ޚަބަރު ސިޔާސީ

ޢަލީ ރަމީޒު ޝެއިޚް ޒައިދަށް: މީހުން ލައްވައި އަވަގުރާނަ ގޮއްވަން ނޫޅޭ

އާމިނަތު ސަޒްރާ ، ދެން އޮންލައިން

މުސްލިމުންގެ ތެރޭގައި ނަފުރަތާއި ރުޅިވެރިކަން އުފެއްދުން ހުއްޓާލެއްވުމަށާއި މީހުންލައްވާ އަވަގުރާނަ ގޮއްވަން ނޫޅުމަށް ދީނީ ކަންކަން ފެތުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ އަލީ ރަމީޒު، ޝެއިޚް އަލީ ޒައިދަށް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

Ads by STELCO

ޝެއިހް ޢަލީ ޒައިދު ޓެގު ކުރައްވައި، އަލީ ރަމީޒު މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައިވަނީ ޝެއިހް އަލީ ޒައިދު އިސްލާހު ވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

"މުސްލިމުންގެ ތެރޭގައި ނަފްރަތާއި ރުޅިވެރިކަން އުފެއްދުން ހުއްޓާލާށެވެ. މީހުން ލައްވާ އަވަގުރާނަ ގޮއްވަން ޖެއްސުމުގެ ރާގަށް ސެލްފީތަކާއި ޓްވީޓްތައް ކޮށް ނުހަދާށެވެ. އިލްމުވެރިންނަކީ އަބަދުވެސް މީސްތަކުންނަށް ނަސޭހަތްތެރިވާ ބަޔެކެވެ. އިސްލާހު ވާށެވެ" އަލީ ރަމީޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޢަލީ ރަމީޒު މިހެން ވިދާޅުވީ ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ގިނަ ބަހުގެ ހަމަލާއާއި ފާޑުކިޔުންތައް ކިޔުއްވާ ޝެއިޚް އަލީ ޒައިދު ޓްވީޓް ކުރައްވަމުން އަންނަ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޝައިޚް އަލީ ޒައިދު އަންނަނީ ވަރަށް ގިނައިން ސިޔާސީ ޓްވީޓްތައް ވެސް ކުރައްވަމުންނެވެ. އަދި ސިޔާސީގޮތުން ޚިޔާލުތަފާތުވާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށް އޭނާ ގެންދަވަނީ ބަހުގެ ހަމަލާތައް ރައްދު ކުރައްވަމުންނެވެ.

 1. ޒައިކް

  އަލީ ރަމީޒު ކަލޭ އުޅެނީ ކޮން ވައްތަރަކަށް؟؟ އަމީނީ މަގުވެސް ކަލެއަށް ފެނުނީ އަލަށް.. ދެން މާ މާތްމީހަކަށް ހެދިގެން ފިތުނަ ހަދަން

 2. ހަނދު ހެންވޭރު

  އަވަގުރާނަ ގޮވާހިތުންދޯ ތިއުޅެނީ…؟

 3. މާހިރާ

  ދީނުގެ ތާކިހާ އަޅައިގެން ތިޔަހާ ހުތުރުކޮށް ބަސްމަގު ނުގެންގުޅުން އެދެން.

 4. އިއްބެ

  ކަލޭމެންދީނީއިލްމުވެރިން ހަމަމީހަކުއެއްޗެއްބުނާއިރަށް އަވަގުރާނަގޮވަންޖެހޭތަ ބަލަގައެއީ ކީރިތިރަސޫލާއުޅުއްވިގޮތްތަ ތިޔައީމިހާރުކަނޑައެޅިގެންހުސް ރޯނުއެދުރުންކަންމިހާރު މަމެންނަށްއެނގިއްޖެ

 5. ހަސަންބެ

  ޒައިދުތަ ގޯސް ވީ ކަލޭގެ ބަސްމަގު ތިހިރީކީ ތާކިހާ އަޅައިގެން އުޅޭ މީހުންގެ ގޮތަކައް ނޫން ބޮޑު އާގުރާނަ ކޯޗެއް ގޮތައް ތިހިރީ

 6. ހަސަން

  ބަރާބަރު. އަލީ އަކީ ފެށުުނީއްސުރެ އިޖުތިމާއީ އަޚުލާގުުގެ ވެރިއެއް. ލަވަކީ ޒަމާނުގަ ވެސް ބަރާބަރަށް މިސްކިތަށް ގަޑިޔަށް ނަމާދަށް ދާނެ. ވީޑިޔޯ ލަވައެއްކުުޅެން އަހަރެމެންގެ އަވައްޓެރި ޑައިރެކްޓަރެއްގެ ގެޔަށް ވަރަށް ދާނެ.އަހަރެން ވަރަށް ކުޑަވާނެ އެއިރު. 12 ވަރަކަށް އަހަރު ވާނީ. އެއްދުވަހަކު މަ ބުނިންް ސަޕޯޓަރެކޭ. އޭގެެ ފަހުން ގޮވާލާފަ ދާނީ. ބުނާނެ ވަރަށް ރަނގަޅޭ އުފާވެޔޭ މިސްކިތަށް އަންނާތީ. ތެދަށް ބުނަންޏާ އިލޮށިފަތީގެ ބާރުގަ މިސްކިތަށް ދިޔަކުއްޖާއަށް އެ ލިބުުނީ ބޮޑު ހިތްވަރެއް. ދުވަހަކުުވެސް އޭނަ ފަަރާތުން ވިޔާނުދާ ކަމެއް ނުފެެނޭ.

  • ާަޢައިޝާ

   ތެދެއް. ވަރަށް ޑިސިޕްލިން މީހެއް އެއިރުވެސް. އަޅުގަނޑަކީ އޭނަ ލަވަ ކީ އިރު އޭނަ ދެކެ ވަރަށް ރުޅި އައި މީހެއް. އެކަމަކު އެއިރުވެސް އޭނަ އެއީ ޑިސިޕްލިން މީހެއްކަން ޤަބޫލުކުރެވޭ. ލަވަ ކިޔުން ހުއްޓާލީމަ މިހާރު އަޅުގަނޑުވެސް މީ ސަޕޯޓަރެއް. ވަރަށް އިޙްތިރާމް ކުރެވޭ މިހާރު