ދަރީން

ދަރިއަކު ބައްޕައާ މެދު ކަންތައް ކުރި ގޮތުގެ ޙާދިސާއެއް: ރަސޫލުﷲ (ޞޢޥ)ގެ ލޯފުޅުން ކަރުނަފޮދު އޮހި ތުނބުޅިފުޅު ކަރުނުން ތެތްމައިލި

ޙަޤީޤީ ޙާދިޘާ: ޒިނޭކޮށްގެން ލިބުނު ދަރިއަކާ މެދު މީހަކު ކަންތައް ކުރިގޮތް

ރިޕޯޓް: ދަރިފުޅުގެ ހިތްއަލި ކުރަން އެދޭނަމަ މިގޮތަށް ޢަމަލު ކުރައްވާ

ހަގީގީ ހާދިސާ: މަންމަގެ ބަދުދުޢާގެ ސަބަބުން ދަރިމައިނުވި ދަރިފުޅު

މައިންބަފައިން އެންމެ ފޫހިވާ ދަރިޔަކީ އެމީހުންދެކެ ދެކެ އެންމެ ލޯބިވާ ދަރިފުޅު ކަމަށް ވެދާނެ

ބައްޕައަކު ދަރިފުޅަށް ދިން ނަސޭޙަތް: މީސްމީހުންނާއިމެދު ވިސްނުމަށްވުރެ ބިރިޔާނީ އާއި ދޭތެރޭ ވިސްނުން މާރަނގަޅު ވާނެ!

ބައްޕާއެވެ! އަހަރެން ހިނގަނީ ބައްޕަގެ ފައިތިލަ މަތީންނެވެ. ބައްޕަ ކައްޗަށް ފިޔަވަޅު ނާޅާށެވެ.

“13 ދަރިންނަކަސް ހެޔޮ! އަންހެން ދަރިއަކު ލިބެންދެން އަދިވެސް ދަރިން ހޯދާނަން!”

ދަރިއަކު ބައްޕައާއި މެދު ކަންތައް ކުރި ގޮތުގެ ޙާދިސާއެއް: ރަސޫލުﷲ (ޞޢޥ)ގެ ލޯފުޅުން ކަރުނަފޮދު އޮހި ތުނބުޅިފުޅު ކަރުނުން ތެތްމާލި