ނެގީ. ދެމީހުން ވެސް ފައިޖެހޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނިކޮށް ރާޅުގެ އޮއެވަރުގަނޑުގައި ޖެހިގެން ފައުޒާން ދަމައިގަތީމަ އެއަންހެން ކުއްޖާ ސަލާމަތް ކުރާނަމޭ އެކުއްޖާ ކައިރީގައި ބުނެފަ ފައުޒާން ކުރި ކަމަކީ އަންހެން ކުއްޖާ ނަގާފަ ފަރުމައްޗަށް އެއްލާލީ. ފަރުމައްޗަށް އެއްލީމަ އެކުއްޖާގެ ފައި ޖެހިގެން ސަލާމަތްވި، އެއަންހެން ކުއްޖާ ވެސް ހުރީ ޝޮކެއްގަ. ބުނީ ތިމަންނާ ކުރިމަތީގައޭ ފައުޒާން އޮއެގަނޑަށް ދަމައިގަނެގެން ގެނބިގެން ދިޔައީ." ފައުޒާން ގެ ދައްތަ ކިޔައިދިނެވެ.

" އެންމެ ފަހުން ބުނި ބަސް އެއީ، 'ކަލޭ ހާސް ނުވާށޭ. ތިމަންނަ ކަލޭ ސަލާމަތް ކުރާނަމޭ. ސަލާމަތް ކޮށްފައޭ އަރާނީ' "

މައިންބަފައިންނާއި ޢާއިލާގެ ހާލު:

ފައުޒާން ދަންނަ އޭނާގެ އެންމެ ގާތް މީހުންނާއި ޢާއިލާ މީހުން ވެސް އެއްބަސްވާ އެއްކަމަކީ، އެހާ ޒުވާން އުމުރުގައި ވެސް ފައުޒާން އަކީ ނުހަނު ހިތްވަރުގަދަ، އަދި އެހާމެ މަޖާ، މީހުންނަށް އޯގާތެރި މިޒާޖެއްގެ، ރަނގަޅު ކުއްޖެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން އޭނާ ސިފަކުރަނީ ބަޠަލެއްގެ ގޮތުގައި"

ފައުޒާން މިހާރު ދުނިޔޭގައި ނެތް ކަމުގެ ހިތާމަ އެންމެ ބޮޑަށް ކުރަނީ އޭނާގެ އާއިލާއިންނެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ މަންމައަކީ ވެސް ވަރަށް ހިތްވަރުގަދަ ކެތްތެރި މީހެއްކަން، ފައުޒާންގެ ދައްތަ ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ.

"ވަރަށް ހިތްވަރުގަދަ، ވަރަށް ކެތްތެރި. އެކަމަކު ފައުޒާންގެ ބައްޕައަށް ވަނީ ވަރަށް ފުން އަސަރެއް ކޮށްފަ. އޭނަގެ ބައްޕައަކީ ވެސް ޑައިވިންގ ކުރާ މީހެއް ކަމުގައިވާތީ، ފައުޒާންގެ މޫނުމައްޗަށް ލިބިފައިހުރި ގެއްލުންތައް ފެނިފަ އޭނަގެ ބައްޕައަށް އިޙުސާސް ކުރެވުނު ސަލާމަތްވާން އެކުއްޖާ މަސައްކަތް ކޮށްފައި ހުންނާނެވަރު، އަދި އެކުއްޖާއަށް ވެފައިވާނެ ވަރު ވެސް" ވަރަށް ފުން ހިތާމައާއެކު ފައުޒާން ގެ ދައްތަ ކިޔައިދިނެވެ.

މާތް ﷲ އެހިތްވަރުގަދަ ކުއްޖާގެ ފުރާނައަށް ހެޔޮ ރަޙްމަތްލައްވާ ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް މިންވަރު ކޮށްދެއްވާށިއެވެ. އާމީން! އަދި މި ހިތްދަތި ވަގުތުގައި އާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވާށިއެވެ. އާމީން!

  1. ކެކުރި

    އިންﷲ އެެއީ ޝަހީދެއް އާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަންމިންވަރު ކުރައްވާށި.އާމީން

  2. ރިޔާ

    އާމީން

  3. ފައުޒާން އާއިލާއަށްކެތްތެރިކަންމިންވަރުކުރައްވާށި}އާމީން

  4. ސަނީ

    ފައުޒާން އާއިލާންކެތްތެރިކަންމިންވަރުކުރައްވާށި}އާމީން