ޚަބަރު

ކަނޑުހުޅުދޫން ފުރައިގެން ދިޔަ ލޯންޗެއް ދެފަޅިވެ، ބަޔަކު ކަނޑުވެއްޖެ

ދެން އެމްވީ ، ދެން އޮންލައިން

ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫން ފުރައިގެން އެ އަތޮޅުގެ ރަށަކަށް ދިޔަ ލޯންޗެއް ދެފަޅިވެ، ބަޔަކު ކަނޑުވެއްޖެއެވެ.

Ads by Hajj Corporation

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެ ލޯންޗުގައި އެވަގުތު ތިބީ 2 މީހުންނެވެ. ލޯންޗު ފަޅައިގެން ދިޔުމާއެކު ދެ ފަޅުވެރިންވެސް ވަނީ މޫދަށް ފުންމާލާފައެވެ. އަދި ލޯންޗު މިހާރު ވަނީ އަޑިއަށްގޮސްފައެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކަނޑުހުޅޫ ކައުންސިލުން “ދެން”އަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ އެމްއެންޑީއެފަށް އެ ހާދިސާގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ލޯންޗުގެ ފަޅުވެރިންގެ އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

ގއ. ދާންދޫއިން އެ ދެ މީހުންނަށް މިހާރު ވަނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. ދާންދޫ ކައުންސިލުން ވިދާޅުވީ ދެމީހުންގެ ހާލުވެސް ރަނގަޅު ކަމަށެވެ.

Ads by HDC

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!