ޚަބަރު ސިޔާސީ

ރައީސް ޞާލިޙް ދެވަނަ ދައުރެއްގެ ހުވަފެން ދެކޭތީ ހައިރާންވޭ: ޖަމީލް

ރައުފާ ރަޝީދު ، ދެން އޮންލައިން
އިދިކޮޅުން ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި ޑރ. ޖަމީލް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ

ރައީސުލްޖުމުހުރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިޙް ދެވަނަ ދައުރެއްގެ ހުވަފެން ދެކޭތީ ހައިރާންވާ ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by Hajj Corporation

ޖަމީލް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ރައީސް ޞާލިޙްއަކީ ތަފާތު ސަގާފަތެއްގެ ވެރިޔެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނަށް ކުރިން ދަރަނި ގޯސްވި ކަމަށާއި ވެރިކަން ނިންމާލަނީ ދަރަނި 100 ބިލިއަނަށްވުރެ މައްޗަށް ޖައްސާ އާރިކޯޑެއް އުފައްދާފައި ކަމަށެވެ.

“ބުހުތާން ދޮގު ހެދުމުގައި ދެން މިވަރެއް ހަމަނެތް. ޙައިރާންވޭ ދެވަނަ ދައުރެއްގެ ހުވަފެން ދެކޭތީ” ޖަމީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖަމީލް މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ހުސައިން އަމްރު އެ މަގާމުން ވަކިކުރަން ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން ރައީސް ޞާލިޙަށް ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ފާޑުވިދާޅުވަމުންނެވެ.

  1. މުލި

    އަހަރެން މާ ހައިރާންވޭ ޖަލުގަ އޮތް މިރާއްޖެ ދުއް އެއްމެ ބޮޑު ވަގު ސަލާމަތް ކޮށްގެން އެ ވަގުކަލޭގެއަށް މިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ދޭން ކަލޭ ތި ތެޅޭ ތެޅުމަށް.