ޚަބަރު

ތިމަރަފުށީ އަންހެނަކު ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!

ދެން އެމްވީ ، ދެން އޮންލައިން

ތ.ތިމަރަފުށީ އަންހެނަކު ، ﷲގެ ޒާތަށް ބަދުބަސް ބުނެ މުރުތައްދުވާ ފަދަ ވާހަކަތަކެއް ދައްކާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވަމުން އެބަދެއެވެ.

Ads by Hajj Corporation

އާންމުވަމުންދާ ވީޑިއޯގައި ފެންނަނީ ތިމަރަފުށީ އާމިނަތު ޝަހުދާ ކިޔާ މީހަކު ވަރަށް ރުޅި އައިސް އެއްޗިހި ކިޔާ މަންޒަރެވެ. އޭނާ ވަނީ ﷲއާ މުޚާތަބުކޮށް ވެސް ވަރަށް ހަޑިހުތުރު ބަސްތައް ބޭނުންކޮށްފައެވެ.

ރޭ ވެސް އޭނާ ވަނީ ސައިކަލަކަށާއި ވޭނަކަށާއި ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު ޢަބްދުﷲ ރިޔާޒްގެ ގެސްޓްހައުސްއަށް ވެސް ގެއްލުންދީފައެވެ. މި މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ކުރަމުންދާކަމަށް ތިމަރަފުށީ ފުލުހުން ވަނީ މައުލޫމާތު ދެއްވައިފައެވެ.

މީގެ ކުރީން ވެސް އޭނާ ވަނީ ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް އެތައް ވާހަކައެއް ދައްކައިފައެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޝަހުދާއަކީ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހެކެވެ. މީގެ ހަފްތާއެއްހައި ދުވަސްކުރީން އޭނާ ވަނީ ތިމަރަފުށީގައި ހުންނަ "ފާއިޒާ ރެސްޓޯރެންޓަށް"ވެސް ގެއްލުންދީފައެވެ.

ތިމަރަފުށިން "ދެން"އާ ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކު ބުނެފައި ވަނީ ޝަހުދާގެ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން މުޖުތަމަޢަށް ބިރުވެރިކަން ފެތުރިފައިވާ ކަމަށާއި މީގެ އިތުރުން ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް އެފަދަ ލަދު ޙަޔާތް ކުޑަ ޢަމަލުތައް ހިންގަމުންދާ އިރު ވެސް މިނިވަންކަމާ އެކު އޭނާ އުޅޭކަމީ ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

Ads by Allied Insurance
 1. ނުރަބޯ

  ދެން ހަކުރުބޯ މީހަކު ކޮންމެފަދަ ވާހަކައެއް ވެސް ދައްކަފާނެ.

  • ވަހީދު

   ދެން ހަކުރުބޯ މީހެއްވީމަ އޭނަ ކުރާނެ ކަމެއް ކުރަން ދޫކޮށްލަންވީތަ؟

 2. އޮޅުވާލި ވޯޓު

  މިލާދީނީ ސަރުކާރައް ތާއިދު ކުރާކޮމްމެ މީހަކީ އެދަރަޖައިގެމީހަކައްނުވެނުދާނެ

 3. ސަޒުލީިނާ

  ޢޭނަ ޢެއީ ބޯމީހެޢ ނޫނޭ ކިޙާ ދެރަކަމެއް

  • ކަމަނަ

   އަހަރެން ނުއެއް ބޮމޭ ދޯ ޝަޒޫ� ހިއްޕަވަނީ

  • ީ ޢަލީ

   ކިހާ ވަރެއްވީމަ ބޯ މީހަކަށް ވަނީ

 4. ޑަވިޔަނި

  މިހެންް ބުނަންވެސްް ނުވާނެެ ކަންނޭގެެ އެކަމުވެސްް ހިތައްް އަރާާ ދީންް ގަބޫލުު ނުކޮށްް އެހާާ ލަދުހަޔާތްް ކުޑަވެގެންް އުޅޭޭ މިީހަކުު ކީއްކުރަންބާއޭޭ ބުރުގާވެސްް އަޅަނީީ. އެވަރުު މީހަކުު ގަބޫލުު ކުރޭތަަ އެވެސްް އައުރަަ ކަމަށ؟

  • ގާފަރު

   އެޔަކީ އައުރަ އެއްނޫން ދެލޯފުޅާ. މިޒަމާނުގަ އެވެސް ފެޝަން

 5. އަލި

  އެންމެން ވެގެން ރޭޕު ކުރަންވީ،ތީނަ ފަހަތުގައި ހިތްވަރުދޭ ބަޔަކު އެބަތިބި ކަން ޔަގީން

  • ސާބަސް

   ތިޔ ބުނެވ އެއްޗެއ އެނގޭތ؟

  • ޙަނާ

   ރޭޕް ކުރީމަ އިސްލާހުވޭތަ؟.. ތިޔަކަހަލަ މީހުންވީ އެއްމެ ފުރަތަމަ ހައްޔަރުކުރަން

  • ދެރަ

   ދީނުގައި އޮންނަނީ ކަމެއްވާއިރަށް ރޭޕް ކުރަންތަ؟

 6. ުމޫސަ

  ތިޔައީ ވަރަށް ދެރަކމެއް. އޭނާއަށް ނަސޭޙަތް ވުން ރަނގަޅު ވާނެކަމަށް ފެނޭ.

 7. އިންސާނާ މަތިވެރި މަހުލޫޤުގެ ދަރަޖަދެއް އޭގައި ﷲ ލެއްވި ބުއްދީގެ ސަބަބުން ބުއްދި ފިލައިދާ އެންމެ ހައިކަންތަކުން ދުރުހެލިވާންޖެހޭ ބުއްދި ފިލާއި ގޮސްފިނަމަ އިންސާނާގެ އިންސާނިއްޔަތުކަން ވެސް ފިލާގޮސް ހަޔަވާނުން ނަށްވުރެންވެސް ދަށުދަރަޖައަކަށް އޭނާ ވެއްޓިދާނެ !

 8. އައިޝަތު

  ތީ ހެއްދެވި ފާފައެއް ކުރާ އަންހަނެއް

  • ައާދަމް މުޙައްމަދު

   އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ދަށުން ގަތުުުލު ކުރުން އޮންނަނީ.

   • އެރޯ

    ކުޑަ ކުޑަ ވަޅިމުށެއްވަރުގެ އަންހެނަކު އެ ދަނީ ރަށެއް ފަތަހަކޮށް މުޅި ރައްޔިތުން ނަށް ބިރުދައްކާ މާރާމާރީ ހިންގާ އާއްމު ތަންތނަށް ގެއްލުން ދެމުން. ކީއްކުރާ ބައެއް އުޅޭ ރަށެއްތަ މީ؟ ސްކޫލް ކުދިން ސްކޫލް ގަ ކިޔަވަންތިއްބާވެސް ވަދެ އާގުރާނަ އެބަގޮވާ. ކައުންސިލްގެ ރައީސް ގެ ކޮށްކޯ ވީމަ ނުކުޅެދޭ ލާރިހޯދަން ރައީސް ކުރުވާކަމެއް ނޫން ބާ؟؟ ފޯމް ލައިފިކަމަށް ވަނީ. ލާރި ހޯދަން..

 9. ކަނބުލޮ

  ހަކުރާ ހަނޑުލާ ފުށާ އެއްކޮށްގެންކެޔަސް މުރުތަށްދުވިޔަސް އޯކޭވާނެ ފިރިހެންވެރިންތިބޭނީއަރާހިކިފަ މި މީހުން މި މީހުންގެއޮރިޔާންފޮޓޯ 100 ރުފިޔާއަށްވެސްދޭންގަންނާނީކޮންލަދެއް