ނަމާދު

ނަމާދު އެޅުމުގެ ނުރައްކާތެރިކަން ، ހަމަ އެންމެ ޙަދީޘަކުން

ނަމާދު ކުރާއިރުގައްޔާއި، ކޮށް ނިމިގެން އަވަސް އަރުވައިލާ މީހުން، ވިސްނައިލުން މުހިންމު ދެ ޙަދީޘް

ދުވަސް ފެށުމަށް ﷲ ދެއްވާ އިނާމު ، ދުނިޔެއާއި ދުނިޔޭގައި ވާހާ ތަކެއްޗަކަށް ވުރެ ހެޔޮކަން ބޮޑު ދެރަކުޢަތް

ފަރުޟު ނަމާދުތަކަށް ފަހު މި އާޔަތް ކިޔަވާ މީހާއަށް ސުވަރުގެ ވަނުމަށް އޮތް ހުރަހަކީ މަރު

އިބްރަތްތެރި ވާހަކަ: މިޔުޒިކުގެ އަޑު ކަނޑައިނުލަން ބުނި މުސްލިމު އަޅަކަށް ދިމާވި ބިރުވެރި ހާދިސާ

"ނަމާދު ކޮށްގެން ވެސް ދިރިއުޅުމަށް ބަދަލު ނާންނަ ނަމަ ތިޔަ ކުރެވޭ ނަމާދާ މެދު ވިސްނައިލާ!"

މާާލޭ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޤުނޫތު ކިޔުމާއި ގައިދުރުކޮށް ސަފުހަދައިގެން ނަމާދު ކުރުން ނިމުމަކަށް

ﷲގެ އިރާދަފުޅާ އެކު ހުކުރު ނަމާދު ކުރެވިގެންދާނީ މިސްކިތު ޖަމާޢަތުގައި: މިނިސްޓަރ

ތުއްތު ދަރިފުޅު ދީނަށް ލޯބިޖެއްސުމަށް ކުރެވިދާނެ ބައެއް ކަންކަން!

ނަމާދު ކުރާ ވަގުތު މިސްކިތުން ބޭރަށް އަޑު ނީވޭ ގޮތް ހަދަން ސަޢުދީން އަމުރުކޮށްފި

ރަސޫލާ(ސޢވ) މުޢާޛުގެފާނަށް އުނގައްނައިދެއްވި މަތިވެރި ދުޢާއެއް ، ނަމާދަށްފަހު މިދުޢާ ދެންނެވުމުގައި ދެމިތިއްބަވާ!

ބައެއް މީހުން ނަމާދު އަޅަނީ ފެން ތައްޓެއް ބޯލުންހައި ފަސޭހަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި:ޒައިދު

މިސްކިތް ދުރުނަމަ ގޭގައި ނަމާދު ކުރެވިދާނެތަ؟

ކުރު ނަމަވެސް މަތިވެރި މެސެޖެއް!

މިހާލަތުގައި ގައިދުރުކޮށް ނަމާދު ކުރުން ހުއްދަ: ފަތުވާ މަޖިލިސް

ނަމާދާ ދުރު ވެއްޖެ މީހާ ދެދުނިޔޭގައި ވެސް އަބާއްޖަވެރިވެއްޖެ ކަން ކަށަވަރެވެ.

ޖަމާޢަތުގައި ފަތިސްނަމާދު ކުރާ ކުދީންނަށް ބައިސްކަލެއް!

ތިބާ ނިދަން އޮށޯތުމުގެ ކުރިން ނަމާދު ކޮށްފިންތަ؟