ޚަބަރު ސިޔާސީ

މޮރިޝަސް ސިޓީއާއެކު ރައީސް ޞާލިހު ގައްދާރުވެއްޖެ، މަގާމުން ދުރުކުރަން ޖެހޭވަރު ކުށެއް: ދުންޔާ

އާމިނަތު ސަޒްރާ ، ދެން އޮންލައިން

މޮރިޝަސް އަށް ފޮނުވި ސިޓީއާއެކު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ގައްދާރުވެއްޖެކަމަށާއި އެއީ މަގާމުން ދުރުކުރަން ޖެހޭވަރު ކުށެއްކަމަށް ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ދުންޔާ މައުމޫން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ އިމުގެ މައްސަލައިގައި މިއަދު އިޓްލޮސް އިން ކުރި ހުކުމާއި ގުޅިގެން ދުންޔާ ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ މިމައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްއަށް ގޮވާލައިފައެވެ. އަދި މިމައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ރިޝްވަތުގެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށް އޭސީސީއަށް ވެސް އޭނާވަނީ ގޮވައިލައްވާފައެވެ. ދުންޔާ ވިދާޅުވީ ގާނޫނު އަސާސީ ދެމެހެއްޓުން ފެއިލްވެފައިވާކަމަށެވެ.

 

ރާއްޖެއާއި ޗާގޯސް އާކިޕަގޯއާއި ދެމެދު އެއްވެސް ފަރާތަކަށް 200 ނޯޓިކަލް މޭލު ހަމަނުވެ، އިޤްތިޞާދީ ޚާއްޞަ ސަރަޙައްދު (އީއީޒެޑް) ފުށުއަރާ 95،000 އަކަކިލޯމީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއް އޮވެއެވެ. ނަމަވެސް ޗާގޯސްގެ ސިޔާދަތީ ބާރުގެ މައްސަލަ ނިމިފައިނުވާތީ، އެ ސަރަހައްދުގެ އިން އެއްވެސް އިރެއްގައި ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވެއެވެ.

އިޓްލޮސްއިން މިއަދު މެންދުރު ފަހު ރާއްޖެ ގަޑިން 2 ޖެހިއިރު އިއްވި ހުކުމްގައި ބުނީ ރާއްޖެ އާއި ޗާގޯސްއާ ދެމެދުގައިވާ ފުށުއަރާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ބެހުމުގައި ބަލަން ޖެހޭނީ ރާއްޖޭން ވަކާލާތުކުރި ގޮތަށް ޗާގޯސްގެ އައްސޭރިފަށުން ފެށިގެން ކަމަށެވެ. މިއާއެކު ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިން މަސްވެރިކަން ކުރާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން 40000 އަކަ ކިލޯ މީޓަރަށްވުރެ ބޮޑު ބައެއް ގެއްލޭނެއެވެ.

 

 1. އޮޅާލާ

  މޮރިޝަސް އަށް ރާއްޖޭގެ ފޯޅަވަައްސާއި އައްޑޫ އާއި ދެމެދު އޮތް އައްޑޫ ކަނޑުން ބައެއްވާ ނަމަ އެމެން މާދަމާ ބުނާނެއޭ އަލިހުރަސް ކަނޑުގެ އެއްބައި ވެސް އެމެންނަށް ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް މިހާރު ތަމެން ތިޔާ 500 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވިއްކާލި ކަނޑަކީ ރަނާއި ރިއްސާއި ޖަވާހިރާއި ކަސްއަދުވާނި އާއި ކޯލް އާއި ނިކެލް އާއި ނެޗުރަލް ގޭހާއި އަދި އިތުރަށް ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ތެލުގެ ރިޒާރވް ހުރި ތަނޭ އެކަނޑޭ ތިޔާ ތަމެން ވިއްކާލީ ވެރިކަމުގެ ދަހިވެތި ކަމުގައި ތިޔާ ކާމިޔާބީ ނޫނޭ ތަމެން ތިޔާ ކާމިޔާބީ އޮޅާލާ ޖައޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ ހާ ބެކަށް އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ

 2. ކަނބުލޮ

  ޢަނގަ ނުތަޅާަ ކަނބުލޮ ބައްޕަ ވެރިކަމުގަ 30 އަހަރު ހުރެގެން މިކަން ނުކުރީމަ ލިބުނު ދެރަމީ

 3. ހުސޭނުބެ

  ގެއްލުނީތަ؟ އިތުރަށް ލިބުނީތަ؟ ޗާޓް ރީޑް ކުރަން އެގޭތަ؟ ތިމާ ގަމާރުވެ، ތަންދޮރު ނޭގުނަސް މިހާރު ގިނަ ދިވެހިންނަކީ ކިޔަވައިގެން ތިބި މީހުންކަމެއް ނޭގޭތަ؟ މިހާތު ގުނބޯ ހެއްދޭނީ ވަކި ބަޔެކެވެ. މިއީ ބަފާ ވެރިކަންކުރި ޒަމާނެއް ނޫނެވެ!

  • ހުސޭނާ ހިދުކޮޅުން ނެއްޓި އސލުން ޗާޓް ބަލާ . ގޮބޯ ތަކާ

 4. ލަކުޑިކަޅޭ

  ދުންޔާމެންއެއްޗެކޭބުނާނީ ހާދަބޮޑަކައްބަލާތަޖްރިބާކޮއްފައޭ އެކަމަކުވެސް މި ހިންނަވަރުފުރޭތައެބުނަނީދޮގެކޭ މީދެންބޮޑުބަލާއެއްނު