ދީން

ނަމާދު ކުރާއިރުގައާއި، ކޮށް ނިމިގެން އަވަސް އަރުވާލާ މީހުން، ވިސްނާލުން މުހިންމު ދެ ޙަދީޘް

އާއިޝަތު އަލީނާ

ނަމާދަކީ ދެ ދުނިޔޭގެ ކާމިޔާބީއެވެ. އެއީ އިސްލާމްކަމާއި ކާފަރުކަން ވަކިކޮށްދޭ އިންފާރެވެ. ހަމައެހެންމެ ﷲ ތަޢާލާއާއި އެ އިލާހުގެ އަޅާ ގުޅުވައިދޭ އެންމެ މަތިވެރި އަޅުކަމަކީ ވެސް އެއީއެވެ.

ﷲ ތަޢާލާ ނަމާދު ފަރުޟު ކުރެއްވީ މުސްލިމުންނަށް ދެއްވި މަތިވެރި ކަމެއް ކަމުގައެވެ. އެއިން ރޫޙު ތާޒާކޮށް ، ﷲއާ ކުއްތަން ވުމުގެ ވަޞީލަތެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި ކިއެއް! މީސްތަކުންގެ އަޚްލާޤިއްޔާތުގެ ފޭރާން ޒީނަތްތެރިކޮށް ، މަތިވެރި ސަވާބާއި ދަރުމާ ދެއްވާ އަދި ކުށް ފާފަތައް ފުއްސަވާ މަގާމެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

މި ހުރިހާ ސަބަބު ތަކަށް ޓަކައިމެ ، ނަމާދުގައި މަޑުމޮޅިވުމާއި ޚުޝޫޢަތްތެރިވުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. އެކަމެއްގެ ޢިލްމު އުނގެނި ، ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް އަވަސް އަރުވާލައި ނަމާދު ކުރާ މީހުންނާއި ނަމާދުކޮށް ނިމިގެން އަވަސްއަރުވާލާ މިސްކިތުން ފައިބާ މީހުން ފެންނަނީ މަދެއް ކޮށެއް ނޫނެވެ.

އެފަދަ މީހުން ވިސްނާލުން ހުއްޓެވެ.

ރަސޫލާ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘް ކުރެއްވި ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައި ވެއެވެ.

"ﷲގެ އަޅާ ނަމާދު ކުރަން ފެށުމުން ، އޭނާ ކޮށްފައިވާ ފާފަތައް ގެނެވި ، އޭނާގެ ބޮލުގައްޔާއި ދެ ކޮނޑުގައި އެތަކެތި އެޅުވެއެވެ. ފަހެ އޭނާ ރުކޫޢު ކޮށް ސަޖިދަ ކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އޭގެން (ފާފައިން) ބައެއް ފައިބައިގެން ދެއެވެ." ޞަޙީޙުލް ޖާމިޢުގެ 1671

ބުޚާރީގެ ޙަދީޘެއްގެ މާނައިގައި ވެއެވެ.

ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ހަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ.

"ނަމާދު ކުރި ތަނެއްގައި ވުޟޫ ނުގެއްލޭ ޙާލުގައި އޭނާ އިންނަހާ ހިނދަކު ، މަލާއިކަތުން އޭނާޔަށް ފާފަ ފުއްސެވުމަށް އެދި ދުޢާ ކުރައްވައެވެ. އެ ބޭކަލުން ދުޢާ ކުރައްވައެވެ. ޔާ ﷲ! އޭނާގެ ފާފަ ފުއްސަވައި އޭނާޔަށް ރަޙުމަތް ލައްވާންދޭވެ."

 

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!